ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU V OBCI ČERVENÍK

  Zadávateľ:
Obec Červeník
  Predpokladaná hodnota:
609.529,52 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.01.2022 08:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
03.01.2022
  Dátum zverejnenia:
04.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Červeník
IČO: 00312355
Kalinčiakova 26, 92042 Červeník
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrej Gero
Telefón: +421 904111456
Email: vo2@prounion.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.cervenik.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU V OBCI ČERVENÍK
Referenčné číslo: EVO 012022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Stavebné práce sú zamerané na rekonštrukciu budovy obecného úradu v obci Červeník. Cieľom projektu je zníženie
energetickej náročnosti budovy. Samotná stavba obecného úradu sa nachádza v zastavanej časti obce Červeník v
katastrálnom území Červeník, na parcele číslo 1186/36. List vlastníctva č. 1400. Dokumentácia rieši širší rozsah rekonštrukčných prác, predmetom verejného obstarávania sú iba energetické opatrenia a nevyhnutné rekonštrukčné práce v zmysle priloženého výkazu výmer.

Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú
súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
609 529,52 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Červeník, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce sú zamerané na rekonštrukciu budovy obecného úradu v obci Červeník. Cieľom projektu je zníženie
energetickej náročnosti budovy. Samotná stavba obecného úradu sa nachádza v zastavanej časti obce Červeník v
katastrálnom území Červeník, na parcele číslo 1186/36. List vlastníctva č. 1400. Dokumentácia rieši širší rozsah rekonštrukčných prác, predmetom verejného obstarávania sú iba energetické opatrenia a nevyhnutné rekonštrukčné práce v zmysle priloženého výkazu výmer.

Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú
súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
609 529,52 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO4-SC431-2021-68
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky podľa §112 ods. 13 zákona č. 343/2015. Uchádzač zloží zábezpeku za predmet zákazky vo výške 18 000 EUR.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 7) zákona predložením dokladov, resp. v zmysle § 152 zákona. Pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) uvedie uchádzač v ponuke len, ktorým dokladom naplní predmetné splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (Zápis v OR SR, ŽR SR príp. iné oprávnenie podnikania týkajúce sa predmetu zákazky).

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením čestného vyhlásenia alebo jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, postupuje zadávateľ podľa §55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. dokumenty podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní: údaje zo súvahy a výkazu ziskov a strát alebo výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch za dve posledné ukončené účtovné obdobia. Uchádzač predloží výpočet indexu IN05 uchádzača za dve posledné ukončené účtové obdobia. Index IN05 vychádza z historických údajov podniku, ktoré sú prezentované dosahovanými výsledkami podniku vypovedajúcich o hospodárení podniku, o jeho majetkových pomeroch ako aj štruktúre financovania aktív podniku. Údajmi vstupujúcimi do výpočtu indexu IN05 sú nasledovné údaje:

- celková hodnota majetku podniku,
- cudzie zdroje krytia majetku,
- hrubý zisk bez odpočítania nákladových úrokov,
- nákladové úroky,
- celkové výnosy podniku,
- krátkodobý majetok podniku,
- krátkodobé záväzky podniku.

Všetky tieto údaje sa získavajú z účtovnej závierky žiadateľa (s výnimkou niektorých údajov pri jednoduchom účtovníctve). Index IN05 sa vypočíta za časové obdobie dvoch posledných ukončených účtovných období.

Výpočet indexu IN05

IN05 = 0,13 x (celková hodnota majetku podniku / cudzie zdroje krytia majetku) + 0,04 x (hrubý zisk bez odpočítania nákladových úrokov / nákladové úroky) + 3,97 x (hrubý zisk bez odpočítania nákladových úrokov / celková hodnota majetku podniku) + 0,21 x (celkové výnosy podniku / celková hodnota majetku podniku) + 0,09 x (krátkodobý majetok podniku / krátkodobé záväzky podniku)

2. dokumenty podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka stavebné práce, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné údaje v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Ak uchádzač dosiahol minimálnu požadovanú úroveň obratu už za jeden alebo dva hospodárske roky uvedeného obdobia, postačuje, ak predloží prehľad o obrate len za tento jeden alebo dva hospodárske roky. Ak uchádzač vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť neskôr ako mohol dosiahnuť preukázanie obratu za obdobie troch hospodárskych rokov, preukáže rovnakú minimálnu požadovanú úroveň obratu za obdobie, od ktorého vznikol, resp. začal prevádzkovať činnosť.

Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu spoločne. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Ďalšie informácie k podmienkam účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať výpočet indexu IN 05 za posledné dve ukončené účtovné obdobia na základe schválenej účtovnej závierky, požaduje sa hodnota indexu rovná alebo vyššia ako 1,6 dosiahnutá aspoň v jednom z uvedených účtovných období.

K bodu 2. Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať minimálny obrat 3 600 000 EUR v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka stavebné práce, za obdobie posledných troch hospodárskych rokov. Uchádzač spracuje čestné vyhlásenie, kde uvedie obrat. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB k 31.12. príslušného roka.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. v súlade s § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opisom opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.

3. doklad podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie podmienok účasti podľa § 34 za všetkých členov skupiny spoločne. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením čestného vyhlásenia alebo jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, postupuje zadávateľ podľa §55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1.: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu úspešne zrealizovaných referenčných zákaziek/prác na práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v kumulatívnej hodnote 1 800 000 EUR bez DPH, s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške 600 000,00 EUR bez DPH za uvedené päťročné obdobie. Za stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje realizácia rekonštrukcií budov.

K bodu 2.: Uchádzač predloží certifikát v zmysle požiadaviek normy EN ISO 9001 vydaný nezávislou inštitúciou pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskych spoločenstiev. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie daného certifikátu.

K bodu 3.: Uchádzač predloží certifikát o zavedení systému environmentálneho riadenia v zmysle požiadaviek normy ISO 14001 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskych spoločenstiev. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné s opatreniami environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vydanie daného certifikátu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Pri spracovaní ponuky uchádzačom je potrebné dbať na špecifické podmienky realizácie diela, ktoré sú popísané v
obchodných podmienkach v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ požaduje výkonovú zábezpeku. V prípade
uvedenia konkrétneho odkazu na typ, značku je oprávnený uchádzač navrhnúť v cenovej ponuke ekvivalent.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2022 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2022 10:00
Miesto: PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra, 1. Poschodie, pavilón B
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávanie podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO") na www.uvo.gov.sk., verejný obstarávateľ neposkytuje záujemcom súťažné podklady, tie sú v plnej miere zverejnené priamo v profile verejného obstarávateľa.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Keďže verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční Verejný obstarávateľ až po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a iba v prípade ponuky uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ bude aplikovať postup v zmysle druhej vety § 112 ods. 6 ZVO v spojení s príslušnými časťami § 55 ods. 1 ZVO, tzv. super reverznú súťaž. Verejný obstarávateľ teda bude vyhodnocovať ponuku uchádzača z hľadiska splnenia podmienok účasti ako aj splnenia požiadaviek na predmet zákazky iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk.
3. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia na www.uvo.gov.sk., z dôvodu validácie hospodárskeho subjektu je potrebné urobiť registráciu v predstihu.
4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe
prostredníctvom EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu.
5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač
prečítal.
6. Predmetné verejné obstarávanie nie je: obstarávanie inovácií ani zelené verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie
je zamerané na sociálne aspekty vzhľadom na charakter predmetu obstarávania.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.01.2022