Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
750.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.02.2022 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.12.2021
  Dátum zverejnenia:
05.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Kovačková
Telefón: +421 58311394
Email: monika.kovackova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)
Referenčné číslo: 10301/2021/43
II.1.2) Hlavný kód CPV
71241000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie multimodálnej štúdie realizovateľnosti na dopravnej osi pozdĺž cesty I/19, konkrétne v úseku od križovatky ciest I/19 a II/576 pri obci Bidovce až po štátnu hranicu s Ukrajinskou republikou. Účelom je identifikovanie realizovateľných možností riešenia dopravy v danom území, ktorá je v súčasnosti vedená intravilánmi sídelných útvarov na danej dopravnej osi tak, aby to bolo technicky, ekonomicky, sociologicky a environmentálne najvhodnejšie riešenie. Úlohou zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti bude vypracovanie hodnotenia súčasného stavu cestnej siete v blízkosti ťahu I/19, identifikácia súčasnej kapacity a predpokladanej budúcej kapacity na základe prognózy dopravy, identifikácia a analýza všetkých dopravných problémov, prípadných kongescií, ale aj komplexné multimodálne posúdenie dopravy v danom regióne.
V rámci zákazky bude analyzovaný a posúdený súčasný a budúci stav bez akejkoľvek investície a varianty obchvatov/preložiek/rekonštrukcií úsekov cesty I/19 v kombinácii s odporúčanými úsekmi diaľnice D1 v polovičnom alebo plnom profile. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
750 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie multimodálnej štúdie realizovateľnosti na dopravnej osi pozdĺž cesty I/19, konkrétne v úseku od križovatky ciest I/19 a II/576 pri obci Bidovce až po štátnu hranicu s Ukrajinskou republikou. Účelom je identifikovanie realizovateľných možností riešenia dopravy v danom území, ktorá je v súčasnosti vedená intravilánmi sídelných útvarov na danej dopravnej osi tak, aby to bolo technicky, ekonomicky, sociologicky a environmentálne najvhodnejšie riešenie. Úlohou zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti bude vypracovanie hodnotenia súčasného stavu cestnej siete v blízkosti ťahu I/19, identifikácia súčasnej kapacity a predpokladanej budúcej kapacity na základe prognózy dopravy, identifikácia a analýza všetkých dopravných problémov, prípadných kongescií, ale aj komplexné multimodálne posúdenie dopravy v danom regióne.
V rámci zákazky bude analyzovaný a posúdený súčasný a budúci stav bez akejkoľvek investície a varianty obchvatov/preložiek/rekonštrukcií úsekov cesty I/19 v kombinácii s odporúčanými úsekmi diaľnice D1 v polovičnom alebo plnom profile. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
750 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
500
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1/ K bodu II.1.6) Informácie o častiach:
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že nerozdelenie zákazky je ekonomicky a administratívne výhodnejšie pri dodaní služby od jedného zhotoviteľa, keďže ide o špecifický druh služby, časovo bezprostredne na seba nadväzujúci. Rozdelenie na časti by mohlo predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Pri spracovávaní multimodálnej štúdie realizovateľnosti jednotlivé práce na seba bezprostredne nadväzujú, a preto je nutné, aby ich realizoval jeden zhotoviteľ, ktorý bude spĺňať potrebné kvalitatívne a odborné požiadavky verejného objednávateľa. Zákazku nie je možné rozdeliť medzi viacerých zhotoviteľov, nakoľko ich koordinácia pri vypracovávaní jednotlivých častí diela a kumulatívne posúdenie diela by boli značne problémové. Rozdelenie zákazky by mohlo viesť k časovým stratám pri vypracovaní zákazky ako celku, čím by bol ohrozený riadny termín plnenia zákazky a v konečnom dôsledku ohrozené aj čerpanie financií zo zahraničných zdrojov. Rozdelením zákazky by bolo potrebné zrealizovať navyše ďalšie verejné obstarávania na získanie parciálnych častí (dopravné prieskumy, dopravný model, CBA a pod.) potrebných pre vypracovanie štúdie realizovateľnosti a je vysoko pravdepodobné, že jednotlivé obstarávania by neskončili v rovnakom/potrebnom čase, čo by opäť spôsobilo ohrozenie koordinácie a termínu plnenia celého diela. Z empirickej skúsenosti je možné konštatovať, že rozdelenie na menšie zákazky spôsobuje komplikácie pri spracovaní obdobných projektov, čo má vážny dopad na termín dodania a kvalitu diela.

2/ K bodu II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
K1 Navrhovaná celková cena uchádzača - spolu max. 70 bodov (v rámci K1) - váha kritéria 70%
K2 Kvalita tímu odborníkov - spolu max. 30 bodov (v rámci K2) - váha kritéria 30%
Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia súťažných
podkladov.

3/ K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:
Predpokladaný termín dodania, termíny pre jednotlivé etapy:
- časť štúdie "výsledky dopravno-inžinierskych prieskumov" - do 130 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
- časť štúdie "návrh dopravného modelu" - do 280 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
- časť štúdie "návrh trasovania variantov" - do 310 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
- časť štúdie "komplexne posúdené varianty" - do 370 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
- časť štúdie "návrh analýzy nákladov a výnosov" - do 450 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
- kompletná štúdia v plnom rozsahu - do 500 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"):

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č.
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO (Príloha č. 1 k časti A.3 súťažných podkladov). Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel alfa: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 33 ZVO.
Bližšie informácie k splneniu podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia
uchádzača sú uvedené v časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 34 ZVO.
Bližšie informácie k splneniu podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1/ Prílohou č. 5 Zmluvy je osvedčená fotokópia poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ ako poistený uzatvorí pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním všetkých jeho činností na predmete Zmluvy a v rozsahu uvedenom v Zmluve (profesijná zodpovednosť) na poistnú sumu 75 000,00 EUR, pričom okrem zhotoviteľa (s výnimkou člena skupiny dodávateľov v prípade, ak bude zhotoviteľom skupina dodávateľov) nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt. Bližšie informácie sú uvedené v Zmluve v článku 12 Ostatné ustanovenia.

2/ Zhotoviteľ sa zaväzuje do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy predložiť objednávateľovi bankovú záruku vo výške 10 % z ceny diela bez DPH na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu. Bližšie informácie sú uvedené v Zmluve v článku 9 Bankové záruky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.02.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.02.2022 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.
Miestom on-line sprístupnenia ponúk je systém JOSEPHINE na webovej adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16650/summary
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1/ Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 ZVO druhá veta:
" ... vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk".
V súlade s § 55 ods. 1 ZVO sa bude vyhodnotenie týkať uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

2/ Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiestneného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127,
2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, ktorej webová aplikácia je umiestnená na doméne https://josephine.proebiz.com. Súťažné podklady k predmetnej zákazke sú dostupné na nasledovnom odkaze: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16650/summary. Bližšie informácie o systéme JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny uchádzačov súťažných podkladov.

3/ Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť
informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "ZAUJÍMA MA TO" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4/ Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 37 000,00 EUR (slovom:
tridsaťsedemtisíc eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5/ Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29 Uzavretie Zmluvy časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.12.2021