Ochrana cesty II/584 pred padajúcimi kameňmi v ckm 23,500 – 23,550 a vyčistenie zárubného múru v úseku Huty – Liptovské Matiašovce v ckm 23,500 – 23,550

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
215.705,36 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.01.2022 12:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
03.01.2022
  Dátum zverejnenia:
05.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
IČO: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: p. Ľudmila Honková
Telefón: +421 415032111 / 415032410
Fax: +421 415032431
Email: obstaravanie@zask.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8276
Hlavná adresa(URL): http://www.zilinskazupa.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Regionálna samospráva, orgán verejnej moci
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Ochrana cesty II/584 pred padajúcimi kameňmi v ckm 23,500 – 23,550 a vyčistenie zárubného múru v úseku Huty – Liptovské Matiašovce v ckm 23,500 – 23,550
Referenčné číslo: ID: 435498
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Ochrana cesty II/584 pred padajúcimi kameňmi v ckm 23,500 - 23,550 a vyčistenie zárubného múru v úseku Huty Liptovské Matiašovce v ckm 23,500 - 23,550.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch, súvisiacich prílohách a projektovej dokumentácii vypracovanej Geotechnik SK, s.r.o., Západná 11, 010 04 Žilina
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
215 705,36 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45111212-7
45220000-5
45262620-3
45233292-2
71351910-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, katastrálne územie Kvačany.
II.2.4) Opis obstarávania
Ochrana cesty II/584 pred padajúcimi kameňmi v ckm 23,500 - 23,550 a vyčistenie zárubného múru v úseku Huty Liptovské Matiašovce v ckm 23,500 - 23,550.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch, súvisiacich prílohách a projektovej dokumentácii vypracovanej Geotechnik SK, s.r.o., Západná 11, 010 04 Žilina.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
215 705,36 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP 2014-2020
II.2.14) Doplňujúce informácie
Názov projektu: Zvýšenie bezpečnosti pozemnej komunikácie II584 v okrese Liptovský Mikuláš.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie uchádzač preukáže v zmysle § 32 ods. 1 zákona o VO. Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formulára je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedené v časti A.2 súťažných podkladov - Podmienky účasti uchádzačov, bod A.2.1 Osobné postavenie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nepožaduje podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. b), a v zmysle § 34 ods. 1 písm. g), zákona o VO. Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formulára je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uvedené v časti A.2 súťažných podkladov - Podmienky účasti uchádzačov, bod A.2.3 Technická alebo odborná spôsobilosť.

Podrobný opis podmienky účasti podľa:
§ 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO je uvedený v bode 2.3.1 článku A.2 súťažných podkladov;
a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO je uvedený v bode 2.3.2 článku A.2 súťažných podkladov;
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Predpokladané prevzatie staveniska: 06/2022. Ostatné požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch a súvisiacej dokumentácii.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2022 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2022 12:30
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina. Verejný obstarávateľ na otváranie ponúk použije aj
funkcionalitu on-line sprístupnenia otvárania ponúk. V tomto prípade bude v čase otvárania ponúk cez IS EVO
automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie uvedené v časti V., bode 22.2 súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Systém EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html . Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo videonávodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/videonavody-5f9.html .

2. Súťažné podklady sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa pri príslušnej zákazke a budú tiež sprístupnené záujemcom v systéme EVO. Link na súťažné podklady: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/435498.

3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom systému EVO, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.

4. Podmienkou komunikácie v systéme EVO je, aby záujemca/uchádzač bol evidovaný v informačnom systému ÚVO ako užívateľ za hospodársky subjekt. V prípade, že hospodársky subjekt nie je v informačnom systéme ÚVO (ďalej len IS ÚVO) evidovaný, vytvorí si účet v IS ÚVO.

5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

6. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk .

7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 zákona o VO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o VO.

8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO, ak na
základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

9. Otváranie ponúk: Bližšie informácie sú uvedené v časti V. bod 22. súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ na
otváranie ponúk použije aj funkcionalitu on-line sprístupnenia otvárania ponúk. V tomto prípade bude v čase otvárania ponúk cez IS EVO automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

10. Vykonanie Diela: do 4 (štyroch) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Lehota výstavby zahŕňa čas potrebný na prípravné práce, obstaranie materiálov, výstavbu a dodania kompletnej dokumentácie pre kolaudačné konanie (DSRS). Do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s príslušnými TKP. Zimné obdobie v zmysle tohto článku je spravidla obdobie od 01. 12 príslušného kalendárneho roka do 01. 03 nasledujúceho kalendárneho roka. Prerušenie stavebných prác z dôvodu zimného obdobia zaznamená osoba oprávnená jednať v realizačných veciach za objednávateľa a stavebný dozor (ak je vykonávaný) v stavebnom denníku.

11. Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 6 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v časti III. bod 15. súťažných
podkladov.

12. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani nie je obstarávaním inovácií, ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.01.2022