Stavebné úpravy a zmena účelu využitia časti stavby

  Zadávateľ:
Obec Lokca
  Predpokladaná hodnota:
469.248,26 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.02.2022 13:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.01.2022
  Dátum zverejnenia:
07.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Lokca
IČO: 00314625
Lokca 3, 02951 Lokca
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboslava Šafrová
Telefón: +421 904444280
Email: obstaravanie@it-pro.one
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné úpravy a zmena účelu využitia časti stavby
Referenčné číslo: 05012022/WYP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy v súvislosti so zmenou účelu využitia časti stavby. Existujúca budova sa nachádza v zastavanom území obce Lokca v katastrálnom území Lokca.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
469 248,26 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45262700-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Lokca, Trojičné nám. 500, budova na parc. č.28/3, 28/1
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy v súvislosti so zmenou účelu využitia časti stavby. Existujúca budova sa nachádza v zastavanom území obce Lokca v katastrálnom území Lokca. Objekt je tvorený dvomi nadzemnými podlažiami a obytným podkrovím.
Zmena účelu budovy sa bude týkať druhého nadzemného podlažia a podkrovného priestoru. Prvé nadzemné podlažie zostáva zachované, dopĺňa sa len priestor kotolne a sklad paliva, ostatné priestory zostávajú nezmenené. Dispozičné riešenie na 1.NP bude tvorené schodiskom, výťahom, kotolňou, skladom paliva a priestorom s pôvodnou funkciou. Dispozičné riešenie na 2.NP bude rozdelené na časť s ambulanciami, zázemie pre zamestnancov, výťah a schodisko. V podkroví sa bude nachádzať, schodisko, výťah, sklady, sociálne zázemie tvorené WC muži a WC ženy a priestory pre voľnočasové aktivity a oddychová miestnosť.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Opis predmetu zákazky (časť B), Výkaz výmer (časť C) a Projektová dokumentácia (časť E) .
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
469 248,26 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods.1 ZVO:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods.1 týkajúce sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Ďalšie informácie sú uvedené v Časti G. Podmienky účasti
.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti predložením nasledovných dokladov:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
2. podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO
3. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

1) § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2) § 34 ods.1 písm. d) - opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

3) § 34 ods.1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

V súlade s § 34 ods.3) ZVO Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods.1 písm.g) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
.
Ďalšie informácie sú uvedené v Časti G. Podmienky účasti
.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b):
Uchádzač predloží:
a)zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác
b)potvrdenia (referencie) o uspokojivom vykonaní stavebných prác
c)referenciu resp. potvrdenie o realizácii min. 1 zákazky rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky v min. výške 400 000,00 € bez DPH alebo ekvivalent k tejto mene.

Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referencie vedené informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie odkaz resp. registračné číslo tejto referencie.

V prípade že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme ich realizoval uchádzač, alebo jeho osoba podľa § 34, ods. 3 zákona.

Ak obdobie realizácie danej zákazky prekračuje referenčné obdobie, je potrebné uviesť okrem celkovej zmluvnej ceny zákazky aj adekvátny finančný objem zodpovedajúci referenčnému obdobiu, za účelom preukázania splnenia podmienky min. finančných objemov požadovaných verejným obstarávateľom, počas referenčného obdobia.

Pokiaľ uchádzač predloží v potvrdeniach cenu v inej mene ako euro, na vyčíslenie ceny uskutočnených stavebných prác sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania Výzvy na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania.
.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k § 34 ods. 1 písm. d):
Pre splnenie tejto podmienky sa vyžaduje predloženie:
licencie, certifikátu, osvedčenie alebo iný ekvivalentný platný doklad od nezávislej certifikačnej autority, na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva - ktorým preukáže svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.
.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k § 34 ods. 1 písm. g):
Pre splnenie tejto podmienky uchádzač predloží za stavbyvedúceho:
a)Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním: Pozemné stavby, vydané Slovenskou komorou stav. inžinierov (SKSI), v zmysle zákona Slovenskej republiky č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
b)údaje o odbornej praxi stavbyvedúceho pre pozemné stavby, kde preukáže minimálne 1 (jednu) skúsenosť s realizáciou stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.

Zahraničný uchádzač môže osvedčenia, oprávnenia, certifikáty požadované v zmysle slovenských právnych noriem na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho nahradiť ekvivalentnými dokladmi vydanými podľa práva krajiny pôvodu uchádzača.
Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti upozorňuje na skutočnosť, že zahraničný subjekt môže vykonávať výkon činnosti stavbyvedúceho za predpokladu, že je zapísaný v príslušnom registri SKSI ako hosťujúci alebo usadený stavbyvedúci v súlade s § 31 Zákona 138/1992 Zb.
.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle zmluvy o dielo
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.02.2022 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.02.2022 13:15
Miesto: IT-PRO.one, s.r.o., Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín. Verejný obstarávateľ uplatní on-line otváranie ponúk bez priamej fyzickej účasti uchádzačov.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní on-line účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v Časti A - Pokyny na zhotovenie ponuky, bod 23.Otváranie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude zo strany verejného
obstarávateľa výlučne v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.
2) Verejný obstarávateľ realizuje toto verejné obstarávanie prostredníctvom elektronických prostriedkov informačného systému EVO, prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie. Hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť v tomto verejnom obstarávaní , musí byť v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie zaregistrovaný. Podrobné informácie o informačnom systéme EVO sú zverejnené na webovom portáli Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html).
3) Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky cez systém EVO v Profile verejného
obstarávateľa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436273
4) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritérií na vyhodnotenie ponúk nie je predmetné verejné obstarávanie zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
5) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 5 000,- EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, bod 22.
6) Podľa § 114 ods. 1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. ZVO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
7) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
8) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak nebude mať dostatok finančných prostriedkov na realizáciu diela.
9) Verejný obstarávateľ aplikuje tzv. super reverzný postup, kde v zmysle § 112 ods. 6 druhá veta zákona 343/2015 Z.z. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.01.2022