Cyklotrasa Nitra – Dražovce III.

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
385.430,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.12.2021
  Dátum zverejnenia:
03.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Osoba poverená realizáciou verejného obstarávania
Telefón: +421 904420290
Email: turcanova@apuen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4401
Hlavná adresa(URL): www.nitra.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Cyklotrasa Nitra – Dražovce III.
Referenčné číslo: 02/2021/MT
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233300-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Mesto Nitra buduje sieť cyklotrás s následnou prepojiteľnosťou. Cieľom budovania úsekov nových cyklistických komunikácií je vytvorenie novej siete cyklistických komunikácií v meste Nitra, ich prepojenia na existujúce cyklotrasy a zlepšenie dostupnosti k občianskej infraštruktúre aj nemotorovou dopravou (predovšetkým cyklistickou dopravou). Cyklotrasa Nitra - Dražovce je v súlade s koncepčným materiálom Koncepcia cyklistickej dopravy v meste Nitra. Po kompletnom dobudovaní novej siete cyklotrás vrátane úseku Cyklotrasa Nitra - Dražovce bude splnená podmienka výzvy na prepojenie priemyselných zón, občianskej infraštruktúry a infraštruktúry verejnej osobnej dopravy.

Cyklistická komunikácia bude mať dopravný charakter, pretože bude tvoriť spojnicu dvoch mestských častí v severozápadnej časti mesta Nitra Staré Mesto a Dražovce. Výstavbu navrhovanej cyklistickej cestičky si vyžiadala neexistujúca cyklistická cestička v predmetnej lokalite a zvýšený počet cyklistov, ktorí sa pohybujú v trase budúcej cestičky.

Táto trasa je v čase sucha využívaná ako prístupová cestička pre obyvateľov, ktorí sú zamestnaní vo firmách v priemyselnom parku Sever a rovnako bude využívaná zamestnancami strategického parku Jaguar Land Rover.
Celková dĺžka riešenej úpravy je cca 1966,90 m.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
385 430,80 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233161-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Intravilán mesta Nitra a mestskej časti Dražovce
II.2.4) Opis obstarávania
Mesto Nitra buduje sieť cyklotrás s následnou prepojiteľnosťou. Cieľom budovania úsekov nových cyklistických komunikácií je vytvorenie novej siete cyklistických komunikácií v meste Nitra, ich prepojenia na existujúce cyklotrasy a zlepšenie dostupnosti k občianskej infraštruktúre aj nemotorovou dopravou (predovšetkým cyklistickou dopravou). Cyklotrasa Nitra - Dražovce je v súlade s koncepčným materiálom Koncepcia cyklistickej dopravy v meste Nitra. Po kompletnom dobudovaní novej siete cyklotrás vrátane úseku Cyklotrasa Nitra - Dražovce bude splnená podmienka výzvy na prepojenie priemyselných zón, občianskej infraštruktúry a infraštruktúry verejnej osobnej dopravy.

Cyklistická komunikácia bude mať dopravný charakter, pretože bude tvoriť spojnicu dvoch mestských častí v severozápadnej časti mesta Nitra Staré Mesto a Dražovce. Výstavbu navrhovanej cyklistickej cestičky si vyžiadala neexistujúca cyklistická cestička v predmetnej lokalite a zvýšený počet cyklistov, ktorí sa pohybujú v trase budúcej cestičky.

