Výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

  Zadávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
133.449,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2022 11:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.01.2022
  Dátum zverejnenia:
07.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Vančová
Telefón: +421 248264207
Email: katarina.vancova@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2750
Hlavná adresa(URL): https://www.bratislavskykraj.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyššia územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
Referenčné číslo: 03586/2022/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
39100000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v rámci projektu Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok- DSS a ZPB MEREMA, kód projektu NFP 302021S791 a Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača, podporených zo štrukturálnych fondov EÚ Integrovaný regionálny operačný program 2014 2020 (ďalej len IROP 2014 2020), kód projektu NFP 302021M866.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
133 449,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS a ZPB MEREMA Častá
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45421000-4
45421153-1
39700000-9
51110000-6
60000000-8
90500000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Domov sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA,
Zámocká, parc.č. 234/6 a 234/24, Častá, okr. Pezinok
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA v rámci projektu s názvom Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA.

Predmet zákazky zahŕňa zameranie, výrobu, dovoz, montáž nábytku na mieru s príslušenstvom (drez, vodovodná batéria), inštaláciu elektrických vstavaných spotrebičov (umývačka riadu, chladnička, sklokeramická varná doska, rúra, digestor) a uvedenie do prevádzky vrátane základného predvedenie funkčnosti (na užívateľskej úrovni) zodpovedným osobám objednávateľa pre DSS a ZPB MEREMA, ako aj odvoz a likvidácia odpadu separovaným spôsobom.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
62 614,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 100
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020 (IROP 2014-2020)
II.2.14) Doplňujúce informácie
Názov projektu: Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok- DSS a ZPB MEREMA, Kód projektu: NFP 302021S791,
Zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021S791-211-17
Časť: 2
II.2.1) Názov
Výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS a ZPS Rača- Račianska
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45421000-4
45421153-1
39700000-9
51110000-6
60000000-8
90500000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača, Račianska, par.č. 13132/7, Bratislava - Nové Mesto
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača v Bratislave v rámci projektu s názvom Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača.

Predmet zákazky zahŕňa zameranie, výrobu, dovoz, montáž nábytku na mieru s príslušenstvom (drez, vodovodná batéria), inštaláciu elektrických zabudovaných spotrebičov (umývačka riadu, chladnička, digestor, mikrovlná rúra, sklokeramická varná doska, rúra) a uvedenie do prevádzky vrátane základného predvedenie funkčnosti (na užívateľskej úrovni) zodpovedným osobám objednávateľa pre DSS a ZPS Rača, ako aj odvoz a likvidácia odpadu separovaným spôsobom.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
70 835,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 85
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ntegrovaný regionálny operačný program 2014 2020 (IROP 2014 2020)
II.2.14) Doplňujúce informácie
Názov projektu: Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača,
Kód projektu: NFP 302021M866,
Zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021S791-211-17
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: PLATÍ PRE OBIDVE ČASTI (časť A. a B.) - doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je postačujúce v ponuke predložiť jedenkrát a to bez ohľadu na to, či uchádzač predkladá ponuku na jednu časť alebo na obidve časti zákazky.

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO").
Požaduje sa predloženie naskenovaných originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
1. Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o VO;
alebo
2. Čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o VO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podľa § 32 ods. 3 zákona o VO, uchádzač so sídlom/miestom podnikania na území SR nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v § 32 ods. 2 zákona o VO:

Podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO:
- výpis z registra trestov fyzických osôb- ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov fyzickej osoby, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby- vyplnenú a podpísanú prílohu č. 7 súťažných podkladov za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu,
- výpis z registra trestov právnických osôb- ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov právnickej osoby, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby (obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.

Podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o VO:
- nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o VO:
- nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

Podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO:
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožadujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: PLATÍ PRE OBIDVE ČASTI (časť A. a B.) - doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO je postačujúce v ponuke predložiť jedenkrát a to bez ohľadu na to, či uchádzač predkladá ponuku na jednu časť alebo na obidve časti zákazky.

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO.
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného dodávateľom, splatnosť ktorého je do 60 dní odo dňa jeho preukázateľného doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

2. Nábytok a technické vybavenie financované z externých zdrojov je zhotoviteľ povinný označiť etiketou s náležitosťami uvedenými v aktuálnej verzii Manuál pre informovanie a komunikáciu, kap. 6, str. 9-10., nábytok a technické vybavenie financované z vlastných zdrojov ostanú bez označenia.

3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným dielom, prácami a službami v prípade, ak bude predmet alebo časť predmetu zmluvy financovaný z prostriedkov Európskej únie, a to kedykoľvek počas doby trvania príslušnej zmluvy o NFP, minimálne však 5 rokov po ukončení projektu.

Všetky podrobnosti o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v zmluve o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2022 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2022 13:00
Miesto: V systéme EVO ver. 18.0 funkcionalita "on-line" sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0. .

2. Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku ponuky.

3. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta plnenia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Komunikačným jazykom v tejto súťaži je slovenský jazyk.

5. Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO ver. 18.0 pri predkladaní ponuky vyplniť.

6. Podrobnosti o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v zmluve o dielo.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným obstarávaním, obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

8. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil v zmysle § 114 ods. 1 zákona o VO. Verený obstarávateľ umožňuje hospodárskym subjektom prehlásiť splnenie podmienok účasti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti JED.

9. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

10. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o VO.

11. Verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.01.2022