„Polyfunkčné centrum Vlčany“

  Zadávateľ:
Obec Vlčany
  Predpokladaná hodnota:
1.127.754,09 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2022 13:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
03.01.2022
  Dátum zverejnenia:
05.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Vlčany
IČO: 00306312
Vlčany 944, 92584 Vlčany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. János Restár
Telefón: +421 317794247
Fax: +421 317794201
Email: koodis.sala@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
KOODIS spol.s r.o.
IČO: 31414885
P. Pázmánya č.49/3 , 92701 Šaľa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Július Kelemen
Telefón: +421 317704193
Email: koodis.sala@koodis.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Polyfunkčné centrum Vlčany“
Referenčné číslo: Vlčany 01/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211350-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Stavba Polyfunkčné centrum Vlčany má navrhnuté dve nadzemné podlažia a prestrešenie sedlovou strechou. Na 1.NP je navrhovaných šesť prevádzkových priestorov, predajní so zázemím (plochy 54 - 46 m2), technická miestnosť a tri schodiská sprístupňujúce 2.NP. V podkroví bude realizovaných šesť bytov (5 bytov cca 50 m2, nárožný 71 m2), každým schodiskom budú sprístupnené dve bytové jednotky. Rozsah je daný výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 127 754,09 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Vlčany.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavba sa skladá z dvoch stavebných objektov:
SO 01 Polyfunkčné centrum. Stavba polyfunkčného centra má navrhnuté dve nadzemné podlažia (jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie), prestrešenie sedlovou strechou. Na 1.NP je navrhovaných šesť prevádzkových priestorov, predajní so zázemím (plochy cca. 54 -46 m2), technická miestnosť a tri schodiská sprístupňujúce 2.NP. V stredovej časti bude stavba priechodná podchodom šírky 2,5 m. Každá prevádzka na 1.NP bude mať dva vstupy pre zákazníkov a jeden priamo do skladu. Prevádzka 4 a 5 môžu byť prípadne spojené do jednej. V podkroví bude realizovaných šesť bytov (5 bytov cca 50 m2, nárožný 71 m2), každým schodiskom budú sprístupnené dve bytové jednotky.
Stavba polyfunkčné centrum bude mať pôdorys max. rozmerov 45,15 x 35,7 m pri šírke 7m, celková max. výška stavby bude 7,64 m, sv. výška na 1.NP 2,79 m, na 2.NP 2,50 m po vikier až po hrebeň (+1,25m). Konštrukčne je stavba tvorená stenovým nosným systémom obvodových stien murovaných s tvárnic z exteriéru zateplených. Steny sú založené na pásových monolitických železobetónových základoch. Strop nad 1.NP. sa uvažuje železobetónový. Strešná konštrukcia je uvažovaná drevená krokvová sedlového tvaru s vikiermi. Objekt je rozdelený na dva dilatačné celky. Zastavaná plocha SO.01 je482,97 m.2 Úžitková plocha je 373,01+370,87 = 743,89 m2 a obostavaný priestor 3530 m3.
SO 02 Spevné plochy - parkovacie miesta, spevnené plochy budú z betónovej zámkovej dlažby. Nadväzujúce na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru v okolí stavby. Zastavaná plocha SO.02 je 789,75m2.
Rozsah je daný výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 127 754,09 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:
1.§ 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré preukazuje uchádzač v zmysle § 32 ods.2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
2.§ 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, ktoré preukazuje doloženým čestným vyhlásením.
Uchádzač, ktorému vydávajú doklady orgány štátnej správy Slovenskej republiky nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. Uchádzač splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 zákona o VO. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať predbežne predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, alebo čestným vyhlásením podľa § 114. Jednotný európsky dokument je súčasťou súťažných podkladov v editovateľnej forme, resp. je možné ho stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1 Dokumenty v zmysle §33 ods. 1 písm. a) ZVO: vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, konkrétne: vyjadrenie všetkých bánk, v ktorých má uchádzač alebo záujemca vedené účty.
2.2. Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní predložením prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa požadovaného osobného okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO;Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa Finančného a ekonomického postavenia spoločne.
V zmysle § 39 je splnenie podmienok účasti možno preukázať (JED), alebo v zmysle § 144 ods. 1 Čestným vyhlásením, ktorým uchádzač alebo záujemca môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti. Ak uchádzač alebo záujemca použije JED alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže v zmysle § 39 ods. 6 ZVO kedykoľvek v priebehu verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om alebo čestným vyhlásením.
Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné
v elektronických databázach, uchádzač v JED-e alebo v Čestnom vyhlásení uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz sú najmä internetová adresa elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Tieto doklady od uchádzača alebo záujemcu verejný obstarávateľ nebude vyžadovať a požadované informácie získa/overí na základe prístupu do elektronickej databázy.
Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje Finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, JED alebo Čestné vyhlásenie obsahuje informácie aj o tejto osobe a zároveň predkladá aj JED alebo Čestné vyhlásenie za túto osobu. Formulár JED a manuál k jeho vyplneniu je k dispozícii na internetovej adrese:
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky-dokument-604.html
Z predloženého jednotného európskeho dokumentu alebo čestného vyhlásenia musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 2.1: Vyjadrenie banky / zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), v ktorej ma uchádzač vedený účet o schopnosti plniť finančné záväzky. Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať
na obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov ku dnu vystavenia dokladu (resp. za mesiace, v závislosti od zriadenia účtu) a vyjadrenie banky nemôže byť staršie ako 3 mesiace k poslednému dňu lehoty na predloženie ponuky.
Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že:
- informáciu či uchádzač má/nemá poskytnutý úver, ak áno, banka potvrdí či uchádzač dodržuje splátkový kalendár
- uchádzač nie je/nebol v nepovolenom debete
- jeho účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
Uchádzač zároveň predloží Čestné vyhlásenie, že má účty len v banke (bankách), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk).
Upozorňujeme uchádzačov, že vyjadrenie banky musí obsahovať všetky vyššie uvedené údaje a odporúčame uchádzačom aby si skontrolovali vyjadrenie banky pred predložením ponuky.
K bodu 2.2. Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktorý je dostupný v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, vo výške minimálne 3 000 000,00 EUR sumárne za požadované obdobie alebo ekvivalent v inej mene. Za obrat v oblasti predmetu zákazky sa považuje obrat za činnosti v oblasti realizácie stavebných prác.
Uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka čestným vyhlásením, ktoré bude obsahovať prehľadnú tabuľku, v ktorej bude uvedený:
- dosiahnutý obrat uchádzača v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, v členení za jednotlivé požadované roky,
- celkový obrat uchádzača, v členení za jednotlivé požadované roky.
Uchádzač prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka podloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch za požadované hospodárske roky. V prípade, ak sa účtovné závierky uchádzača nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk, verejný obstarávateľ bude schopný si splnenie podmienky účasti overiť samostatne a uchádzač v tomto prípade účtovné výkazy nepredkladá.
Ak uchádzač nemá príslušné účtovné závierky zverejnené v súlade s platnými predpismi, z ktorých sa dá zistiť obrat, resp. ak sa na neho daná povinnosť nevzťahuje, predloží dané výkazy alebo ich ekvivalenty v ponuke. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem príslušného členského štátu.
Obraty budú uvedené v originálnej mene, a ak touto menou nie je mena v EUR, obraty budú prepočítané aj na EUR. Prepočet cudzej meny na euro:
- uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti,
- uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.

Dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia uchádzač predkladá vo forme skenu originálu/úradne overenej kópie v needitovateľnej forme vo formáte pdf.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Pre splnenie podmienky účasti sa vyžaduje predložiť referencie uvedenú v časti min. úroveň štandardov.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Pre zabezpečenie kvality verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom, uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Uchádzač predloží úradne overenú kópiu Certifikátu Systém manažérstva kvality" (napr.: STN EN ISO 9001 alebo jeho ekvivalentu) a pre zabezpečenie bezpečnosti počas realizácie uchádzač predloží úradne overenú kópiu Certifikátu Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN ISO 45001:2019 v oblasti predmetu zákazky (realizácia pozemných stavieb výstavba obytných a neobytných budov), alebo jeho ekvivalentu. Pre zabezpečenie kvality realizácie požaduje verejný obstarávateľ predložiť Licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby a Licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač predloží za stavbyvedúceho doklady uvedené v časti min. úroveň štandardov. Je možné predložiť aj ekvivalentný doklad, vystavený v inom štáte s dokladom od SKSI o zapísaní do registra hosťujúcich stavbyvedúcich. Ďalej uchádzač predloží úradne overené doklady Revízneho technika Revízny technik elektroinštalácie vydaných v zmysle § 24 ods.2 vyhlášky č.718/2002 Z.z.
