Stavebné úpravy učební v objekte PrávF, Kováčska 30 - I. etapa

  Zadávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
160.377,59 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.01.2022
  Dátum zverejnenia:
07.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
IČO: 00397768
Šrobárova 2, 04180 Košice - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Zuzana Konkoľová, MBA
Telefón: +421 911999938
Email: zklunas@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1036
Hlavná adresa(URL): https://www.upjs.sk/univerzita/rektor/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné úpravy učební v objekte PrávF, Kováčska 30 - I. etapa
Referenčné číslo: WYP-1-UPJS-01-2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu č. 3401/1. Doba vzniku: koncom 19. storočia. Prevládajúci sloh: novoklasicizmus. Autor: Július Répászky. Pôdorys je v tvare T, dispozícia trojtrakt. Objekt je trojpodlažný s jedným podzemným podlažím. Časť budovy je nepodpivničená. Strecha je sedlová so zalomeným pôdorysom. Nad časťou pôdorysu je strecha pultová s vyvýšenou atikou. Fasáda budovy je členitá s bohatou štukovou výzdobou a s rímsami.

Konštrukčne je objekt v pozdĺžnom nosnom systéme z tehlového muriva hrúbky 800, 650, 600mm. Stropy sú z oceľových traverz s plytkými klenbami. Krov je drevený, väznicovej sústavy s plechovou krytinou.

Keďže ide o udržiavacie práce na objekte, stavba preto nie je členená na stavebné objekty. Stavebné úpravy sú členené do 4 etáp, z uvedeného dôvodu projektová dokumentácia poskytnutá verejným obstarávateľom môže zahŕňať projekčne širší rozsah ako je predmet tejto zákazky. Predmetom tejto zákazky je:
I. etapa - 3.NP: poslucháreň LB2P08 - LB2P09, LB2P14, chodba a schodisko 3.01 - 3.05, čomu zodpovedá aj výkaz výmer poskytnutý záujemcom v elektronickom formáte excel. Etapy č. II., III. a IV. nie sú predmetom tejto zákazky.

Upozorňujeme, že predmetné práce budú realizované za obmedzenej prevádzky objektu, čo je potrebné zohľadniť pri plánovaní stavebných prác ako aj pri oceňovaní ceny diela!
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
160 377,59 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45200000-9
45214400-4
45212314-0
45311000-0
45331000-6
45432000-4
45442100-8
45450000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
SK, Košický kraj, okres Košice I, Košice I - Staré Mesto, objekt Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Kováčska ul. č. 30
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom riešenia sú vybrané učebne a spoločné priestory chodieb a dvoch schodísk. Väčšina riešených učební má pôvodné povrchy a konštrukcie prekryté sekundárnymi stavebnými úpravami. Okná sú vymenené za novšie drevené eurookná s dvojsklom. Podlahy sú s povlakovou krytinou na drevenom záklope na zvýšenej konštrukcii s odstupňovaním. Na stenách je drevený obklad zo svetlohnedých drevovláknitých dosiek na latovaní. V počítačových učebniach je obklad lamelový hliníkový Feal. Podhľad je znížený z hliníkových lamiel Feal. V niektorých učebniach prebehli čiastočné stavebné úpravy a boli odstránené obklady stien a podhľady (LB0P04, LBP05, LB0S02, LB1P07, LB2P14). Poškodené podlahy boli opravené (LB0P05, LB0C01), resp. vymenené (LB0P04). Učebne, ktoré sú situované podlahou priamo na teréne bez podpivničenia majú na obvodových stenách poruchy z vlhkosti. Omietky a maľby sú narušené vyzrážanými soľami do výšky 1,0-1,5m.

Búracie práce sú vyznačené vo výkresoch jestvujúceho stavu jednotlivých učební a týkajú sa:
- demontáže učebných pomôcok bez poškodenia (tabuľa, dataprojektor s príslušenstvom) spätná montáž po úpravách,
- demontáže nadokenných interiérových roliet bez poškodenia spätná montáž po stav. úpravách,
- demontáže vykurovacích telies (sprístupnenie povrchových úprav za telesom) spätná montáž po úpravách,
- demontáže oceľových televíznych konzol na stenách,
- demontáže vstupných dverí spätná montáž po renovácii,
- demontáže parapetov okien bez poškodenia okien ( nové riešenie parapetov),
- odstránenie zdvojených podláh,
- odstránenia obkladov stien, drevených, hliníkových,
- odstránenia znížených podhľadov,
- demontáže a likvidácie zabudovaného nábytku, lavíc so sklopnými sedadlami,
- odstránenia malieb až do úrovne omietok,
- odstránenia poškodených a nesúdržných omietkových úprav až na nosné vrstvy,
- odstránenia zavlhnutých povrchov až do úrovne muriva, ložné škáry do hĺbky 2cm. Výška odstránenia 0,5m nad úroveň prejavov zavlhnutia. (cca1,0 - 1,5m), resp. podľa skutočných podmienok.

