Tepelný napájač Nováky

  Zadávateľ:
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
  Predpokladaná hodnota:
7.680.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.02.2022 23:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.12.2021
  Dátum zverejnenia:
05.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36325961
Priemyselná 82, 97101 Prievidza
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Milan Bugár
Telefón: +421 465425027
Email: pth@pthas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.pthas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
akciová spoločnosť
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
výroba a dodávka tepla a TÚV
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Tepelný napájač Nováky
II.1.2) Hlavný kód CPV
45230000-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie a montáž technologického celku tepelný napájač, vrátane prípravných prác a servisného zabezpečenia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
7 680 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45231000-5
45232000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Banských areál Laskár a ostatné pozemky trasy tepelného napájača uvedené v projektovej dokumentácii pri stavebné povolenie. Podrobný opis miesta plnenia zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky sú prípravné práce, realizácia vybraných stavebných objektov a prevádzkových súborov alebo ich častí, v členení podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v častiach Výstavba OZE zdroja Laskár, Prípojka OZE zdroja na CZT Nováky , Rekonštrukcia tepelného napájača v rámci CZT Nováky, a to v rozsahu a v prevedení podľa požiadaviek zadávateľa. Predmetom zákazky je aj následné servisné zabezpečenie.

Podrobný opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
7 680 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
73
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.

1.2 Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 ZVO.

1.3 Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

1.4 Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.5 Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

1.6 V súlade s Metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 6887-5000/2016 zo dňa 27.04.2016 verejný obstarávateľ vyžaduje aby v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní uchádzač, alebo skupina dodávateľov preukázala oprávnenie k celému rozsahu predmetu zákazky.

1.7 Verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu., t.j. nebude predmetnú časť ustanovenia § 32 ods. 3 ZVO uplatňovať.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podrobnejšie viď. súťažné podklady
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Súťažné konanie s rokovaním
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Nie
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.02.2022 23:59
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 28.02.2022
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Podmienky a pravidlá neupravené v tomto oznámení, v súťažných podkladoch (SP) a v procese verejného obstarávania (VO) sa riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

2.K SP sa poskytuje neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk.

3. Toto VO sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS ÚVO, ktorý je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/ Pre účasť na elektronickom VO, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému IS ÚVO - EVO je potrebné:

- ak uchádzač nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet

- v prípade ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte ponuku/realizujete inú komunikáciu podľa ZVO, ešte nie je zaregistrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať link: https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add

4. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto VO sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk.

5. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Podrobné informácie viď. v súťažných podkladoch k predkladaniu záklanej a konečnej ponuky.

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len ako JED) podľa § 39 ZVO. Hospodársky subjekt v JED uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaja uvedeného v oddiele IV. Časti jednotného európskeho dokumentu. Jednotný európsky dokument - http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokumentpreverejne-obstaravanie-553.html. Nakoľko zadávanie zákazky sa realizuje postupom "Rokovacie konanie so zverejnením", verejný obstarávateľ v prípade preukázania podmienok účasti uchádzačom/záujemcom prostredníctvom JED si vyhradzuje právo uplatniť ustanovenie § 39 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania môže písomne požiadať uchádzača/záujemcu kedykoľvek v jeho priebehu o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.12.2021