Sanácia mostu ev. č. 526 - 048, Hnúšťa - vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
44.160,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
03.01.2022
  Dátum zverejnenia:
04.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubica Kapustová
Telefón: +421 484325572
Email: lubica.kapustova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejná správa
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Sanácia mostu ev. č. 526 - 048, Hnúšťa - vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby
II.1.2) Hlavný kód CPV
71320000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu "Sanácia havarijného stavu a rekonštrukcia mostného objektu s plynulým napojením na existujúce komunikácie", ktorej účelom bude odstránenie havarijného stavu, zvýšenie únosnosti MO so zvýšením bezpečnosti na ceste a plynulosti cestnej premávky a tiež zlepšenie podmienok pre cestnú hromadnú dopravu a chodcov.
Jedná sa o mostný objekt ev.č. 526-48 Hnúšťa, na ceste II/526, ckm 93,150, ktorý premosťuje rieku
Klenovská Rimava v intraviláne mesta Hnúšťa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
44 160,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2022 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácií ani obstarávania zamerané na sociálne aspekty.
Ďalšie informácie sú zverejnené cez elektronický systém Josephine, adresa https://josephine.proebiz.com.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.01.2022