Stavebné úpravy učební a vybraných spoločných priestorov sa nedotýkajú nosných konštrukcií. Ide o úpravy v interiéroch, úpravy povrchov stien, stropov a podláh. Jedná sa o architektonické a dizajnové zjednotenie učební novým zabudovaným nábytkom, farebným stvárnením a riešením interiérových doplnkov.

Pri aplikácii všetkých materiálov, konštrukcií a prvkov dodržať technologické a montážne pokyny v závislosti od aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu, predpisov v technických listoch, systémových detailov a platných STN!

Všetky hlavné a pomocné stavebné práce je bezpodmienečne nutné vykonávať podľa platných technologických predpisov, pracovných postupov a ustanovení STN vzťahujúcim sa k tej ktorej činnosti.

Taktiež je potrebné zohľadniť obmedzený prístup na stavbu vzhľadom na polohu objektu v centre mesta resp. situovanie vstupov do objektu.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
160 377,59 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky je financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
III.1.1.1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").

III.1.1.2) Uchádzač preukáže splnenie týchto podmienok účasti spôsobom podľa 32 ods. 2 písm. e) a f) ZVO alebo
zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.

III.1.1.3) Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa podľa § 32, ods. 1, písm. e) ZVO aplikuje § 32 ods. 3
ZVO, t.j. verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy, z uvedeného dôvodu
uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2,
písm. e) ZVO. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo
verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu do informačného systému OverSi, je oprávnený vyžiadať si od
uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.

III.1.1.4) Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

III.1.1.5) Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej
republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

III.1.1.6) V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa podľa § 37
ZVO požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.1.7) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie
splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 (ďalej aj "JED") alebo čestným vyhlásením, v
ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom
vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach,
vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi
predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný
obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6.
Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:
III.1.3.1) § 34 ods. 1 písm. g):
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na
plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K bodu III.1.3.1) Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má minimálne 1 (jednu) osobu zodpovednú za riadenie stavebných prác pre túto zákazku v pozícii stavbyvedúci. Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca
platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným osvedčením vydaným príslušnými orgánmi
jednotlivých štátov pre činnosť stavbyvedúceho.

Uchádzač predloží nasledujúce doklady a/alebo dokumenty:

1. Doklad o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaným v inom štáte s odborným
zameraním na pozemné stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie) alebo odkaz na miesto, kde je toto platné
osvedčenie verejne dostupné;

2. Životopis stavbyvedúceho opatrený podpisom, príp. iný doklad, ktorým preukáže vzdelanie a minimálne jednu
praktickú skúsenosť s riadením stavebných prác na národnej kultúrnej pamiatke zapísanej v registri nehnuteľných
kultúrnych pamiatok vedenom Pamiatkovým úradom SR zriadeným podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu alebo inom rovnocennom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok v inej krajine, resp. inom
ekvivalentnom doklade preukazujúcom, že ide o kultúrnu pamiatku, ktorej pamiatková ochrana a zápis do príslušného
národného zoznamu musí vyplývať zo zákona;

3. Doklad alebo dokument, z ktorého budú zrejmé údaje o postavení navrhovaného stavbyvedúceho voči uchádzačovi, interná/externá kapacita uchádzača.

III.1.3.5) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby a preukáže ich spôsobom podľa § 34 ods. 3 ZVO.

III.1.3.6) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom predložením JED, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie viď bod III.1.1.7) tejto výzvy.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Pri zhotovovaní diela je nutné rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené v právoplatných stavebných
povoleniach/stavebných ohláseniach a rozhodnutiach príslušného Krajského pamiatkového úradu.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2022 11:00
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435978 .
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom online sprístupnenia ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk v informačnom systéme EVO (IS EVO). Bližšie informácie sú uvedené v časti V. súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.3.1) Elektronická komunikácia vrátane doručovania v procese verejného obstarávania zákazky bude prebiehať
prostredníctvom informačného systému EVO, verzia 18.0, (ďalej len "IS EVO"), v rámci jeho funkcionalít, ktorý prevádzkuje Úrad pre verejné obstarávanie. Prístup k súťažným podkladom je bezodplatne neobmedzený, úplný a
priamy. Predloženie ponuky je možné elektronicky v IS EVO na adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435978 .

VI.3.2) Hospodársky subjekt môže v súlade s § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) predbežne nahradiť
doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (ďalej aj "JED") alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky
účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným
vyhlásením nahradil. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely
zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

VI.3.3) JED v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu
dokumentu je zverejnený na: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Uchádzač môže prehlásiť splnenie
podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaja uvedeného v oddiele časti IV
formuláru Jednotného európskeho dokumentu (GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI).

VI.3.4) V postupe zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska verejný obstarávateľ uplatňuje §
112 ods. 6, druhá veta zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), t. j. verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk.

VI.3.5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon č.
315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a
nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

VI.3.6) Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných
informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž (§ 40 ods. 6 písm. g) ZVO).

VI.3.7) Podmienky plnenia zmluvy a nadobudnutie účinnosti zmluvy sú súčasťou súťažných podkladov, uvedené v
návrhu Zmluvy o dielo.

VI.3.8) Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO v platnom znení.

VI.3.9) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, nie je zelené verejné obstarávanie a nie je
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.01.2022