Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma (22)

  Zadávateľ:
Obec Gemerská Poloma
  Predpokladaná hodnota:
547.983,87 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.01.2022
  Dátum zverejnenia:
07.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Gemerská Poloma
IČO: 00328227
Námestie SNP 211, 04922 Gemerská Poloma
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Slavko Žilinčík
Telefón: +421 903437450
Email: inpropoprad5@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.gemerskapoloma.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma (22)
Referenčné číslo: 2022/1/GP-Zb.D
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA19-3 - Prestavba
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetná stavba spadá do objektov odpadového hospodárstva a nemá výrobný charakter. Projekt rieši vybudovanie
zberného dvoru v nevyužívaných priestoroch budovy a areáli bývalej školy v obci Gemerská Poloma okres Rožňava. Na
dosiahnutie podmienok pre vybudovanie nového zberného dvoru v rámci týchto priestorov je potrebné urobiť stavebné
úpravy na budove, tak aby sa celé budova prispôsobila novému účelu, ktorým bude zberný dvor. Účelom je vytvorenie
skladovacích priestorov v rámci prestavby budovy, manipulačných priestorov a potrebných vonkajších spevnených plôch
Predmet zákazky sa skladá s nasledovných stavebných objektov:
SO 01 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA ZBERNÉHO DVORA
SO 02 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA AREÁLU (oplotenie, ....)
SO 03 SPEVNENÉ PLOCHY AREÁLU ZBERNÉHO DVORA
SO 04 PRÍPOJKA NN
SO 05 VODOVODNÁ PRÍPOJKA
SO 06 ODVODNENIE AREÁLU A BUDOVY
SO 07 MOSTNÁ VÁHA
Charakter stavby si nevyžaduje skúšobnú prevádzku a uvedie sa do prevádzky ako celok.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
547 983,87 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Intravilán obce Gemerská Poloma
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je komplexná prestavba jednej budovy pozemného staviteľstva na prevádzkovú budovu zberného
dvora s prislúchajúcimi spevnenými a manipulačnými plochami.
Podrobné vymedzenie je v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Tepelno-technické parametre ako merná spotreba tepla na vykurovanie
Relatívna váha: 5
Názov: Svetelnotechnické parametre - intenzita osvetlenia (vonkajšia spevnená plocha)
Relatívna váha: 1
Názov: Svetelnotechnické parametre - rovnomernosť osvetlenia (vonkajšia spevnená plocha)
Relatívna váha: 1
Názov: Spotreba elektrickej energie
Relatívna váha: 2

Cena
Relatívna váha: 91
II.2.6) Predpokladaná hodnota
547 983,87 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 31001AF14
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program: Kvalita životného prostredia.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 112 ods.4 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO) verejný obstarávateľ vyžaduje splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia splnenie podmienok podľa §32 ods.1 písm. e) a f) ZVO.
Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje:
- písm. e): doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazku.
- písm. f): čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač predloží požadovaný
doklad ako scan originálneho vyhotovenia alebo úradne osvedčenej kópie.
Uchádzači pri predkladaní dokladov môžu postupovať v zmysle §32 ods.3 ZVO. Hospodársky subjekt môže preukázať
splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle §152 ods.1 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
alebo hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa §39 ZVO (Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť len:
Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky
účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným
vyhlásením nahradil. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia §37 ods. 3 ZVO.
Uchádzači so sídlom na území Slovenskej republiky doklady v zmysle §32 ods.3 ZVO podľa §32 ods.1 písm. e) ZVO
nepredkladajú. Uvedeným spôsobom môžu podmienky účasti preukazovať aj subdodávatelia.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 112 ods.4 písm. b) v nadväznosti na § 33 ods.1 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia vyžaduje predloženie prehľadu o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Verejný obstarávateľ určil túto podmienku v zmysle §112 ods.4 písm. b) v nadväznosti na §33 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov je potrebná a primeraná najmä vo vzťahu k predpísaným zmluvným
platobným podmienkam počas plnenia predmetu zákazky a to bez prerušenia stavebných prác.
V prípade, že uchádzač nemá verejne dostupné účtovné závierky za posledné tri hospodárske roky na adrese:
www.registeruz.sk, predloží ako dôkazný prostriedok úradne overené kópie výkazov ziskov a strát za posledné tri
hospodárske roky, resp. výkazu o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky alebo iné relevantné
dokumenty preukazujúce výšky obratu za posledné tri hospodárske roky.
Uchádzač môže preukázať finančné a ekonomické postavenie využitím finančných zdrojov inej osoby v zmysle § 33
ods.2 ZVO Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie
splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa §39 ZVO (Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť
len: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky
účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným
vyhlásením nahradil.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ v zmysle §38 ods. 8 ZoVO požaduje preukázanie výšku obratu súhrnne za určené obdobie minimálne 2 500 000,00 eur alebo ekvivalent v inej mene prepočítaný kurzom ECB (Európska centrálna banka) k 31.12.2021.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 112 ods.4 písm. b) v nadväznosti na § 34 ods.1 písm. b) ZVO verejný obstarávateľ na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti vyžaduje predloženie zoznamu stavebných prác (rovnakých alebo porovnateľných ako predmet zákazky) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, pričom zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1 a 2 ZVO. Verejný obstarávateľ určil túto podmienku v zmysle § 112 ods.4 písm. b) v nadväznosti na §34 ZVO. Podmienka účasti je potrebná a primeraná, pretože musí byť preukázané, že uchádzač má praktické schopnosti a skúsenosti s realizáciou rovnakých alebo obdobných stavebných prác. Uchádzač môže preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť využitím technických alebo odborných kapacít tretej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa §39 ZVO (Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť len:
Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky
účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným
vyhlásením nahradil
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ nestanovuje minimálnu požadovanú úroveň štandardov pri predkladaní zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle súťažných podkladov a ich príloh
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2022 10:45
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2022 10:45
Miesto: Zasadačka OcÚ Gemerská Poloma
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v zmysle §114 v nadväznosti na §52 ZVO elektronicky (protipandemické opatrenie proti šíreniu koronavírusu COVID 19). Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. Online sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Vzhľadom na kritéria na vyhodnotenie ponúk ide o zelené verejné obstarávanie.
2. V rámci zadávania zákazky sa uplatňuje podmienka podľa §40 ods.6 písm.g) ZVO
3. Nakoľko formulár neumožňuje presné podmienky lehoty na uskutočnenie stavebných prác, upresňuje sa táto
skutočnosť v súťažných podkladoch a to v časti zmluvných podmienok ako: 12 mesiacov odo dňa odovzdania a
prevzatia staveniska, pričom uchádzač môže ponúknuť kratšiu lehotu uskutočnenia stavebných prác.
4. Komunikácia a výmena informácia s v tomto verejnom obstarávaní bude vykonávať elektronicky prostredníctvom
informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje (komunikačné rozhranie systému
JOSEPHINE). JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com .
5. V predmetnom verejnom obstarávaní nebol použitý postup podľa §25 Zákona ("Prípravné trhové konzultácie a ...")
6. V zmysle §113 v nadväznosti na §64 ods.4 Zákona bol uverejnený v tejto výzve priamy odkaz na internetovú adresu
na zverejnenie dokumentov a informácií podľa §64 ods. 1 a 2 Zákona
8. Verejný obstarávateľ nepožaduje zloženie zábezpeky ponuky.
9. Verejný obstarávateľ nevyužije možnosť vyhodnocovať podmienky účasti podľa §112 ods. 6 ZVO reverzným
spôsobom.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.01.2022