INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

  Zadávateľ:
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
  Predpokladaná hodnota:
896.412,32 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2022 15:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
03.01.2022
  Dátum zverejnenia:
04.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
IČO: 45230021
P.O. Box 106 , 94501 Komárno
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Vojtech Valkó
Telefón: +421 902179749
Email: valko.vojtech@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.ponsdanubii.eu/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO
Referenčné číslo: IC_VO_2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba Inovačného centra Komárno. Hlavnou funkciou budovy bude poskytovať krátkodobý prenájom dielní s výbavou pre inováciu výrobkov a kusovú výrobu. Zároveň bude slúžiť ako sídlo neziskovej organizácie Pons Danubii s.r.o.. Objekt bude solitér, jednopodlažný, nepodpivničený, s plochou strechou. Základné rozmery budovy: 28,4x24,8m.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
896 412,32 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Komárno, navrhovaná stavba bude postavená na pozemku č. 3609/7.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výstavba Inovačného centra Komárno. Hlavnou funkciou budovy bude poskytovať krátkodobý prenájom dielní s výbavou pre inováciu výrobkov a kusovú výrobu. Zároveň bude slúžiť ako sídlo neziskovej organizácie Pons Danubii s.r.o.. Objekt bude solitér, jednopodlažný, nepodpivničený, s plochou strechou. Základné rozmery budovy: 28,4x24,8m.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
896 412,32 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: SKHU/1802/3.1/017
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Maďarsko
Názov projektu: INNOCENTRE Complex Innovation Centre for automotive & technology companies and education institutions of the Pons Danubii Region (NOVUM DANUVIUM)
Kód projektu: SKHU/1802/3.1/017
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm.:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

UPOZORNENIE:
Nakoľko Zadávateľ zákazky nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu(§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)), každý uchádzač musí predložiť do cenovej ponuky všetky doklady a dokumenty podľa § 32 ods. 2, ak nie sú zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov (§ 152 ZVO), alebo ak tieto dokumenty nenahradia Jednotným európskym dokumentom (§ 39 ZVO)!

Ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Podmienkou účasti uchádzača v rámci verejného obstarávania je:
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) uchádzač nebol za predchádzajúcich 12 mesiacov v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol/i za predchádzajúcich 12 mesiacov predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržoval za predchádzajúcich 12 mesiacov splátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti.
Za predchádzajúce obdobie sa pre účely zákazky považuje dvanásť (12) mesiacov predchádzajúcich dňu vystavenia potvrdenia banky alebo ekvivalentného dokladu, resp. obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti či zriadenia účtu.

2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) uchádzač predloží potvrdenie banky/bánk, nie staršie ako 3 mesiace predchádzajúce dňu predloženia cenovej ponuky uchádzačom, v ktorom/ktorých má vedený/é účet/účty, pričom na potvrdení/potvrdeniach musia byť uvedené nasledujúce skutočnosti:
uchádzač nebol za predchádzajúcich 12 mesiacov v nepovolenom debete,
jeho bankový účet (účty) nebol/i za predchádzajúcich 12 mesiacov predmetom exekúcie,
v prípade splácania úveru dodržoval za predchádzajúcich 12 mesiacov splátkový kalendár,
ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti
Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo splnomocnenou osobou uchádzača, že nemal a nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/ých, od ktorej/ých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.

3) Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač Zadávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

4) Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený Zadávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného ekvivalentného dokumentu, ktorý Zadávateľ považuje za vhodný.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 33 ods. 1 písm. a) uchádzač nebol za predchádzajúcich 12 mesiacov v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol/i za predchádzajúcich 12 mesiacov predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržoval za predchádzajúcich 12 mesiacov splátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti.
Za predchádzajúce obdobie sa pre účely zákazky považuje dvanásť (12) mesiacov predchádzajúcich dňu vystavenia potvrdenia banky alebo ekvivalentného dokladu, resp. obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti či zriadenia účtu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Podmienky účasti uchádzača v rámci verejného obstarávania:
a)Podľa § 34 ods. 1 písm. b) uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov realizoval dodávky, ktorých predmetom bola realizácia stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, pričom kumulatívne všetky zákazky musia byť v hodnote aspoň 890 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa referencia zrealizovala).

b)Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač musí preukázať skúsenosti stavbyvedúceho(§ 46a zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) na stavbách, ktorých predmetom boli stavebné práce podobné ako predmet zákazky kumulatívne v minimálnej výške 890 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa zákazka zrealizovala) a odbornú spôsobilosť podľa daných predpisov pre uvedené typy stavieb, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie.

2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
a)Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

b)Podľa § 34 ods. 1 písm. g):
1.Údaje o odbornej praxi stavbyvedúceho - Profesijný životopis, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje:
meno a priezvisko stavbyvedúceho
kontaktné údaje stavbyvedúceho (tel. č., mailová adresa);
súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo);
zoznam praktických skúseností s riadením stavieb, na ktorých pôsobil v pozícii stavbyvedúceho, ktorých predmetom boli stavebné práce rovnaké alebo podobné ako predmet zákazky kumulatívne v hodnote rovnakej alebo vyššej ako 890 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa zákazka zrealizovala).
K praktickým skúsenostiam zodpovedná osoba - stavbyvedúci uvedie:
onázov a sídlo odberateľa,
olehoty plnenia (od do mesiac/e a rok/y),
onázov a/alebo klasifikácia stavby.
ocelková hodnota zákazky / stavby v EUR bez DPH
Údaje v Profesijnom životopise budú potvrdené podpisom stavbyvedúceho spolu s vyhlásením, že všetky údaje v ňom uvedené sú pravdivé.
2.Uchádzač ďalej predkladá Osvedčenie o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby, resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie.

Ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a)Podľa § 34 ods. 1 písm. b) uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov realizoval dodávky, ktorých predmetom bola realizácia stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, pričom kumulatívne všetky zákazky musia byť v hodnote aspoň 890 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa referencia zrealizovala).

b)Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač musí preukázať skúsenosti stavbyvedúceho(§ 46a zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) na stavbách, ktorých predmetom boli stavebné práce podobné ako predmet zákazky kumulatívne v minimálnej výške 890 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa zákazka zrealizovala) a odbornú spôsobilosť podľa daných predpisov pre uvedené typy stavieb, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP a to najmä:
a) povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom,
stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
b) právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2022 15:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2022 16:00
Miesto: Európske zoskupenie územnej spolupráce PonsDanubii s ručením obmedzeným, Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné, t.j. Zadávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk oprávneným osobám.
Ďalšie doplňujúce informácie v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení
zverejní v súlade §64 ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/
2. Komunikácia medzi Zadávateľom a záujemcami / uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní
elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://obstaravanie.eranet.sk/ (ďalej len ERANET).
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca / uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/.
4. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom v editovateľnej podobe na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders zákazka s ID-0862. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia Zadávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Zadávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
5. Komunikácia sa bude uskutočňovať zo strany Zadávateľa výhradne v slovenskom jazyku a to písomnou formou v
elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET. Zo strany záujemcu / uchádzača sa bude akceptovať aj český jazyk.
6. Vzhľadom na technické špecifikácie a charakter zákazky sa nejedná o verejné obstarávanie s príznakom zelené verejné obstarávanie, inovatívne partnerstvo, inovácie alebo obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
7. Zadávateľ všetky povinné informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní uverejní v profile verejného
obstarávateľa.
8. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
9. V rámci verejného obstarávania sa vyžaduje zábezpeka v hodnote 5 000,00 EUR. Všetky potrebné informácie sa
nachádzajú v kapitole 11 Súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.01.2022