„Prestavba administratívnej budovy na Nájomný bytový dom“ s 16 b.j. v Komárne

  Zadávateľ:
Mesto Komárno
  Predpokladaná hodnota:
962.100,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.01.2022 13:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.01.2022
  Dátum zverejnenia:
05.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Komárno
IČO: 00306525
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Kabátová
Telefón: +421 352851228
Fax: +421 35357702703
Email: koodis.sala@koodis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
KOODIS spol. s r.o.
IČO: 31414885
P. Pázmánya č.49/3 , 92701 Šaľa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Július Kelemen
Telefón: +421 317704193
Email: koodis.sala@koodis.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Prestavba administratívnej budovy na Nájomný bytový dom“ s 16 b.j. v Komárne
Referenčné číslo: Komárno 01/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211340-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je komplexná prestavba administratívnej budovy na nájomný bytový dom s vytvorením 16 bytových jednotiek bežného štandardu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) a príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu s § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 443/2010 Z. z., na parcelách č. 56 a 55/1 v katastrálnom území Komárna.
Celá zákazka pozostáva z:
1.Vypracovania projektovej dokumentácie Prestavba administratívnej budovy na Nájomný bytový dom s vytvorením 16 b.j. v meste Komárno pre stavebné povolenie vrátane projektu technickej infraštruktúry a inžinierskych sietí spolu s položkovitým rozpočtom a výkazom výmer, ktorý bude v súlade s podmienkami Štátneho fondu rozvoja bývania pre rok 2022.
2.Uskutočnenie stavebných prác - Prestavba administratívnej budovy na Nájomný bytový dom so 16 b.j. vrátane technickej infraštruktúry v meste Komárno a nevyhnutnej inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním kolaudačného rozhodnutia k dielu uvedených v bode B1.C súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
962 100,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71322000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Komárno.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je komplexná prestavba administratívnej budovy na nájomný bytový dom s vytvorením 16 bytových jednotiek bežného štandardu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) a príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu s § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 443/2010 Z. z., na parcelách č. 56 a 55/1 v katastrálnom území Komárna.
Celá zákazka pozostáva z:
1. Vypracovania projektovej dokumentácie Prestavba administratívnej budovy na Nájomný bytový dom s vytvorením 16 b.j. v meste Komárno pre stavebné povolenie vrátane projektu technickej infraštruktúry a inžinierskych sietí spolu s položkovitým rozpočtom a výkazom výmer ktorý bude v súlade s podmienkami Štátneho fondu rozvoja bývania pre rok 2022.
2. Uskutočnenie stavebných prác - Prestavba administratívnej budovy na Nájomný bytový dom so 16 b.j. vrátane technickej infraštruktúry v meste Komárno vrátane a nevyhnutnej inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním kolaudačného rozhodnutia k dielu podľa požiadaviek uvedených v stavebnom povolení.
Všetky podrobnosti sú rozpísané v súťažných podkladoch v časti B1. časť:
A. Požiadavky Objednávateľa na projektovú dokumentáciu,
B. Požiadavky verejného obstarávateľa na nájomný bytový dom,
C. Požiadavky objednávateľa - verejného obstarávateľa po ukončení Diela.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
962 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom poskytnutia prostriedkov podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a z rozpočtu verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:
1.§ 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré preukazuje uchádzač v zmysle § 32 ods.2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
2.§ 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, ktoré preukazuje doloženým čestným vyhlásením.
Uchádzač, ktorému vydávajú doklady orgány štátnej správy Slovenskej republiky nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. Uchádzač splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 zákona o VO. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať predbežne predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, alebo čestným vyhlásením podľa § 114. Jednotný európsky dokument je súčasťou súťažných podkladov v editovateľnej forme, resp. je možné ho stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Tejto Súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojho finančného a ekonomického postavenia. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady:
1. V súlade s ustanovením § 33 ods. 1 písm. d) ZVO: Prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v ktorom preukáže požadovaný minimálny obrat uvedený v časti min. úroveň štandardov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Celkový obrat v požadovanom období musí byť najmenej 1.500.000,- EUR bez DPH.
Uchádzač za posledné tri ukončené hospodárske roky (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) predloží,
a)ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky overené kópie výkazov ziskov a strát s vyznačeným údajom o celkovom obrate overené daňovým úradom alebo audítorom, alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača alebo
b)ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo predloží z účtovnej závierky overené kópie výkazov príjmov a výdavkov overené daňovým úradom alebo audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.
V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, Verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu. Celkové obraty vyjadrené v iných menách uchádzač preukáže v euro a prepočíta ich platným kurzom v čase vzniku daňovej povinnosti, podľa daňových zákonov v krajine sídla uchádzača.
V prípade, ak uchádzač nepreukazuje prehľad o celkovom obrate subjektom podnikajúcim počas rozhodujúceho obdobia v Slovenskej republike, pre účely objektívneho porovnania údajov so slovenskými subjektmi, takýto subjekt predloží navyše čestné vyhlásenie ohľadne dosiahnutého celkového obratu, za posledné 3 ukončené hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Uchádzač, ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 (ako súčasť účtovnej závierky) je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk a v plnom znení je verejne prístupný všetkým osobám, nie je povinný predložiť Verejnému obstarávateľovi výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za obdobie od roku 2013, na túto skutočnosť uchádzač upozorní Verejného obstarávateľa. Táto výnimka sa nevzťahuje na výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za roky pred rokom 2013.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 ZVO.
Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia možno dočasne preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, alebo čestným vyhlásením, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá Verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným Verejným obstarávateľom.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Pre splnenie podmienky účasti sa vyžaduje predložiť referencie uvedenú v časti min. úroveň štandardov.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) vo väzbe na § 35 zákona o verejnom obstarávaní uvedením pre zabezpečenie kvality verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom, uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu Certifikátu Systém manažérstva kvality" (napr.: STN EN ISO 9001 alebo jeho ekvivalentu) v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov) a pre zabezpečenie bezpečnosti počas realizácie uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu Certifikátu Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov) (Certifikát ISO 45001 alebo jeho ekvivalentu). Pre zabezpečenie kvality realizácie požaduje verejný obstarávateľ predložiť Licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač predloží za stavbyvedúceho doklady uvedené v časti min. úroveň štandardov. Je možné predložiť aj ekvivalentný doklad, vystavený v inom štáte s dokladom od SKSI o zapísaní do registra hosťujúcich projektantov, resp. stavbyvedúcich, resp. ekvivalentný doklad vydaný certifikačnou autoritou.
4. Podľa § 34 ods. 1, písm. h) vo väzbe na § 36 zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác. Uchádzač preukáže zabezpečenie environmentálneho manažérstva predložením platného Certifikátu Environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov), alebo jeho ekvivalentu. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi členských štátov Európskej únie. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Uchádzač môže na splnenie podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti predložiť aj čestné vyhlásenie podľa § 114 ods.1 zákona o VO. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Vyžaduje sa, aby v predloženom zozname uskutočnených stavebných prác bola uvedená minimálne jedna zrealizovaná stavba rovnakého alebo podobného charakteru s RN min. 950.000,- EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
2. Uchádzač predloží úradne originál, alebo overenú kópiu Certifikátu Systém manažérstva kvality" (napr.: STN EN ISO 9001 alebo jeho ekvivalentu) v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov), originál alebo úradne overenú kópiu Certifikátu Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Certifikát ISO 45001 alebo jeho ekvivalent v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov), alebo jeho ekvivalentu. Ďalej je potrebné predložiť Licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov.
3. Uchádzač predloží za stavbyvedúceho: čestné vyhlásenie o vzdelaní, odbornej praxi a súčasnom zamestnaní, alebo štrukturovaný životopis, ďalej predloží osvedčenie stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby, vydané Slovenskou komorou stav. inžinierov (SKSI), v zmysle zákona Slovenskej republiky č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo jeho ekvivalent. Požadované osvedčenie bude predložené ako originál alebo úradne osvedčená kópia, prípadne kópia osvedčenia opatrená pečiatkou a originálnym podpisom stavbyvedúceho. Ak bolo osvedčenie vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží aj potvrdenie SKSI o rozsahu osvedčenia (postačí kópia potvrdenia alebo výtlačok profilu odborníka z webstránky SKSI). Je možné predložiť aj ekvivalentný doklad, vystavený v inom štáte s dokladom od SKSI o zapísaní do registra hosťujúcich stavbyvedúcich, resp. ekvivalentný doklad vydaný certifikačnou autoritou.
4. Uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu platného Certifikátu Environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 v oblasti predmetu zákazky v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov), alebo jeho ekvivalent.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2022 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2022 14:00
Miesto: KOODIS spol. s r.o., P.Pázmánya č. 49/3, 927 01 Šaľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupcovia uchádzačov sa preukážu poverením, resp. občianskym preukazom, v prípade konateľa spoločnosti.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Doplnok bodu III.1.3) Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia tak ako uchádzač, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie technickej a odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické alebo odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 37 ods. 3. Splnenie podmienky účasti môže predbežne uchádzač preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu, v ktorom môže uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch.
2.Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému ÚVO EVO ver.18, ktorý je dostupný na adrese: https://uvo.gov.sk/.
3. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom IS ÚVO - EVO ver.18 je potrebné: ak hospodársky subjekt, ktorý predkladá žiadosť o účasť, komunikáciu a ponuku (uchádzač) nemá konto v IS ÚVO je potrebné si vytvoriť účet (zaregistrovať sa) link: https://www.uvo.gov.sk. Po prihlásení sa - cez Privátna zóna je možné vytvoriť registráciu.
4. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v súlade s §
20 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. verejný obstarávateľ bude uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO, vrátane posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a/alebo ÚVO a uverejňovanie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa. Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou novej a modernizovanej verzie informačného systému EVO, ver. 18.
5. Ponuky uchádzači spracujú a predkladajú elektronicky prostredníctvom funkcionality IS EVO. Elektronická ponuka musí byť spracovaná vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
6. Podmienkou účasti je zloženie zábezpeky vo výške 15.000,00 €. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
7.Vzhľadom na podmienky vyhlásené verejné obstarávanie nie je zelené VO, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.01.2022