Výstavba domu sociálnych služieb v Leopoldove

  Zadávateľ:
Mesto Leopoldov
  Predpokladaná hodnota:
1.256.695,12 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2022 12:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.01.2022
  Dátum zverejnenia:
07.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Leopoldov
IČO: 00312703
Hlohovská cesta 104/2, 92041 Leopoldov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Šarmír
Telefón: +421 940629555
Email: projekty@obstarame.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba domu sociálnych služieb v Leopoldove
Referenčné číslo: OA20LEO040
II.1.2) Hlavný kód CPV
45100000-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizáciu diela: Dom sociálnych služieb Leopoldov, pozostavajúci z:
SO 01 Hlavný stavebný objekt, pozostávajúci z:
Architektúra
Statika
Zdravotechnika
Ústredné vykurovanie
Vzduchotechnika
elektroinštalácie
výťahy
technológia výdaja jedál
SO 02 Prípojka vody
SO 03 Kanalizačná prípojka
SO 04 Elektroprípojka NN
SO 05 Slaboprúdová prípojka
SO 06 Hĺbkové zemné vrty
SO 07 Drobná architektúra
SO 08 Sadové úpravy
SO 09 Komunikácie, chodníky aspevnené plochy
SO 10 Závlahová studňa

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 256 695,12 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45110000-1
45111000-8
45210000-2
45215212-6
45215213-3
45215214-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
mesto Leopoldov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizáciu diela: Dom sociálnych služieb Leopoldov, pozostavajúci z:
SO 01 Hlavný stavebný objekt, pozostávajúci z:
Architektúra
Statika
Zdravotechnika
Ústredné vykurovanie
Vzduchotechnika
elektroinštalácie
výťahy
technológia výdaja jedál
SO 02 Prípojka vody
SO 03 Kanalizačná prípojka
SO 04 Elektroprípojka NN
SO 05 Slaboprúdová prípojka
SO 06 Hĺbkové zemné vrty
SO 07 Drobná architektúra
SO 08 Sadové úpravy
SO 09 Komunikácie, chodníky aspevnené plochy
SO 10 Závlahová studňa

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 256 695,12 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 13
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód projektu v ITMS2014+ : 302021W890
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa a zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu, názov projektu : Dom sociálnych služieb Leopoldov, kód projektu v ITMS2014+ : 302021W890.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 v súlade s § 32 ods. 2 až 7 ZVO čestným vyhlásením alebo prostredníctvom JEDu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:

1.Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

Zoznam musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
-identifikáciu zhotoviteľa, objednávateľa, zmluvy,
-identifikáciu a rozsah plnenia podľa zmluvy (neuplatňuje sa, ak je tento údaj uvedený v potvrdení o vykonaní stavebných prác),
-miesto a lehotu plnenia zmluvy (od do),
-identifikáciu a kontaktné údaje osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť plnenie zmluvy,
-celkovú zmluvnú cenu za uskutočnenie stavebných prác; v prípade, že sa preukázaná fakturovaná celková cena líši od zmluvnej celkovej ceny, bude akceptovaná fakturovaná celková cena,
-cenu vyjadrujúca alikvotnú hodnotu pre stavebné práce uskutočnené len v rozhodnom období (ak je to uplatniteľné),
-cena vyjadrujúca alikvotnú hodnotu len pre stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné),
-cena vyjadrujúca alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné).
Cenu je potrebné uviesť v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH pre jednoznačné posúdenie splnenia požadovanej minimálnej úrovne. Mena pre cenu: EUR.
Ak je celková zmluvná cena za uskutočnenie stavebných prác uvedená v inej mene ako je EUR, je potrebné uviesť
-cenu v pôvodnej mene,
-alikvotne ceny v pôvodnej mene za každý rok, v ktorom sa stavebné práce uskutočnili, s ohľadom na rozhodné obdobie,
-ceny v EUR za každý rok, v ktorom sa stavebné práce uskutočnili, prepočítané z pôvodnej meny priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný rok, v ktorom sa stavebné práce uskutočnili, alebo prepočítané kurzom stanoveným ECB pre rozhodný dátum, ak sa stavebné práce uskutočnili v roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz ECB,
-celková zmluvná cena v EUR vypočítaná ako súčet prepočítaných cien v EUR jednotlivých rokov.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Požaduje sa predložiť údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za realizáciu stavebných prác a budú určené na plnenie zmluvy.
3. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: AD 1
a)Uchádzač preukáže, že uskutočnil stavebné práce, rovnaké alebo podobné ako predmet zákazky. Za zákazky rovnaké alebo podobné sa považujú stavby, predmetom ktorých bola výstavba pozemnej stavby, ktoré zahŕňali minimálne: búracie práce, inštalácia ústredného kúrenia, inštalácia osobného výťahu, gastrotechnológia, zateplenie fasády, okná a dvere, v hodnote minimálne vo výške 600.000,- EUR bez DPH za jednu stavebnú prácu, za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
AD 2
Minimálne jedna osoba vo funkcii stavbyvedúci stavby uchádzača musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

-musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby.
-musí mať profesionálne praktické skúsenosti svýstavbou alebo rekonštrukciou pozemnej stavby, ktorej zmluvné cena je vo výške minimálne 600 000 bez DPH za posledných 10 rokov
Splnenie požadovaných predpokladov podľa vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením:
profesijného životopisu alebo predložením údajov o odbornej praxi preukazujúce splnenie podmienky účasti, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:
meno a priezvisko stavbyvedúceho
prehľad zamestnaní (názov a sídlo zamestnávateľa), v prípade, že stavbyvedúci je zamestnancom uchádzača aj typ pracovného vzťahu (TPP a pod.) , z predloženého životopisu musí byť zrejmé, či sa jedná o vlastnú kapacitu uchádzača alebo o tretiu osobu
zoznam stavieb, na ktorých vykonával pozíciu stavbyvedúceho v zložení:
názov stavby,
investičné náklady v EUR bez DPH
stručný popis stavby
fotokópie (skenu) získaného osvedčenia: doklad o oprávnení vykonávať činnosť stavbyvedúceho na pozemné stavby vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) resp. doklad o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti podľa definície vyššie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2022 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2022 12:30
Miesto: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť dôkaz o existencii poistenia (poistku) zodpovednosti za škodu pri výkone povolania. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Ponuky sa predkladajú prostredníctvom systému JOSEPHINE. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 3. Komunikácia prebieha prostredníctvom systému JOSEPHINE. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 4. Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti pretože povaha zákazky to nedovoľuje.
5. Link na zákazku v systéme JOSPEHINE: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9597/summary
6.Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
7. Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 ods. (1) ZVO požaduje od uchádzačov zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v sume: 34 000,- EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
8.Verejné obstarávanie nie je zeleným VO, nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.01.2022