Zateplenie kultúrno a administratívneho spoločenského zariadenia č. 526 Hrušov

  Zadávateľ:
Obec Hrušov
  Predpokladaná hodnota:
441.127,26 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.01.2022 13:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.01.2022
  Dátum zverejnenia:
07.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Hrušov
IČO: 00319341
Hrušov 526, 99142 Hrušov
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Blažej Slabý, CSc.
Telefón: +421 918963377
Email: bs5262@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.hrusov.sk
Hlavná adresa(URL): www.hrusov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.hrusov.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecná verejná správa
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zateplenie kultúrno a administratívneho spoločenského zariadenia č. 526 Hrušov
Referenčné číslo: 01PL/STAV1.22
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211350-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA13-5 - Rekonštrukcia
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom: Zateplenie kultúrno administratívneho spoločenského
zariadenia č. 526 Hrušov, pozostávajúceho zo zateplenia podlahy, obvodového plášťa a strechy objektu. Súčasťou
zákazky je aj výmena výplní otvorov. Jednotlivé časti stavebných prác sú popísané, realizované a rozpočtované v štyroch stavebných objektoch, ktorých popis je uvedený v priloženej stavebnej projektovej dokumentácii. Požadovaná doba realizácie zákazky je 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
441 127,26 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212300-9
45213150-9
45443000-4
44221000-5
44112400-2
44112200-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Hrušov č. d. 526, okres Veľký Krtíš
II.2.4) Opis obstarávania
Opis obstarávania je uvedený v Súťažných podkladoch a ich prílohách
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
441 127,26 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Áno
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z verejných zdrojov Environmentálneho fondu SR a z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa obce Hrušov.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) až h) ZVO, čo preukáže spôsobom podľa §32 ods.2. písm. a) až f)
ZVO. Uchádzač predloží aktuálne platný výpis z Registra partnerov verejného sektora.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO preukáže vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky a to úverov-ý prísľub, ktorým banka alebo pobočka zahraničnej banky uchádzačovi prisľúbi, že v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom a požiada banku alebo pobočku zahraničnej banky o poskytnutie úveru, bude mu poskytnutý v objeme vo výške minimálne 10% z hodnoty uchádzačom predloženej cenovej ponuky na účely finančného plnenia zákazky, ktorej predmetom je realizácia zákazky Zateplenie kultúrno a administratívneho spoločenského zariadenia č. 526 Hrušov, alebo iný rovnocenný dokument (ak je uplatnený ako napr. záväzný prísľub tretej osoby a pod.) musí byt' nie starší ako 14 dní ku dňu predloženia ponuky. 2.2Uchádzač potvrdenie banky podľa bodu 2.1 môže nahradiť výpisom z účtu z banky uvedenej v cenovej ponuke uchádzača nie starším ako 7 dní pred predložením cenovej ponuky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác. Zoznam minimálne 3 zákaziek musí byt' doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom :

a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení s doplneným dokladom
preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené
Verejný obstarávateľ sa týmto presvedčí, že uchádzač má skúsenosti s predmetom zákazky a je odborne a technicky
schopný zrealizovať požadovaný predmet zákazky. Minimálna úroveň štandardov bola verejným obstarávateľom
stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky, pričom hodnota požadovaných referencií nepresahuje
výšku PHZ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo
podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky v minimálnom objeme v kumulatívnej
hodnote 1 000 000 EUR bez DPH za obdobie predchádzajúcich päť rokov predchádzajúce dňu, ktorý je posledným
dňom, pred dňom lehoty na predkladanie ponúk. V predloženom zozname musí byť minimálne jedna zrealizovaná
zákazka stavebných prác minimálne v hodnote 75% predpokladanej hodnoty stavebnej zákazky, ktorá je premetom
tejto verejnej súťaže. Uchádzač doplní predložený zoznam. potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok a to referenciou, pokiaľ bol odberateľom
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v zmysle § 12 zákona ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Poľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie riadenia stavebných prác - stavbyvedúci
minimálne 1 osoba, ktorá musí spĺňať tieto podmienky:
a) profesionálna praktická skúsenosť v oblasti riadenia minimálne 3 stavieb obdobného charakteru uvedené v
profesijnom životopise,
b) doklad o odbornej spôsobilosti Osvedčenie SKSI v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalent dokladu.
c)Profesijný životopis.

Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO v nadväznosti na § 35 ZVO, opisom technického vybavenia a zariadení použitých v
realizácii zákazky a na zabezpečenie kvality.

Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení
zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

Podľa § 35 ZVO systém manažérstva kvality: Certifikát na systém manažérstva .kvality podľa normy ISO 9001.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o konaní elektronickej aukcie sú uvedené v prílohe č.6. Súťažných podkladov.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2022 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2022 13:30
Miesto: Obec Hrušov, Obecný úrad č. 526, 991 42 Hrušov, okres Veľký Krtíš
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podľa § 54 ods.3 ZVO pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ určuje v súlade s § 46 ods.3 ZVO zábezpeku vo výške 10 000,00 Eur (slovom: desaťtisíc EUR).
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.01.2022