Linka na spracovanie ovocia a zeleniny

  Zadávateľ:
Natur Products - Németh, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
245.421,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.02.2022 13:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.12.2021
  Dátum zverejnenia:
03.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Natur Products - Németh, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36539554
Ipeľský Sokolec 156 , 93575 Ipeľský Sokolec
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Arpád Németh
Email: nemeth@naturproduct.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.naturproduct.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
dotovaná osoba podľa §8 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba medových produktov
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Linka na spracovanie ovocia a zeleniny
II.1.2) Hlavný kód CPV
42000000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka zariadení pre na spracovanie ovocia a zeleniny:
1. Vákuová varná nádoba s vákuovou pumpou a výtlačnou pumpou
2. Balička na štvorstranne zváraný sáčkový produkt (na balenie džemu, medu, kečupu, horčice atď)
3. Automatické plniace a baliace zariadenie na 15-20 g porciovaného balenia do plastových kelímkoch (vhodné na plnenie pohárov medu, džemu, kečupu, čokolády a pod)
4. Stroj na zmršťovanie pomocou PE fólie.

Predmet zákazky je rozdelený do 4 samostatných častí, pričom uchádzač môže ponuku predložiť na jednu alebo viac častí predmetu zákazky.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
245 421,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Vákuová varná nádoba s vákuovou pumpou a výtlačnou pumpou
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42942200-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Natur Products - Németh, s.r.o., č. 424, 93575 Ipeľský Sokolec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vákuová varná nádoba s vákuovou pumpou a výtlačnou pumpou.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
42 981,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Interreg V-A SK-HU, Prioritná os: Podpora zamestnanosti, Špecifický cieľ: 3.1
Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti, názov projektu: IG Heritage Delivery, Rozvoj regionánych
spracovateľských a maloobchodných kapacít; kód projektu: SKHU/1802/3.1/036.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Balička na štvorstranne zváraný sáčkový produkt
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42921300-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Natur Products - Németh, s.r.o., č. 424, 93575 Ipeľský Sokolec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je balička na štvorstranne zváraný sáčkový produkt.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
84 585,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Interreg V-A SK-HU, Prioritná os: Podpora zamestnanosti, Špecifický cieľ: 3.1
Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti, názov projektu: IG Heritage Delivery, Rozvoj regionánych
spracovateľských a maloobchodných kapacít; kód projektu: SKHU/1802/3.1/036.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Automatické plniace a baliace zariadenie na 15-20 g porciovaného balenia do plastových kelímkoch
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42921000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Natur Products - Németh, s.r.o., č. 424, 93575 Ipeľský Sokolec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je automatické plniace a baliace zariadenie na 15-20 g porciovaného balenia do plastových kelímkoch. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
95 065,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Interreg V-A SK-HU, Prioritná os: Podpora zamestnanosti, Špecifický cieľ: 3.1
Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti, názov projektu: IG Heritage Delivery, Rozvoj regionánych
spracovateľských a maloobchodných kapacít; kód projektu: SKHU/1802/3.1/036.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Stroj na zmršťovanie pomocou PE fólie
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42921300-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Natur Products - Németh, s.r.o., č. 424, 93575 Ipeľský Sokolec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je stroj na zmršťovanie pomocou PE fólie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
22 790,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Interreg V-A SK-HU, Prioritná os: Podpora zamestnanosti, Špecifický cieľ: 3.1
Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti, názov projektu: IG Heritage Delivery, Rozvoj regionánych
spracovateľských a maloobchodných kapacít; kód projektu: SKHU/1802/3.1/036.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú ku všetkým častiam predmetu zákazky.

UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.02.2022 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.02.2022 15:00
Miesto: Natur Products - Németh, s.r.o., č. 424, 93575 Ipeľský Sokolec
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Predmetné verejné obstarávanie sa realizuje ako verejná súťaž - reverzná , podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom
alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Uchádzač podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).
V prípade ak víťazná ponuka bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky verejný obstarávateľ vyhradzuje právo
zrušiť predmetné verejné obstarávanie.
Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.12.2021