Združená dodávka elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie a prenesenie zodpovednosti za odchýlku pre potreby NDS, a.s.

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
15.600.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.02.2022 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.12.2021
  Dátum zverejnenia:
05.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ľuboslav Filipovič
Telefón: +421 258311735
Email: luboslav.filipovic@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Združená dodávka elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie a prenesenie zodpovednosti za odchýlku pre potreby NDS, a.s.
Referenčné číslo: 10302-2021-139
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie s garanciou pôvodu z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len "OZE") do odberných miest. Súčasťou dodávky elektrickej energie s garanciou pôvodu z OZE je zabezpečenie distribučných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľov distribučných sietí, za dodržanie platných predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku distribučných sietí pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
15 600 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú jednotlivé odberné miesta uvedené v Prílohe č. 1 k časti B.1 Špecifikácia
odberných miest súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie s garanciou pôvodu z OZE do odberných miest. Súčasťou dodávky elektrickej energie s garanciou pôvodu z OZE je zabezpečenie distribučných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľov distribučných sietí, za dodržanie platných predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku distribučných sietí pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
K bodu II.1.6) Informácie o častiach
Dôvodom nerozdelenia predmetnej zákazky na časti je skutočnosť, že vzhľadom na stanovené podmienky účasti, by rozdelenie zákazky na časti v konečnom dôsledku nemalo žiaden vplyv na uľahčenie účasti malých a stredných podnikov (ďalej len "MSP") na verejnom obstarávaní. Z dôvodu potreby dodávky veľkého množstva elektrickej energie pre NDS, a.s bola stanovená podmienka účasti vyžadujúca dokladovanie určitého objemu dodávok elektrickej energie v predchádzajúcich rokoch. Vyžadované objemy dodávok boli stanovené tak, aby sa zamedzilo riziku ohrozenia riadneho plnenia zákazky, pričom trh MSP schopných splniť stanovenú podmienku účasti a garantovať tak bezproblémové plnenie predmetu zákazky nie je dostatočný. Z uvedeného dôvodu možno konštatovať, že nerozdelenie zákazky na časti nemá negatívny vplyv na podporu MSP a uľahčenie ich účasti na verejnom obstarávaní.
Nerozdelením zákazky na časti sa zabezpečí komplexná dodávka elektrickej energie od jediného dodávateľa, čím bude zabezpečená lepšia a ľahšia koordinácia plnenia predmetu zákazky. Zároveň skutočnosť, že jeden dodávateľ bude dodávať elektrickú energiu v celkom rozsahu pre celú NDS, a.s., môže mať za následok zníženie ceny za predmet zákazky v dôsledku poskytnutej množstevnej zľavy, čím sa dosiahne hospodárnejšie vynaloženie verejných prostriedkov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"):

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a
štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO
alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č.
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len
oddiel alpha: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ZVO

Uchádzač v ponuke predloží nasledujúce doklady, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkaz, že je schopný úspešne splniť predmet zákazky:

1. podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO:
Vyjadrením banky/bánk, pobočky zahraničnej banky/bánk, alebo zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač
vedený/é účet/y o schopnosti plniť si svoje finančné záväzky. Vyjadrenie nebude v poslednému dňu lehoty určenej na
predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace. K vyjadreniu banky alebo ekvivalentnému dokladu uchádzač zároveň
predloží čestné vyhlásenie potvrdené štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom, že
nemá vedené účty ani záväzky v inej banke ako tej, od ktorej predložil vyššie uvedené potvrdenie resp. ekvivalentný
doklad. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

2. podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO:
Prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky,
alebo koncesie týka, najviac za posledné 3 hospodárske roky (ďalej len "rozhodné obdobie"), za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

3. Ak uchádzač preukáže finančnú a ekonomickú spôsobilosť podľa § 33 ods. 2 ZVO, preukazuje túto skutočnosť
písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 33 ods. 2 ZVO.

4. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia
spoločne.