4. Podľa § 34 ods. 1, písm. h) vo väzbe na § 36 zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác. Uchádzač preukáže zabezpečenie environmentálneho manažérstva predložením platného Certifikátu Environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 v oblasti predmetu zákazky, alebo jeho ekvivalentu. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi členských štátov Európskej únie. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie technickej a odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické alebo odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 37 ods. 3. Splnenie podmienky účasti môže predbežne uchádzač preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu alebo čestným vyhlásením, v ktorom môže uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Vyžaduje sa, aby v predloženom zozname uskutočnených stavebných prác bola uvedená minimálne jedna zrealizovaná stavba rovnakého alebo podobného charakteru s RN min. 1.000.000,- EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom v postavení subdodávateľa alebo člena skupiny dodávateľov, musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme v eur bez DPH realizoval zákazku uchádzač sám.
2. Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: - certifikát Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní, vydaného nezávislou inštitúciou. Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie alebo medzinárodných noriem. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Licencia musí byť vydaná Technickým a skúšobným ústavom stavebným, príp. iným akreditovaným inšpekčným orgánom. Uchádzač predloží licenciu alebo doklad ekvivalentný podľa práva EÚ; a to vo forme kópie, príp. odkazu formou hyperlinku na miesto zverejnenia príslušného dokladu; - Licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), ktorou uchádzač preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia. Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác; Licencia musí byť vydaná Technickým a skúšobným ústavom stavebným, príp. iným akreditovaným inšpekčným orgánom. Uchádzač predloží licenciu alebo doklad ekvivalentný podľa práva EÚ, a to na tepelnoizolačný kontaktný systém definovaný v zadaní projektanta výkaze výmer, príp. nacenený uchádzačom v ocenenom Výkaze výmer; a to vo forme kópie, príp. odkazu formou hyperlinku na miesto zverejnenia príslušného dokladu;
3. Uchádzač predloží za stavbyvedúceho (min. údaje): čestné vyhlásenie o vzdelaní, odbornej praxi a súčasnom zamestnaní, ďalej predloží osvedčenie stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby, vydané Slovenskou komorou stav. inžinierov (SKSI), v zmysle zákona Slovenskej republiky č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo jeho ekvivalent. Požadované osvedčenie bude predložené ako originál alebo úradne osvedčená kópia, prípadne kópia osvedčenia opatrená pečiatkou a originálnym podpisom stavbyvedúceho. Ak bolo osvedčenie vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží aj potvrdenie SKSI o rozsahu osvedčenia (postačí kópia potvrdenia alebo výtlačok profilu odborníka z webstránky SKSI). Ďalej -"OSVEDČENIE" vydané technickou inšpekciou na činnosti E - elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 ods.2 vyhlášky č. 718/2002 Z.z.
4. Uchádzač predloží úradne overenú kópiu platného Certifikátu Environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 v oblasti predmetu zákazky, alebo jeho ekvivalent a zároveň predloží registráciu v schéme EMAS alebo ekvivalentný doklad.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 14:00
Miesto: KOODIS spol. s r.o., P. Pázmánya č. 49/3, 927 01 Šaľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupcovia uchádzačov sa preukážu poverením, resp. občianskym preukazom, v prípade konateľa spoločnosti.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému ÚVO EVO ver.18, ktorý je dostupný na adrese: https://uvo.gov.sk/.
2. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom IS ÚVO - EVO ver.18 je potrebné: - ak hospodársky subjekt, ktorý predkladá žiadosť o účasť, komunikáciu a ponuku (uchádzač) nemá konto v IS ÚVO je potrebné si vytvoriť účet (zaregistrovať sa) link: https://www.uvo.gov.sk. Po prihlásení sa - cez Privátna zóna je možné vytvoriť registráciu.
3. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v súlade s §
20 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. verejný obstarávateľ bude uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO, vrátane posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a/alebo ÚVO a uverejňovanie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa. Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou novej a modernizovanej verzie informačného systému EVO, ver. 18.
4. Ponuky uchádzači spracujú a predkladajú elektronicky prostredníctvom funkcionality IS EVO. Elektronická ponuka musí byť spracovaná vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Elektronická ponuka uchádzača sa predkladá spolu so Sprievodným listom (CoverLetter.pdf). Sprievodný list (CoverLetter.pdf) bude po vložení ponuky uchádzača do novej verzie IS EVO ver. 18 už automaticky generovaný informačným systémom. Sprievodný list bude garantovať integritu predkladanej ponuky, obsahuje zoznam ponuky s heslovaním, podľa definovanej štruktúry ponuky.
5. Podmienkou účasti je zloženie zábezpeky vo výške 33.000,00 EUR. Podrobnosti zloženia zábezpeky sú v súťažných podkladoch.
6. Vzhľadom na podmienky, nie je predmetné verejné obstarávanie zelené VO, obstarávanie inovácií, a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.01.2022