Bundy poľné zimné

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
7.456.259,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.04.2022 09:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.12.2021
  Dátum zverejnenia:
05.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľudovít Augustín
Telefón: +421 960317656
Email: ludovit.augustin@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Bundy poľné zimné
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/1-89/2021-OdOTSaIKT
II.1.2) Hlavný kód CPV
18221200-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody na zadávanie zákaziek na dodanie búnd poľných zimných určených na ochranu profesionálnych vojakov - príslušníkov ozbrojených síl SR, vojenskej polície, zamestnancov Ministerstva obrany SR a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi v zimnom období, ktoré svojím materiálovým zložením musia zabezpečiť najmä ochranu vojaka proti chladu a vetru, trvalú nepremokavosť, vodoodolnosť, priedušnosť a taktiež nízku hmotnosť. Súčasťou predmetu zákazky sú aj hodnostné označenia, štátne vlajky SR, rukávové znaky VP a označenia VP a MP. Maskovacie vlastnosti bundy poľnej zimnej zabezpečuje príslušný druh potlače, ktorý zodpovedá v Ozbrojených silách SR schváleným farebným úpravám, vzoru a farebnosti dezénu (kresby) pre rôzne klimatické oblasti. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie návrhu kodifikačných údajov na tovar predmetu zákazky v súlade so STANAG 4177 a podľa zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu v znení neskorších predpisov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
7 456 259,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18220000-7
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
1. VÚ 9994 Nemšová
2. VÚ 9994 Centrum zásob Poprad
3. Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš
Presné adresy miest dodania sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predpokladané množstvá tovarov obstarávaných Ministerstvom obrany Slovenskej republiky počas celej doby platnosti a účinnosti rámcovej dohody:

1.Bunda poľná zimná s digitalizovanou potlačou "LES" vrchná časť: cca 19 250 ks
2.Bunda poľná zimná s digitalizovanou potlačou "LES" - otepľovacia oddeliteľná vložka: cca 19 250 ks
3.Bunda poľná zimná s digitalizovanou potlačou "PÚŠŤ" - otepľovacia oddeliteľná vložka: cca 3 100 ks
4.Bunda poľná zimná s digitalizovanou potlačou "PÚŠŤ" - vrchná časť: cca 3 100 ks
5.Hodnostné označenia na bundu poľnú zimnú s digitalizovanou potlačou "LES": cca 32 000 ks
6.Hodnostné označenia na bundu poľnú zimnú s digitalizovanou potlačou "PÚŠŤ": cca 6 500 ks
7.Označenie MP: cca 430 ks
8.Označenie VP: cca 590 ks
9.Poľná štátna vlajka Slovenskej republiky - béžová: cca 2 118 ks
10.Poľná štátna vlajka Slovenskej republiky zelená: cca 6 430 ks
11.Rukávový znak VP na bundu poľnú zimnú s digitalizovanou potlačou LES: cca 525 ks
12.Rukávový znak VP na bundu poľnú zimnú s digitalizovanou potlačou PÚŠŤ: cca 300 ks
13.Štátna vlajka Slovenskej republiky farebná: cca 59 000 ks

Predpokladané množstvá tovarov obstarávaných Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika: počas celej doby platnosti a účinnosti rámcovej dohody:

1.Bunda poľná zimná s digitalizovanou potlačou "LES" vrchná časť: cca 193 ks
2.Bunda poľná zimná s digitalizovanou potlačou "LES" - otepľovacia oddeliteľná vložka: cca 193 ks
3.Hodnostné označenia na bundu poľnú zimnú s digitalizovanou potlačou "LES": cca 193 ks
4.Poľná štátna vlajka Slovenskej republiky zelená: cca 193 ks
5.Štátna vlajka Slovenskej republiky farebná: cca 193 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
7 456 259,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie je príležitostným spoločným verejným obstarávaním predmetu zákazky s názvom "Bundy poľné zimné " verejného obstarávateľa podľa bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš, IČO: 37 910 337 podľa § 16 ods.1 a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ podľa bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je zodpovedný za zabezpečenie procesu tohto verejného obstarávania, výsledkom ktorého má byť uzatvorenie rámcovej dohody.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania len " zákon o verejnom obstarávaní").
Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní, preto uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) podľa § 32 ods.2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
c) podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
d) iným rovnocenným dokladom.

2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

3. Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. a), g) a h) zákona o
verejnom obstarávaní alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. c) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy (netýka sa prípadu, keď bol uchádzačovi uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím).
Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní sa vyžadujú a sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na adrese:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434048.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požiadavky verejného obstarávateľa na minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a
doklady na ich preukázanie podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní sa vyžadujú a sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434048.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požiadavky verejného obstarávateľa na minimálnu úroveň technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo elektronickú aukciu nepoužiť v tom prípade, ak by sa elektronickej aukcie mal zúčastniť iba jeden uchádzač.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.04.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2022 09:00
Miesto: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať v zmysle § 20 ods. 8 vo väzbe na § 20 ods.7 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní písomne, listinne prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa.

2. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434048 (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania iba "profil").
Nasledovné časti súťažných podkladov sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa aj v editovateľnej podobe vo formáte word: Oddiel B.1 Návrh rámcovej dohody, Oddiel B.2 Opis predmetu zákazky, Oddiel A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, bod. 4. Vzor cenovej ponuky.
Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky (napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní). Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.

3. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č. III.1.1.), III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a podľa súťažných podkladov ( dokument k obstarávaniu) môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len,,JED"), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že: a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie. b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Požiadavky na vyhotovenie, predloženie JED a ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške 40 000,- EUR. (slovom štyridsaťtisíc EUR). Podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku.

6. Podľa § 66 ods. 7 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

7. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.12.2021