Rekonštrukcia fasády na objekte MZVEZ SR Hlboká 2, Bratislava

  Zadávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.183.417,85 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.02.2022 09:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.01.2022
  Dátum zverejnenia:
07.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
IČO: 00699021
Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Edita Sukubová
Telefón: +421 259782894
Email: edita.sukubova@mzv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1703
Hlavná adresa(URL): http://www.mzv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zahraničná politika
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia fasády na objekte MZVEZ SR Hlboká 2, Bratislava
Referenčné číslo: 050184/2021-INPO-1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia fasády na objekte Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
Hlboká cesta č. 2, Bratislava. Objekt pozostáva z pôvodnej hlavnej administratívnej budovy, prístavby a nadstavby dvoch podlaží nad hlavnou administratívnou budovou. Touto rekonštrukciou dôjde k celkovému zatepleniu budovy a zníži sa spotreba energií a tepelno-izolačné vlastnosti zateplených konštrukcií budovy budú v súlade s normou STN 73 0540-2.
Stavebné práce tejto rekonštrukcie sú rozdelené do 6 častí a zahŕňajú najmä výmenu starého nefunkčného zateplenia za nové, výmenu okien a exteriérových dverí, výmenu klampiarskych výrobkov, čistenie travertínového obkladu a
parapetov, opravu a novú povrchovú úpravu kovových prvkov ako sú, napr. zábradlie balkónov, okenné mreže.
Architektonické a stavebno technické riešenie nadväzuje na predchádzajúcu čiastočnú opravu fasády, zachováva
základné princípy stavebno-technických riešení detailov, materiálového aj farebného riešenia fasády a jej prvkov.
Riešenie dodržiava podmienky dané rozhodnutím a záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Bratislava.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 183 417,85 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45443000-4
45262100-2
45111300-1
45255400-3
45454000-4
45321000-3
45410000-4
45442100-8
44221000-5
45312311-0
45223100-7
90500000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sídlo verejného obstarávateľa, objekt/hlavná budova Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta č. 2, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia fasády na objekte Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
Hlboká cesta č. 2, Bratislava (ďalej aj "dielo"). Objekt pozostáva z pôvodnej hlavnej administratívnej budovy, prístavby a nadstavby dvoch podlaží nad hlavnou administratívnou budovou. Stavebné práce tejto rekonštrukcie sú rozdelené do 6 častí a zahŕňajú najmä výmenu starého nefunkčného zateplenia za nové, výmenu okien a exteriérových dverí, výmenu klampiarskych výrobkov, čistenie travertínového obkladu a parapetov, opravu a novú povrchovú úpravu kovových prvkov ako sú, napr. zábradlie balkónov, okenné mreže. Ide o nasledovné časti diela:
Časť diela 1:severné a východné priečelie severného krídla pôvodného objektu
Časť diela 2:nerealizované vonkajšie fasády nízkopodlažnej prístavby
Časť diela 3:južná, východná a časť severnej dvorovej fasády pôvodného objektu
Časť diela 4:podchod a nadväzujúca časť južnej fasády prístavby
Časť diela 5:výmena okenných výplní v južnej travertínovej fasáde pôvodného objektu
Časť diela 6:nová povrchová úprava soklovej časti objektu výmeny výplní dverných otvorov
Riešený objekt sa nachádza v pamiatkovej zóne Bratislava centrálna mestská oblasť, ktorý bol vyhodnotený ako objekt s pamiatkovými hodnotami (Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Bratislava centrálna mestská oblasť z 03.12.2015). Rozsah prác predstavuje udržiavacie a rekonštrukčné práce, realizáciou ktorých nebudú dotknuté pamiatkové hodnoty predmetného územia a objektu. Pri rekonštrukcii budú aplikované tradičné výrazové prostriedky s uplatnením pôvodnej povrchovej úpravy fasád a zachovaním charakteru riešeného objektu. Riešenie dodržiava podmienky dané rozhodnutím a záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Bratislava.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 183 417,85 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 308
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
K bodu II.2.7.)
Dĺžka trvania zákazky je uvedená ako maximálna dĺžka trvania. Najneskôr do 308 dní odo dňa prevzatia
staveniska od verejného obstarávateľa/objednávateľa v súlade s bodom 4.1.b) Zmluvy o dielo.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
(2)Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa (1)
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
(3) Uchádzač zapísaný v príslušných registroch SR nie je povinný predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa odseku 2 písm. a), b), c) a e). Ak uchádzač nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) uviesť potrebné údaje za všetky fyzické osoby podľa § 32 ods. 1 písm. a), aby verejný obstarávateľ mohol získať výpis z registra trestov za tieto osoby. Tento bod (3) sa vzťahuje iba na uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v SR, resp. občanov SR (vo vzťahu k získaniu výpisu z registra trestov za fyzické osoby).
