Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského

  Zadávateľ:
Mesto Poprad
  Predpokladaná hodnota:
1.515.073,23 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.01.2022
  Dátum zverejnenia:
07.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Poprad
IČO: 00326470
Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 05801 Poprad
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Uhrinová , Ing. Dagmar Kriššáková
Telefón: +421 527167259
Fax: +421 527721218
Email: alena.uhrinova@msupoprad.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.poprad.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského
Referenčné číslo: 01/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie existujúcej budovy telocvične základnej školy. Budova je dvojpodlažná bez podpivničenia a bez zateplenia obvodových stien, konštrukčne riešená ako oceľová hala s murovanou prístavbou, s maximálnym pôdorysným rozmerom 45,45 m x 36,00 m, a výškou strechy v najvyššom bode 11,905 m od terénu. V budove telocvične sa nachádza malá telocvičňa, veľká telocvičňa s tribúnou, náraďovňa, sociálne priestory, kabinety, sklady, strojovňa, schodisko, vstupná hala a iné podružné priestory. Veľká telocvičňa je dvojkrídlovými dverami prepojená s vedľajším objektom prístavbou telocvične, ktorá nie je predmetom tejto zákazky. Rekonštrukcia rieši aj prístavbu nového komunikačného priestoru schodiska, prekládku teplovodu, sochy a osadenie požiarneho hydrantu. Rekonštrukcia nezahŕňa priestory zubára, spojovaciu chodbu a vonkajšie inžinierske siete. Podlahy v malej a veľkej telocvični ostávajú pôvodné, čo vyžaduje zvýšenú ochranu počas rekonštrukcie. Telocvičňa je vykurovaná prívodom teplej vody z centrálnej mestskej kotolne. Budova telocvične nie je plynofikovaná. Rekonštrukcia rieši zásadnú zmenu dispozície objektu bez zásahu do nosných konštrukcií, efektívnejšie riešenie sociálnych zariadení, komunikačných plôch a priestorov a zázemia. Rekonštrukcia zasiahne do každej profesnej časti stavebná časť, elektroinštalácia, zdravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika, požiarna ochrana. Pôvodná nefunkčná vzduchotechnika bude kompletne vymenená za novú aj s rekuperáciou. Vetracia jednotka pre prívod a odvod vzduchu je vybavená vysoko účinnými systémami spätného získavania tepla. Ich použitie minimalizuje nároky na potrebu tepla pre vzduchotechniku. Celý objekt telocvične bude zároveň zateplený.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 515 073,23 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112000-5
45212222-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Poprad, k. ú. Poprad, parcela č. KN-C KN C 2484/1, 2484/10, 2481/1, 2485/30, 2484/13
II.2.4) Opis obstarávania
V rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 515 073,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 150
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) ZVO doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) ZVO doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) ZVO nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.
V prípade, ak uchádzač so sídlom v SR preukazuje splnenie podmienky účasti pre požadované doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy v súlade s cit. § 32 ods. 3 ZVO podľa osobitného predpisu napr. (portál oversi.gov.sk).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti:

A) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b ZVO). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
B) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. Ak ide o stavebné práce alebo služby, uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu A)
Minimálna požadovaná úroveň štandardu:
Zo zoznamu uskutočnených prác musí vyplývať, že záujemca v relevantnom období realizoval stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, pričom aspoň jedna musí byť v min. hodnote 1 200 000 EUR s DPH. Za stavby rovnakého alebo podobného charakteru verejný obstarávateľ považuje stavby z kategórie "pozemné stavby".
Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu B)
Minimálna požadovaná úroveň štandardu:
Prílohou údajov o osobách musí byť doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác) s odborným zameraním - pozemné stavby vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v platnom znení, alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky požiadavky na vykonanie zákazky sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2022 11:00
Miesto: Malá zasadačka - prízemie MsÚ Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť pri otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou za uchádzača. Uchádzač, štatutár. orgán alebo člen štatutár. orgánu uchádzača sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Z dôvodu limitovaného rozsahu znakov sú podrobnosti otvárania ponúk uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky v EURO s DPH vrátane prípadných ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia zmluvy. Rozhodovacie kritériá pre prípad zhody celkovej ceny predmetu zákazky: V prípade, že komisia identifikuje po predbežnom vyhodnotení ponúk na základe najnižšej ceny zhodné návrhy na prvom, druhom alebo treťom predbežnom mieste, komisia vyhodnotí na danom mieste ako lepšiu ponuku toho uchádzača, ktorý predložil nižšiu cenu vrátane DPH pre položku: č. 16 139711101.S - Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4, SO 01 Rekonštrukcia telocvične - HSV Zemné práce.
2. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 112 ods. 6 a § 55 ods. 1, t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného systému ERANET na URL adrese. https://obstaravanie.eranet.sk. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/917
Verejný obstarávateľ záujemcov zároveň upozorňuje, že súťažné podklady a súvisiace prílohy sa na verejnom profile nachádzajú v needitovateľnej podobe. Editovateľná podoba podkladov sa záujemcom sprístupní po prihlásení sa do systému v sekcii Dokumenty v predmetnom verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk .Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
4. Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli https://obstaravanie.eranet.sk pre uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejní obchodné názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
5. Zábezpeka sa nevyžaduje.
6.) Zmluva o dielo nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o schválení finančného príspevku z Fondu na podporu športu. V prípade neschválenia uvedeného finančného príspevku nadobudne Zmluva o dielo účinnosť dňom doručenia písomného súhlasu objednávateľa s realizáciou a financovaním zákazky po schválení celkového financovania zákazky v rozpočte Mesta Poprad na rok 2022.
7. Lehota uskutočnenia stavby je 150 kalendárnych dní ( bod II.2.7 tejto výzvy) a bude sa počítať od odovzdania staveniska. Predpokladané odovzdanie staveniska je po splnení podmienok: po právoplatnosti stavebného povolenia a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo (podľa bodu 6 doplňujúcich informácií).
8.VO nie je zelené, obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.01.2022