Zabezpečenie leteniek v ústredí MZVEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2021

  Zadávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
5.751.417,84 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.02.2022 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.12.2021
  Dátum zverejnenia:
05.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00699021
Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Email: stanislav.oravec@mzv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1703
Hlavná adresa(URL): http://www.mzv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zahraničná politika
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie leteniek v ústredí MZVEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2021
Referenčné číslo: 062666/2021-OŠRO-2
II.1.2) Hlavný kód CPV
60400000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek a s tým súvisiacich služieb v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
5 751 417,84 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
63510000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek a s tým súvisiacich služieb v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu verejného obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch. Ďalšie informácie verejný obstarávateľ v súlade s § 83 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") uvedie pri opätovnom otvorení súťaže pri postupoch zadávania konkrétnych zákaziek.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 751 417,84 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona, čo preukáže spôsobom uvedeným v § 32 ods. 2 zákona, § 32 ods. 4 resp. 5 zákona alebo podľa § 152 zákona.

Verejný obstarávateľ uvádza, že doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona uchádzač nemusí predkladať, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Povinnosť predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona sa nevzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom v Slovenskej republike (ďalej len "SR"), ktoré sú zapísané v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (§ 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V ostatných prípadoch je uchádzač povinný predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona, ak sa neaplikuje § 152 zákona alebo § 32 ods. 4 resp. ods. 5 zákona.

Ak uchádzač požaduje, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, v ponuke je uchádzač povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov za všetky fyzické osoby podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona (kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokladu, ktorý je možné nájsť na nasledovnom odkaze
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-kzoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html, v časti "Formuláre a žiadosti"/"Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov").

Verejný obstarávateľ uvádza, že nevie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy na získanie výpisu z registra trestov, ak je uchádzačom právnická osoba, ktorej člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu alebo prokurista nie je občanom SR. Ak má osoba štátne občianstvo iné ako slovenské, je potrebné, aby uchádzač predložil výpis z registra trestov z krajiny pôvodu, resp. z krajiny obvyklého pobytu, prípadne postupoval podľa § 32 ods. 4 alebo 5, ak sa neaplikuje § 152 zákona. Verejný obstarávateľ nevie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy na overenie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona týkajúceho sa samotného uchádzača (t.j. že uchádzač ako právnická osoba nebol odsúdený za niektorý z trestných činov vymenovaných v § 32 ods. 1 písm. a) zákona), ak má uchádzač sídlo mimo územia SR.

Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR, verejný obstarávateľ nevie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy ani na získanie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie uchádzača v zozname hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný v ponuke predkladať doklady v rozsahu, v akom sú zapísané v zozname hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ nestanovil podmienky účasti týkajúce sa finančného alebo ekonomického postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zoznam poskytnutých služieb obsahoval minimálne:
- názov a sídlo odberateľa,
- kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail),
- predmet plnenia (špecifikácia poskytnutých služieb),
- obdobie, v ktorom boli služby poskytnuté,
- cena poskytnutých služieb v mene EUR.

Za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania sa považujú tri roky predchádzajúce dňu, v ktorom bolo toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej aj "rozhodné obdobie").

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

Na prepočet cudzej meny na menu EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

V prípade, ak uchádzač v zozname poskytnutých služieb uvedie plnenie, ktorého realizácia presahuje stanovené rozhodné obdobie, uchádzač v zozname uvedie cenu iba za tú časť poskytnutých služieb, ktorá bola uskutočnená v rozhodnom období.

V prípade, ak poskytnutie služieb zrealizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem realizovaný ním samotným.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač je povinný preukázať, že za predchádzajúce tri roky poskytol služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet verejného obstarávania, ktorých finančný objem bol v minimálnej súhrnnej výške 200 000 EUR. Za služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet verejného obstarávania sa považuje zabezpečenie leteckej prepravy alebo leteniek.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 999
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.02.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2022 09:15
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ uzatvorí Rámcovú dohodu o zabezpečení leteniek (ďalej len "Rámcová dohoda") s viacerými uchádzačmi s opätovným otváraním súťaže podľa § 83 ods. 5 písm. b) zákona a § 83 ods. 7 zákona. Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov (bod IV.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania), s ktorými uzavrie Rámcovú dohodu. Verejný obstarávateľ uzatvorí Rámcovú dohodu so všetkými uchádzačmi, ktorí preukážu splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky stanovených verejným obstarávateľom a poskytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Rámcovej dohody. Rámcová dohoda bude uzavretá na dobu určitú, a to na 48 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti (najskôr od 01.05.2022) alebo do vyčerpania finančného limitu 5 751 417,84 EUR bez DPH.
2. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
3. Podľa § 39 ods. 1 zákona môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED"). Podrobné informácie k JED-u sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Ponuky sa predkladajú v štátnom jazyku (slovenský jazyk) alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
5. Komunikácia, poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov (vrátane komunikácie a predkladania ponúk pri opätovnom otvorení súťaže) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočnovať v súlade § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Ak je odosielateľom informácie záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE a predmetného verejného obstarávania môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Za okamih doručenia zásielky sa považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému.
6. Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,
- Google Chrome, alebo
- Microsoft Edge.
7. Predkladanie ponúk v systéme JOSEPHINE je umožnené iba autentifikovaným hospodárskym subjektom. Podrobnosti o autentifikácií sú uvedené v súťažných podkladoch.
8. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
9. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v dokumentoch k tomuto verejnému obstarávaniu na profile verejného obstarávateľa a v systéme JOSEPHINE.
10. Vo verejnom obstarávaní nebudú uplatnené aspekty zeleného verejného obstarávania. Nejde o sociálne verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.12.2021