SLA pre systém SlovRIS

  Zadávateľ:
Dopravný úrad
  Predpokladaná hodnota:
407.456,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.12.2021
  Dátum zverejnenia:
05.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný úrad
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42355826
Letisko M. R. Štefánika , 82305 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Dopravný úrad
Telefón: +421 248777507
Email: filip.vaculovic@nsat.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.nsat.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
SLA pre systém SlovRIS
Referenčné číslo: 15381/2021/KP/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku, údržbu a rozvoj systému riečnych informačných služieb SlovRIS (ďalej len IS) s cieľom zabezpečiť riadnu prevádzkyschopnosť a ďalší rozvoj IS, aby bola zaistená dostupnosť riečnych informačných služieb na vodných cestách SR v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek verejného obstarávateľa. Úspešný uchádzač bude v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v zmluve a v tomto dokumente poskytovať služby zahŕňajúce služby údržby, servisnej a prevádzkovej podpory, služby rozvoja a služby reportingu.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
407 456,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72250000-2
72267000-4
72240000-9
72261000-2
72263000-6
72254100-1
72265000-0
72254000-0
72200000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku, údržbu a rozvoj systému riečnych informačných služieb SlovRIS (ďalej len IS) s cieľom zabezpečiť riadnu prevádzkyschopnosť a ďalší rozvoj IS, aby bola zaistená dostupnosť riečnych informačných služieb na vodných cestách SR v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek verejného obstarávateľa. Úspešný uchádzač bude v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v zmluve a v tomto dokumente poskytovať služby zahŕňajúce služby údržby, servisnej a prevádzkovej podpory, služby rozvoja a služby reportingu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon") v plnom rozsahu. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač pred podpisom Zmluvy o údržbe, podpore a rozvoji systému SlovRIS, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinny poskytnúť súčinnosť podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.01.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2022 10:00
Miesto: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejny obstarávateľ upozorňuje na informácie uvedené v úvode časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažnych podkladov, a to, že časť dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uverejňuje podľa § 43 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní a časť dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky sprístupňuje podľa § 43 ods.4 zákona o verejnom obstarávaní. Tento prístup podľa § 43 ods.4 zákona o verejnom obstarávaní bude umožnený na špeciálne vytvorenom pracovisku za tymto účelom v priestoroch verejného obstarávateľa. Prístup získa záujemca, resp. uchádzač na základe podpisu Dohody o ochrane dôvernych informácií uzavretej podľa § 269 ods. 2 a § 271 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (príloha č. 15 súťažných podkladov). Bližší postup je popísaný v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažnych podkladov.

Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 druhá veta ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. superreverzná verejná súťaž).
Verejný obstarávateľ vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania ERANET.
Verejny obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača aj vtedy, ak nastanú skutočnosti podľa § 40 ods.6 písm. g) ZVO.
Verejny obstarávateľ požaduje zábezpeku na ponuku vo vyške 20 000,- EUR (slovom: dvadsaťtisíc EUR). Podrobné informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažnych podkladoch.
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v súťažnych podkladoch.
Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby: 36 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o údržbe, podpore a rozvoji systému SlovRIS.
V zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejnym obstarávateľom predložením Jednotného európskeho dokumentu. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.12.2021