Obytná zóna Sever

  Zadávateľ:
Obec Štvrtok na Ostrove
  Predpokladaná hodnota:
910.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.12.2021
  Dátum zverejnenia:
03.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Štvrtok na Ostrove
IČO: 00305731
Štvrtok na Ostrove 454, 93040 Štvrtok na Ostrove
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Őry, starosta
Telefón: +421 315693501
Fax: +421 315693524
Email: starosta@ocustvrtok.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obytná zóna Sever
Referenčné číslo: 2021_ŠnO_3_SEVER
II.1.2) Hlavný kód CPV
45220000-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom je výber zhotoviteľa/ov Inžinierskych stavieb projektu : Obytná zóna Sever.
Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Zákazka je delená na tri časti:
ČASŤ 1.
SO 02 Komunikácie, vjazdy, spevnené plochy, chodníky (verejné)
SO 08 Dažďová kanalizácia (komunikácie)
SO 12 Chránička na existujúcom VTL plynovode

ČASŤ 2.
SO 03 NN prípojky (pre rodinné domy)
SO 04 Káblové NN rozvody
SO 05 Verejné osvetlenie
SO 07 Slaboprúdové rozvody
SO 07.1 Obecný rozhlas

ČASŤ 3.
SO 06 Splašková kanalizácia
SO 11 Studne na požiarnu vodu

Miesto realizácie:
Štvrtok na OStrove, okres Dunajská streda, k.ú. Štvrtok na Ostrove,
č.p. 295/26-27, 300/38, 301/11, 301/18-41, 320, 876/9, 876/11, 876/238-252, 876/266
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
910 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233160-8
45232410-9
45232130-2
45231220-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom je výber zhotoviteľa/ov Inžinierskych stavieb projektu : Obytná zóna Sever.
Konkrétne:
SO 02 Komunikácie, vjazdy, spevnené plochy, chodníky (verejné)
SO 08 Dažďová kanalizácia (komunikácie)
SO 12 Chránička na existujúcom VTL plynovode

Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
580 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Vyžaduje sa zloženie zábezpeky podľa §46 ZVO vo výške:17.000,- EUR (slovom Sedemnásťtisíc €).
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45232320-1
45316110-9
45231400-9
45312330-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom je výber zhotoviteľa/ov Inžinierskych stavieb projektu : Obytná zóna Sever.
Konkrétne:
ČASŤ 2.
SO 03 NN prípojky (pre rodinné domy)
SO 04 Káblové NN rozvody
SO 05 Verejné osvetlenie
SO 07 Slaboprúdové rozvody
SO 07.1 Obecný rozhlas

Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
110 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: v prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Vyžaduje sa zloženie zábezpeky podľa §46 ZVO vo výške: 3.000,- EUR (slovom tritisíc €).
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45232424-0
45343000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom je výber zhotoviteľa/ov Inžinierskych stavieb projektu : Obytná zóna Sever.
Konkrétne:
ČASŤ 3.
SO 06 Splašková kanalizácia
SO 11 Studne na požiarnu vodu
Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
220 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: v prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Vyžaduje sa zloženie zábezpeky podľa §46 ZVO vo výške: 6.000,- EUR (slovom Šesťtisíc €).
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač alebo záujemca ma sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenne doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), e) zákona o verejnom obstarávaní nie je potrebné predkladať, nakoľko ich verejný obstarávateľ vie overiť z informačných systémov verejnej správy.

Odôvodnenie: Podmienkou chce mať verejný obstarávateľ istotu, že uchádzač si plní všetky povinnosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží:
1.
§ 33 ods. 1 písm. a) zákona:
- vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky,
2.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne
plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu Výzvy za všetkých členov skupiny spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre časť č. 1, 2, 3:
a)
vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť
finančné záväzky. nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia tejto zákazky vo Vestníku verejného obstarávania. V predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúcich 24 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu/vyjadrenia:
- nie je a nebol za dané obdobie v nepovolenom debete,
-v prípade splácania úveru dodržuje a za dané obdobie dodržiaval splátkový kalendár,
-bežný účet uchádzača nie je a nebol za dané obdobie predmetom exekúcie,

Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

b) podpísané čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenie predložil, nemá vedené ďalšie účty ani ďalšie záväzky.

V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na na viac častí, postačuje predložiť splnenie danej podmienky účasti iba raz.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ bude požadovať predložiť doklady na preukázanie podmienok účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b), c), g), l), j) zákona o verejnom obstarávaní. Pre obmedzenie počtu znakov v tejto časti sú podmienky uvedené v súťažných podkladoch.

Uchádzač môže v zmysle § 34 ods. 3) na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo
služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzený počet znakov, uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2022 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 20.01.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2022 10:00
Miesto: Obecný úrad Štvrtok na Ostrove 454, 93040 Štvrtok na Ostrove
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických ponúk v systéme IS ÚVO EVO sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobné informácie o osobách oprávnených na otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Podmienky a pravidlá neupravené v tejto výzve, v súťažných podkladoch (SP) a v procese verejného obstarávania (VO) sa riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2.K SP sa poskytuje neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk.
3. Toto VO sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS ÚVO, ktorý je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/
Pre účasť na elektronickom VO, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému IS ÚVO - EVO je potrebné:
- ak uchádzač nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet
- v prípade ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte ponuku/realizujete inú komunikáciu podľa ZVO, ešte nie je zaregistrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať link: https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add
4.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené VO na preukázanie splnenia
podmienok účasti JED-om podľa § 39 alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu VO postupovať podľa § 39 ods. 6. ZVO
5.Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto VO sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk.
6.Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty.
7. Predmet zákazky tvorí jeden funkčný celok, preto ho nie je možné deliť na časti.
8. VO pri zadávaní tejto zákazky požaduje dodržiavať Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom
obstarávaní, ktorý je zverejnení na http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html.
9.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
10.Termín realizácie začína vždy po právoplatnosti stavebného rozhodnutia
11.Ďalšie informácie sú kapacitných dôvodov v SP.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.12.2021