Prestavba objektu bývalej školy na bytový dom v meste Brezová pod Bradlom

  Zadávateľ:
Mesto Brezová pod Bradlom
  Predpokladaná hodnota:
2.097.274,37 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
03.01.2022
  Dátum zverejnenia:
04.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Brezová pod Bradlom
IČO: 00309443
M. R. Štefánika 1/1 , 90613 Brezová pod Bradlom
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Michálek, prednosta
Telefón: +421 346942229
Email: mesto@brezova.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.brezova.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prestavba objektu bývalej školy na bytový dom v meste Brezová pod Bradlom
Referenčné číslo: VO/PZ/1/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211340-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (dokumentácia pre realizáciu stavby) "Prestavba objektu bývalej školy na bytový dom v meste Brezová pod Bradlom", ktorý vypracovala Stavoprojekt, s.r.o., Jarkova 31, 080 01 Prešov v júni 2021, číslo zákazky: 19 059. Objekt bývalej školy sa nachádza v meste Brezová pod Bradlom na Piešťanskej ulici. Objekt je v súčasnosti nevyužívaný. Objekt má pôdorysný tvar T a má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia so šikmou valbovou strechou a prístavbou z východnej strany. Podlažia spája centrálne priestranné schodisko, ku ktorému je naviazaný hlavný vstup objektu z južnej strany a zadný vstup do objektu zo severnej strany. Nad schodiskom a časťou učebne sa nachádza plochá strecha. Jedná sa o prestavbu objektu bývalej školy na 35 nájomných bytových jednotiek a prislúchajúcej technickej vybavenosti v meste Brezová pod Bradlom. 35 bytových jednotiek bude v požadovanej veľkostnej skladbe: 35 bytových jednotiek - z toho 3 trojizbové byty, 18 dvojizbových bytov a 14 jednoizbových bytov. Členenie stavby na stavebné objekty: SO 01 Bytový dom, SO 02 Spevnené plochy, SO 03 Areálová kanalizácia, SO 05 Teplovod, SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 Elektrická prípojka. Predmet zákazky bude financovaný z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z dotácie pridelenej z Ministerstva dopravy a výstavby SR a z vlastných finančných zdrojov Mesta Brezová pod Bradlom. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 097 274,37 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Brezová pod Bradlom.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (dokumentácia pre realizáciu stavby) "Prestavba objektu bývalej školy na bytový dom v meste Brezová pod Bradlom", ktorý vypracovala Stavoprojekt, s.r.o., Jarkova 31, 080 01 Prešov v júni 2021, číslo zákazky: 19 059. Objekt bývalej školy sa nachádza v meste Brezová pod Bradlom na Piešťanskej ulici. Objekt je v súčasnosti nevyužívaný. Objekt má pôdorysný tvar T a má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia so šikmou valbovou strechou a prístavbou z východnej strany. Podlažia spája centrálne priestranné schodisko, ku ktorému je naviazaný hlavný vstup objektu z južnej strany a zadný vstup do objektu zo severnej strany. Nad schodiskom a časťou učebne sa nachádza plochá strecha. Jedná sa o prestavbu objektu bývalej školy na 35 nájomných bytových jednotiek a prislúchajúcej technickej vybavenosti v meste Brezová pod Bradlom. 35 bytových jednotiek bude v požadovanej veľkostnej skladbe: 35 bytových jednotiek - z toho 3 trojizbové byty, 18 dvojizbových bytov a 14 jednoizbových bytov. Členenie stavby na stavebné objekty: SO 01 Bytový dom, SO 02 Spevnené plochy, SO 03 Areálová kanalizácia, SO 05 Teplovod, SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 Elektrická prípojka. Predmet zákazky bude financovaný z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z dotácie pridelenej z Ministerstva dopravy a výstavby SR a z vlastných finančných zdrojov Mesta Brezová pod Bradlom. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 097 274,37 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 450
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
2. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1. z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona - Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, bol minimálne 2 000 000,- Euro bez DPH. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie tejto podmienky účasti čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak bude v čestnom vyhlásení uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom hospodárskom roku.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
3. V zmysle § 34 ods. 1 písm. d) zákona v nadväznosti na § 35 zákona - opis opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.
4. V zmysle § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona - uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby zmluvná cena (hodnota referencie) bola min. 1 800 000,- € bez DPH (t. z. minimálny objem je 1 800 000,- € bez DPH na jednu stavbu - referenciu). Uchádzač musí (ako minimálnu úroveň) na splnenie tejto podmienky ako doklad predložiť minimálne jednu takúto referenciu, pričom táto referencia musí byť o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Ak bude v referencii uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom kalendárnom roku.
K bodu 2.
2.A. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci pre: a/ kategória: Pozemné stavby, podkategória: pozemné stavby, b/ kategória: Inžinierske stavby, podkategória: dopravné stavby, c/ kategória: Inžinierske stavby, podkategória: potrubné, energetické a iné líniové stavby) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte. Uchádzač predloží fotokópiu dokladu - osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúceho alebo ekvivalentného dokladu, preukazujúceho predmetné skutočnosti, vydávaného v inom štáte.
2.B. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Oprávnenie / Licenciu na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov, ktoré oprávňuje jeho držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydanú akreditovaným Inšpekčným orgánom a aktuálne platnú ku dňu predloženia ponúk alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte. Licenciu je potrebné predložiť vrátane prílohy (inšpekčného certifikátu).
2.C. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby vydanú akreditovaným orgánom alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte.
2.D. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001 pre uskutočňovanie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
K bodu 3. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 pre uskutočňovanie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
K bodu 4. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 pre uskutočňovanie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2022 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2022 10:00
Miesto: Mesto Brezová pod Bradlom, Mestský úrad Brezová pod Bradlom, Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 906 13 Brezová pod Bradlom, zasadacia miestnosť.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií bude realizovaná v zmysle § 20 ZVO.
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému IS EVO.
3. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 30.000,- €. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.01.2022