Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej a základnej školy v Náne

  Zadávateľ:
Obec Nána
  Predpokladaná hodnota:
388.538,46 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.12.2021
  Dátum zverejnenia:
03.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Nána
IČO: 00800279
Madáchova 2532/32, 94360 Nána
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Lenická
Telefón: +421 917381833
Email: obstaravanie@studnica-no.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej a základnej školy v Náne
Referenčné číslo: 2021-Nána_MŠ/ZŠ
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Budova materskej a základnej školy sa nachádza v obci Nána. Obec je situovaný v Nitrianskom samosprávnom kraji, okres Nové Zámky. Pozemok, na ktorom sa nachádza stavba je rovinatý, bez väčších zlomov. Výstavba bude realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve investora. Rekonštrukciou a modernizáciou objektu sa nemení jeho funkčné využitie. Všetky vzťahy k okoliu ostávajú zachované. Rekonštrukcia nemá vplyv na urbanistické riešenie územia. Projekt je zameraný na zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu. Okolo objektu sa nachádzajú spevnené a nespevnené plochy. Pozemok je ohraničená oplotením, parkovanie je zabezpečené na ulici, pred budovou. Predmetný objekt je v časti dvojpodlažná a v časti prízemná budova s nepodpivničením a je zastrešený plochou strechou. Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej a základnej školy rieši zateplenie obvodových stien a strešného plášťa. Projekt tiež rieši v rámci optimalizácie návrh na rozšírenie existujúceho fotovoltaického systému a návrh nového bleskozvodového systému. Okolie budovy bude upravené spevnenými a nespevnenými plochami. Objekt je dopravne napojený na miestnu komunikáciu (Školská ulica). S výstavbou a prevádzkou stavby nepríde k žiadnemu vplyvu na zhoršenie životného prostredia. Vzhľadom k charakteru celej stavby nebude mať z hľadiska životného prostredia negatívny vplyv na pracovné prostredie a ani na vonkajšie okolie. Prevádzkou nedôjde k zhoršeniu ovzdušia, ani k zvýšeniu hladiny hluku. Počas výstavby treba minimalizovať prevádzanie prác z vonkajšej strany, aby nedošlo k obmedzeniu premávky na komunikácií.

Vypracoval: Gabriel Slávik - GOLD PROJECT, Kamenný Most č.470, 943 58 Kamenný Most, zodpovedný projektant: Aut. Ing. Attila Urbán

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
388 538,46 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Nána, k.ú. Nána, parc. č. 1/1, 1/2, Školská 3161/39
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšia charakteristika zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
388 538,46 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 dokladmi a potvrdeniami v zmysle § 32, ods. 2:

Uchádzač alebo záujemca ( so sídlom na území SR) nie je povinný predložiť doklady:

Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač alebo záujemca so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 1 písm. a) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/) písm. b) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/) písm. c) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/) písm. e) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/),

nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o zapísaní do ZHS. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným JED podľa § 39 ods.1 ZVO, resp. čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO.

Kompletné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a spôsob preukázania osobného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33, ods. 1, písm. c) zadefinované ukazovatele Likvidity 1. stupňa a podľa § 33 v spojení s § 38 ods. 9 zákona INDEX N 05.

Preukázanie splnenia podmienok účasti:

a) v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom na území SR, ktorí majú účtovné závierky zverejnené vo verejnej časti Registra účtovných závierok splnenie podmienok účasti si verejný obstarávateľ overí sám, z verejne dostupných zdrojov.

b) v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom mimo územia SR a fyzických osôb SZČO verejný obstarávateľ požaduje predloženie účtovných závierok. Ich rozsah a forma je zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie primeranosti a minimálna požadovaná úroveň štandardov sú rovnako uvedené v časti A2. Súťažné podklady.

Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 1. stupňa: rovná alebo vyššia ako 0,2.

Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa INDEX N 05: rovná alebo vyššia ako 0,9.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, resp. vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v súlade s § 37 ods. 3 ZVO.

Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania ekonomického a finančného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov

3. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 ZVO zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, resp. vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV. JED

Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania technickej a odbornej spôsobilosti sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov a to z dôvodu obmedzenej kapacity tohto formuláru Výzvy.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2022 14:30
Miesto: V prípade ukončenia platnosti mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 bude otváranie ponúk prezenčne na adrese: STUDNICA, n.o., Košická 56, Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné a bude zrealizované online spôsobom z dôvodu nevyhnutnosti pokračovať v aktuálne platných opatreniach v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a to aj na základe odporúčania Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 12.03.2020. Pri otváraní ponúk postupuje verejný obstarávateľ podľa § 52 ZVO. Všetky informácie súvisiace s otváraním ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v časti B1 Súťažných podkladov.
2.Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a uchádzačmi a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku a to prostredníctvom informačného systému ERANET
3.SP sú poskytované bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa zriadeného ÚVO a taktiež sú dostupné priamo, úplne bez obmedzení či poplatkov prostredníctvom systému ERANET na adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders.
4. Podmienky zádržného viď ZoD.
5. Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok - viď ZoD.
6. Preukázanie finančného krytia viď ZoD
7. Požaduje sa zábezpeka: výška 8.000,00 EUR a podmienka zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch
8. Úspešný uchádzač je povinný v lehote na poskytnutie súčinnosti predložiť dokumenty špecifikované v časti B.1 SP
9. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu v zmysle § 40 ods. 6 písm. g)
ZVO
10. Dielo bude financované z finančných prostriedkov ŠR Envirofond a finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, prípadne inej formy dotácie.
11. Vzhľadom k financovaniu diela z dotácie poskytnutej Environmentálnym fondom, je zhotoviteľ povinný zrealizovať Dielo najneskôr do 31.08.2022. Predpokladá sa, že lehota realizácie Diela bude 3 mesiace odo dňa prevzatia staveniska, nakoľko po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom bude dokumentácia z procesu verejného obstarávania predmetom kontroly zo strany poskytovateľa dotácie. Zmluva s úspešný
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.12.2021