Obnova lesa a pestovná činnosť ŠL TANAP-u 2022

  Zadávateľ:
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
  Predpokladaná hodnota:
579.997,78 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.02.2022 14:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
28.12.2021
  Dátum zverejnenia:
03.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31966977
Tatranská Lomnica 66 , 05960 Vysoké Tatry
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Radoslav Žlkovan
Telefón: +421 903987560
Email: radoslav.zlkovan@lesytanap.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.lesytanap.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods. 1d/
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
lesné hospodárstvo, verejnoprospešné činnosti a ochrana prírody
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Obnova lesa a pestovná činnosť ŠL TANAP-u 2022
Referenčné číslo: ŠLT-OSL-2021/109
II.1.2) Hlavný kód CPV
77230000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Výsadba sadeníc pri obnove lesa (ks), Vyzdvihovanie prirodzeného zmladenia z porastov a následné zelesňovanie (1000ks), Príprava plochy na obnovu lesa Uhadzovanie haluziny (m3), Ochrana kultúr vyžínaním buriny pomiestne (ha), Ochrana kultúr vyžínaním buriny celoplošne (ha), Individ. ochrana polynetom (10 ks), Individuálna ochrana kultúr proti odhryzu zverou náterom (100 ks), Prečistky (ha), Individ. ochrana obväz. haluziny (10ks), Údržba ochranných chodníkov (km), Zlepšovanie porastovej hygieny (ha), Výsek krov a nežiadúcich drevín (ha), Udržiavanie priesekov (km), Rozčleňovanie porastov (km), Kosenie semenných sadov (ha), Výstavba hraničných a hospodárskych kopcov (ks)
- podrobné množstvá v súťažných podkladoch
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
579 997,78 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 8
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Ochranný obvod Podbanské
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77230000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA - Ochranný obvod Podbanské
II.2.4) Opis obstarávania:
- podrobný opis a množstvá v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
42 233,39 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Ochranný obvod Vyšné Hágy
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77230000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA - Ochranný obvod Vyšné Hágy
II.2.4) Opis obstarávania:
- podrobný opis a množstvá v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
71 666,06 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Ochranný obvod Smokovce
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77230000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA - Ochranný obvod Smokovce
II.2.4) Opis obstarávania:
- podrobný opis a množstvá v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
119 928,56 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Ochranný obvod Tatranské Matliare
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77230000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA - Ochranný obvod Tatranské Matliare
II.2.4) Opis obstarávania:

- podrobný opis a množstvá v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
117 422,72 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Ochranný obvod Tatranská Javorina
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77230000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA - Ochranný obvod Tatranská Javorina
II.2.4) Opis obstarávania:
- podrobný opis a množstvá v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
85 298,47 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Ochranný obvod Červený Kláštor
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77230000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA - Ochranný obvod Červený Kláštor
II.2.4) Opis obstarávania:
- podrobný opis a množstvá v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
17 066,63 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Ochranný obvod Habovka
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77230000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA - Ochranný obvod Habovka
II.2.4) Opis obstarávania:
- podrobný opis a množstvá v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
73 631,27 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Ochranný obvod Zverovka
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77230000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA - Ochranný obvod Zverovka
II.2.4) Opis obstarávania:
- podrobný opis a množstvá v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
52 750,68 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre všetky časti

1.Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa § 32 ods.2, resp. ods. 4, resp. 5, a to v súlade s § 21 ods. 6 alebo § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukazuje:
1.1že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
-výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk,
1.2že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
1.3že nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
1.4že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
-potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
1.5že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
- verejný obstarávateľ požaduje oprávnenie poskytovať služby v lese
a uskutočňovať stavebné práce
- nepredkladá doklad - verejný obstarávateľ vykoná overenie prostredníctvom informačného
systému oversi.gov.sk
1.6že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
čestným vyhlásením,
1.7 že sa nedopustil v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia,sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, 47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
- uchádzač nepredkladá verejnému obstarávateľovi žiadne potvrdenie
1.8 že sa nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
- uchádzač nepredkladá verejnému obstarávateľovi žiadne potvrdenie.
1.9 V súlade s §32 ods. 3 zákona verejný obstarávateľ uvádza, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (zákon č. 177/2018 Z.z.).
Verejný obstarávateľ vykoná overenie nasledovných dokladov: § 32 ods. 1 písm.e/ prostredníctvom informačného systému oversi.gov.sk
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neaplikuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neaplikuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neaplikuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 01.02.2022 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.02.2022 09:00
Miesto: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, Tatranská Lomnica č.66, I.poschodie č. dv. 104
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vzhľadom na mimoriadne opatrenia so šírením vírusu COVID-19, verejný obstarávateľ neumožní účasť na otváraní ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Systém ELENA umožňuje všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku sledovať otváranie ponúk online.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
- V zmysle Všeobecného metodického usmernenia č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 1.12.2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní vykonanú predmetnú aktualizáciu v Zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, požaduje predloženie príslušného dokladu od uchádzača zapísaného v Zozname hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, a to za každého člena skupiny osobitne.

- Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške:
1 Ochranný obvod Podbanské bez zábezpeky
2 Ochranný obvod Vyšné Hágy 1 000,00 €
3 Ochranný obvod Smokovce 2 000,00 €
4 Ochranný obvod Tatranské Matliare 2 000,00 €
5 Ochranný obvod Tatranská Javorina 1 000,00 €
6 Ochranný obvod Červený Kláštor bez zábezpeky
7 Ochranný obvod Habovka 1 000,00 €
8 Ochranný obvod Zverovka 1 000,00 €


- Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani zamerané na obstarávanie inovácií a nie je ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.12.2021