Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
5.581.705,82 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.02.2022 14:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.12.2021
  Dátum zverejnenia:
05.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31813861
Pažítková 4, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Miriam Slobodníková, PhD.
Telefón: +421 97718040
Email: miriam.slobodnikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8698
Hlavná adresa(URL): http://www.unb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu
Referenčné číslo: 435982
II.1.2) Hlavný kód CPV
90524400-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je služba - zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenených do kategórie : nebezpečné odpady (N) a ostatné odpady (O), do skupiny 18: 180102, 180103, 180108, 180202, 150110, 180106 a 180109.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Prílohu 8 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
5 581 705,82 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: jednu časť
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu pre Nemocnicu sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90524400-0
90520000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je služba - zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenených do kategórie : nebezpečné odpady (N) a ostatné odpady (O), do skupiny 18: 180102, 180103, 180108, 180202, 150110, 180106 a 180109.

Druh odpaduMnožstvo v kg
1.18 01 03 - Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú
osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 1 502 760,00kg
2.18 01 02 - Časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných
konzerv okrem 18 01 037 440,00 kg
3.18 01 08 - Cytotoxické a cytostatické liečivá 768,00 kg
4.18 01 09 - Liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 480,00 kg
5.18 02 02 - Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú
osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 7 200,00 kg
6.15 01 10 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami 360,00 kg
7.18 01 06 - Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok
alebo obsahujúce nebezpečné látky10,00 kg
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Prílohu 8 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 343 760,82 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 12 000 Eur.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu pre Nemocnicu akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90524400-0
90520000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je služba - zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenených do kategórie : nebezpečné odpady (N) a ostatné odpady (O), do skupiny 18: 180102, 180103, 180108, 180202, 150110, 180106 a 180109.

Druh odpaduMnožstvo v kg
1.18 01 03 - Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú
osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 1 360 200,00kg
2.18 01 02 - Časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných
konzerv okrem 18 01 0311 760,00 kg
3. 18 01 08 - Cytotoxické a cytostatické liečivá 0 kg
3.18 01 09 - Liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 1200,00 kg
5.18 02 02 - Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú
osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 0 kg
6.15 01 10 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami 0 kg
4.18 01 06 - Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok
alebo obsahujúce nebezpečné látky 10,00 kg

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Prílohu 8 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 119 194,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 12 000 Eur.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu pre Nemocnicu Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90524400-0
90520000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je služba - zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenených do kategórie : nebezpečné odpady (N) a ostatné odpady (O), do skupiny 18: 180102, 180103, 180108, 180202, 150110, 180106 a 180109.

Druh odpaduMnožstvo v kg
1.18 01 03 - Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú
osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 718 320,00 kg
2.18 01 02 - Časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných
konzerv okrem 18 01 035 520,00 kg
3.18 01 08 - Cytotoxické a cytostatické liečivá 840,00 kg
4.18 01 09 - Liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 240,00 kg
5. 18 02 02 - Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú
osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 0 kg
6.15 01 10 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami 0 kg
7.18 01 06 - Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok
alebo obsahujúce nebezpečné látky 10,00 kg

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Prílohu 8 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 118 750,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 9 000 Eur.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 38 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní viď. zverejnenie podmienok v
Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16569/summary
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 01.02.2022 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.02.2022 15:00
Miesto: Univerzitná nemocnica Bratislava, Riaditeľstvo, Pažítkova 4, Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzači sa vzhľadom na situáciu s COVID-19 môžu zúčastniť otvárania ponúk aj online v systéme JOSEPHINE.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Predmetné verejné obstarávanie:

- je zelené verejné obstarávanie,
- nie je obstarávanie inovácií,
- nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.12.2021