6.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel alpha: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JEDu.
---
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie, bod 1.:
Vyjadrenie banky musí obsahovať informácie o uchádzačovi/klientovi banky (ďalej len "klient"):
-či si bol klient schopný plniť finančné záväzky v posledných 3 rokoch voči banke riadne a včas,
-či je v čase vydania potvrdenia klient v nepovolenom debete,
-či u klienta neeviduje banka exekúciu alebo predbežné opatrenie.

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie, bod 2.:
Pre účely splnenia uvedenej podmienky uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v celkovej minimálnej hodnote 1 000 000 eur bez DPH (slovom: jeden milión eur bez DPH) za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

V prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz ziskov a strát a ak uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov.

Ak uchádzač má účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok (www.registeruz.sk), uvedie v ponuke len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné.

Verejný obstarávateľ príjme aj iné obsahom a rozsahom rovnocenné doklady vydané príslušnými inštitúciami v inom členskom štáte Európskej únie, predložené uchádzačom preukazujúce požadované skutočnosti.

V prípade, že výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch uchádzača sú uložené v neverejnej časti Registra účtovných závierok, je potrebné ich v ponuke predložiť spolu so scanom originálu alebo úradne osvedčenej fotokópie osvedčovacej doložky DataCentra prevádzkovateľa Registra účtovných závierok.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ uzná aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO

Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke predložiť nasledujúce dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky (t. j. dodávka elektrickej energie) za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len rozhodné obdobie) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO v nadväznosti na § 35 ZVO
Originál resp. úradne overený certifikát kvality na predmet zodpovedajúci predmetu zákazky vydaným nezávislou inštitúciou podľa požiadaviek ISO 9001:2015, alebo iným dokladom (napr. Príručka kvality) preukazujúcim, že uchádzač má zavedený systém manažérstva podľa požiadaviek ISO 9001:2015.

Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

3. podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 36 ZVO
Originál resp. úradne overený certifikát o zavedení systému environmentálneho manažérstva vydaným nezávislou
inštitúciou podľa požiadaviek normy ISO 14001:2015, alebo iným dokladom preukazujúcim, že uchádzač má zavedený systém environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek ISO 14001:2015.

Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom
členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

4. Originál resp. úradne overený certifikát o zavedení systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaným nezávislou inštitúciou podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018, alebo iným dokladom preukazujúcim, že uchádzač má zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek ISO 45001:2018. Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

5. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania
zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

6. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti spoločne.

7. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel alpha: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
---
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III. 1.3) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 1:

Pre účely splnenia tejto podmienky musí uchádzač preukázať, že v rozhodnom období od vyhlásenia verejného obstarávania zrealizoval dodávky elektriny minimálne pre 2 (dvoch) rôznych odberateľov v objeme min. 25 000 MWh/roka súčasne do min. 200 odberných miest.

V prípade dodania predmetu zákazky, ktorého začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je uchádzač povinný vyčísliť pomernú časť hodnoty ním realizovanej predchádzajúcej skúsenosti/predchádzajúcich skúseností za rozhodné obdobie.

V zozname dodaných tovarov uchádzač uvedie názov/obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla/miesta podnikania, názov poskytnutia služieb, jeho stručný opis, cenu a údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ktorému službu poskytol.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa predchádzajúca skúsenosť realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.02.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2022 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.
Miesto on-line sprístupnenia ponúk je na webovej adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16747/summary
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Spôsob vyhodnotenia ponúk:
Verejný obstarávateľ v súlade s § 66 ods. 7 ZVO druhá veta rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a
vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. V súlade s § 55 ods. 1 ZVO sa bude vyhodnotenie týkať uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 Uchádzač si môže prevziať súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/profily/-
/profil/pzakazky/9127 alebo
2.2 v editovateľnej podobe na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16747/summary. Bližšie
informácie o systéme JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16747/summary), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "Zaujíma ma to" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 200 000,00 EUR (slovom:
dvestotisíc eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: a) zelené verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.12.2021