(4)Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo rovnocenným zápisom alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu, resp. iným rovnocenným dokladom predloženým uchádzačom. Pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia bude overené zapísanie uchádzača v tomto zozname.
Z dôvodu obmedzeného počtu znakov sa ďalšie informácie nachádzajú v časti VI. 3) Doplňujúce informácie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods.1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Ak bude v predložených dokladoch na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň vyhlásenia verejného obstarávania vo vestníku verejného obstarávania.
2) Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods.1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej
praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich
zamestnancov.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočniť stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1)
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých
finančný objem bol spolu za určené obdobie v minimálnej výške 1 180 000,00 EUR bez DPH, pričom finančný objem
minimálne jednej zmluvy na zrealizované stavebné dielo musí byť vo výške minimálne 600 000 EUR bez DPH.
Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa považujú rekonštrukčné práce na objektoch s pamiatkovými
hodnotami alebo národnou kultúrnou pamiatkou a s prácami v pamiatkovom prostredí a s tým súvisiace demontážne
práce spojené s likvidáciou odpadu, stavebné úpravy spojené so skúškami a revíziami.
K bodu 2)
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázať, že disponuje min. 1 osobou na výkon funkcie stavbyvedúceho, ktorý bude zodpovedný za organizovanie, riadenie a koordináciu stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, za sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovedný za súlad uskutočňovaných prác s dokumentáciou stavby, stavebným povolením, prípadne inými povoleniami miestnych schvaľovacích orgánov a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. Uchádzač túto skutočnosť preukáže osvedčením o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby vydaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. ekvivalentným dokladom. Ak uchádzač nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované osvedčenie nevydáva, verejný obstarávateľ prijme aj iný doklad (ekvivalent), ktorým uchádzač preukáže, že kvalifikácia oprávňuje
uchádzača vykonávať v domovskom štáte činnosť stavbyvedúceho so zodpovednosťou vymedzenou v prvej vete tohto
bodu.
Uchádzač je povinný predložiť aj písomný súhlas osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie uvedenej
podmienky účasti, že pre účely realizácie plnenia zmluvy bude uchádzačovi k dispozícii.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.02.2022 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.02.2022 10:00
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa, Hlboká cesta 2, Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Elektronické otváranie ponúk (on line) bude verejné a môžu sa ho zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
(1) Uchádzač (hospodársky subjekt) môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v
zmysle § 114 ods. 1 ZVO jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením. V
takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený JED alebo čestné vyhlásenie.
(2) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia SR sa musia predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka (slovenský jazyk) okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. To isté platí aj pre doklady uchádzačov so sídlom v SR, ktoré nie sú vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.
(3) Pri predkladaní konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je uchádzač povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť ponuky. V prípade, že sú doklady vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad.
(4) Ak doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá skupina dodávateľov, v ponuke predloží aj
splnomocnenie podpísané všetkými členmi skupiny o oprávnení konať vedúceho člena skupiny v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou.
(5) Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v tejto výzve alebo súťažných podkladoch zo strany
ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ oznámi bezodkladne všetkým záujemcom a uverejní toto vysvetlenie v
systéme JOSEPHINE v dokumentácii k predmetnej zákazke na adrese uvedenej v bode I.3) výzvy.
(6) Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Podrobný postup autentifikácie je uvedený v časti A.1 "Pokyny pre uchádzačov" v bode 20. súťažných podkladov.
(7) Od uchádzačov, ktorí predložia ponuku, sa vyžaduje zabezpečenie viazanosti ponúk vo forme zábezpeky vo výške 20 000,00 € (slovom: dvadsaťtisíc EUR). Podmienky zloženia, uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v časti A.3 "Zábezpeka" súťažných podkladov.
(8) Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči verejného obstarávania uchádzača, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
(9) Od úspešného uchádzača sa za účelom potvrdenia zmluvných záväzkov požaduje zloženie kaucie vo výške 120 000,00 € (slovom: stodvadsaťtisíc EUR) v prospech verejného obstarávateľa.
(10) Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ diela musí mať uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela s poistnou sumou najmenej 1 200 000,00 EUR počas celého obdobia jeho zhotovovania.
(11) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie
ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Bližšie informácie sú uvedené v časti II. súťažných podkladov.
(12) Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 112 ods. 6 ZVO, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa
uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a z hľadiska splnenia požiadaviek na
predmet zákazky.
(13) Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu zákazky stanovil termín obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky na 25.01.2022 o 10:00h..
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.01.2022