Víťaz - obecný vodovod

  Zadávateľ:
Obec Víťaz
  Predpokladaná hodnota:
2.860.450,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2022 00:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
03.01.2022
  Dátum zverejnenia:
04.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Víťaz
IČO: 00327981
Víťaz 111, 08238 Víťaz
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Klibáni
Telefón: +421 908911329
Email: tkservicesbb@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Víťaz - obecný vodovod
II.1.2) Hlavný kód CPV
45332200-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
1.Predmetom zákazky je:
a)Vypracovanie Projektovej dokumentácie PD 1, ktorá obsahuje:
- vypracovanie DSP PS 01 Technologické zariadenia vodojemu - 6 vyhotovení,
b)Zhotovenie Stavby, ktorá obsahuje:
b.1) Dodávku technologického zariadenia pre súčasný Vodojem
b.2) Realizácia stavby Víťaz obecný vodojem
b.3) Vypracovanie Projektovej dokumentácie PD 2 nového technologického zariadenia súčasného vodojemu, ktorá zahrňuje:
vypracovanie DRS - 4 vyhotovenia,
projekt organizácie výstavby 3 vyhotovenia,
vypracovanie DSVS - 3 vyhotovenia,
vypracovanie prevádzkového a manipulačného poriadku 3 vyhotovenia.
zaškolenie obsluhy a uvedenie stavby Víťaz obecný vodovod do skúšobnej prevádzky
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 860 450,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
II.2.4) Opis obstarávania
1.Predmetom zákazky je:
a)Vypracovanie Projektovej dokumentácie PD 1, ktorá obsahuje:
- vypracovanie DSP PS 01 Technologické zariadenia vodojemu - 6 vyhotovení,
b)Zhotovenie Stavby, ktorá obsahuje:
b.1) Dodávku technologického zariadenia pre súčasný Vodojem
b.2) Realizácia stavby Víťaz obecný vodojem
b.3) Vypracovanie Projektovej dokumentácie PD 2 nového technologického zariadenia súčasného vodojemu, ktorá zahrňuje:
vypracovanie DRS - 4 vyhotovenia,
projekt organizácie výstavby 3 vyhotovenia,
vypracovanie DSVS - 3 vyhotovenia,
vypracovanie prevádzkového a manipulačného poriadku 3 vyhotovenia.
zaškolenie obsluhy a uvedenie stavby Víťaz obecný vodovod do skúšobnej prevádzky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 860 450,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 36
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu
hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom
uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní
splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným
vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 Zákona o VO.
1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
1.5 Podrobnosti k týmto základným požiadavkám: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len zákon"):
1.5.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia: a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani
prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú
alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov): Uchádzač v
ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom
obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):
3.1 podľa §34, ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o
odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
3.2 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným
vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 Zákona o VO.
3.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že na plnenie zákazky bude mať k dispozícii osobu s odbornou spôsobilosťou projektanta. Pre tento účel musí predložiť doklad o odbornej spôsobilosti a to autorizačné osvedčenie vydané Slovenskou komorou architektov (SKA) alebo Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním na projektovanie inžinierskych stavieb podkategória vodohospodárske stavby alebo iný ekvivalentný doklad vydaný v členských krajinách EÚ a iných príslušných krajinách.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 00:01
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 11:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.) Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html verzia 18.0. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.
2.) Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3.) V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk
4.) Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti: Cieľom zadávania tejto zákazky je výber
dodávateľa, ktorý vypracuje požadovanú projektovú dokumentáciu (navrhne riešenie spôsobom, ktorý on považuje za
najvhodnejší) a následne, aj na základe takto vypracovanej projektovej dokumentácie, realizuje stavebné práce. Preto v
tomto prípade nebolo možné rozdeliť zákazku na časti
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.01.2022