Táto trasa je v čase sucha využívaná ako prístupová cestička pre obyvateľov, ktorí sú zamestnaní vo firmách v priemyselnom parku Sever a rovnako bude využívaná zamestnancami strategického parku Jaguar Land Rover.
Celková dĺžka riešenej úpravy je cca 1966,90 m.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
385 430,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP302010L753
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ má uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu o poskytnutí NFP na základe schválenej žiadosti o NFP predloženej v rámci Výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Predmetná zákazka nebude predkladaná na kontrolu RO pred podpisom zmluvy o dielo.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) spôsobom uvedeným v ZVO (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).
V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.
Uchádzač, o ktorom je možné verejným obstarávateľom získať/použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu a ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo ktorý nepredložil adekvátne vyplnený jednotný európsky dokument podľa § 39 ZVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený používať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO, nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO len vtedy, ak dotknuté fyzické osoby, člen/ovia štatutárneho orgánu / člen/ovia dozorného orgánu alebo prokurista/i uchádzača/ov je/sú občanom/mi Slovenskej republiky, a právnická osoba má sídlo v Slovenskej republike a uchádzač zároveň za tieto dotknuté osoby poskytol verejnému obstarávateľovi úplné a správne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť aj podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy stavbyvedúcim s min. 1-ročnou aktívnou odbornou praxou podľa nižšie uvedených požiadaviek a aspoň dvoma skúsenosťami v pozícii stavbyvedúceho na stavbe charakteru výstavby alebo rekonštrukcie spevnených cestných alebo pozemných komunikácií.
Uchádzač preukáže požiadavky technickej a odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. Ustanovenie § 34 ods. 3 a § 37 ods. 3 ZVO sa použijú primerane.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu a odbornú prax aspoň jedného stavbyvedúceho, a to predložením:
(1) dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, t.j. osvedčenie alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky oprávňujúcej ho na výkon predmetnej činnosti s odborným zameraním na inžinierske stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie na inžinierske stavby),
(2) životopisu stavbyvedúceho preukazujúceho minimálne 1-ročnú aktívnu odbornú prax v oblasti riadenia stavieb v pozícii stavbyvedúceho a minimálne 2 preukázateľné praktické skúsenosti v oblasti riadenia stavieb majúcich charakter výstavby alebo rekonštrukcie spevnených cestných alebo pozemných komunikácií v pozícii stavbyvedúceho. Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autor. architektoch a autor. stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo obdobným osvedčením vydaným príslušnými orgánmi iných štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby. Uchádzač v ponuke uvedie, v akom zmluvnom vzťahu je stavbyvedúci k uchádzačovi.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazky budú realizované na základe priloženej realizačnej projektovej dokumentácie. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s dokumentáciou s vynaložením odbornej starostlivosti. Ďalšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy.
Účinnosť zmluvy nie je naviazaná na výkon kontroly zadávania zákazky RO (tzv. ex post kontrola), zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa)
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2022 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2022 09:30
Miesto: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra.
Uchádzač môže sledovať otváranie ponúk aj prostredníctvom osobitnej funkcionality systému Josephine - online otváranie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač, ktorý predložil v lehote na predkladanie ponúk svoju ponuku. Každá fyzická osoba sa preukáže identifikačným dokladom. V prípade, že príde iná osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, táto osoba je povinná predložiť okrem ID aj písomné splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH za predmet zákazky ocenený podľa realizačnej projektovej dokumentácie a Zmluvy o dielo. Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v eurách s DPH a zaokrúhlená najviac na 2 desatinné miesta. Rozhodovacie kritéria pre prípad zhody celkovej ceny za predmet zákazky: V prípade, ak komisia identifikuje po predbežnom vyhodnotení ponúk na základe zvolených kritérií zhodné návrhy na prvom, druhom alebo treťom predbežnom mieste, komisia vyhodnotí na danom mieste ako lepšiu ponuku toho uchádzača, ktorý predložil nižšiu cenu vrátane DPH za "Komunikácie" naceňované v prílohe Súťažných podkladov - v súbore s názvom Cyklotrasa Nitra - Drážovce, Zmena 11-2021_VV kód položky č. 5 - Komunikácie.

2. V zmysle § 112 ods. 6 ZVO vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Viac informácií je v súťažných podkladoch.

3. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj generálne čestné vyhlásenie v súlade so ZVO.

4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE (ďalej ako SJ). Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v SJ považuje okamih jej odoslania v SJ, a to v súlade s funkcionalitou systému.

5. Ponuky sa predkladajú podľa § 49 ZVO prostredníctvom systému Josephine (SJ) a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená v rámci príslušnej zákazky SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Možné spôsoby autentifikácie sú uvedené v
súťažných podkladoch spolu s potrebnými lehotami.

6. Obhliadka miesta realizácie prác je odporúčaná. Verejný obstarávateľ vzhľadom na voľne prístupné oblasti nebude organizovať obhliadku, záujemcovia si môžu lokalitu prezrieť kedykoľvek.

7. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

8. Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponuky vo výške 10.000,00 €.

9. Verejný obstarávateľ za poskytnutie riadnej súčinnosti na uzavretie zmluvy podľa § 114 ods. 7 a § 56 ZVO považuje súčinnosť podrobne opísanú v bode 27. príslušných súťažných podkladov, pričom lehota na poskytnutie súčinnosti bude 10 pracovných dní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.12.2021