Znižovanie energetickej náročnosti výroby spoločnosti POLYFORM

  Zadávateľ:
POLYFORM, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
140.571,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.12.2021
  Dátum zverejnenia:
31.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
POLYFORM, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31679137
Terézie Vansovej 10, 06503 Podolínec
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Štrbová
Telefón: +421 910813539
Email: sp@tatratender.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/21136
Hlavná adresa(URL): https://polyform.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Tatra Tender s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44119313
Krčméryho 16 , 81104 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Štrbová
Telefón: +421 910813539
Email: sp@tatratender.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/21136
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://polyform.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 8 ods. 1 písm. a) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
predaj tepelných a zvukových izolácií z expandovaného polystyrénu
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Znižovanie energetickej náročnosti výroby spoločnosti POLYFORM
Referenčné číslo: 436141
II.1.2) Hlavný kód CPV
31712331-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
1. Oredmetom zákazky je dodanie fotovoltaického zariadenia a kompresoru a poskytnutie s tým súvisiacich služieb a prác (ďalej len predmet zákazky).

2. Predmet zákazky je rozdelený dve samostatné časti:
2.1 Časť I: Fotovoltaické zariadenie na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu
2.2 Časť II: Kompresor na výrobu technologického vzduchu

3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov jej prílohy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
140 571,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09331200-0
31712331-9
32540000-0
48000000-8
45300000-0
45310000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
POLYFORM, s.r.o., Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolínec
II.2.4) Opis obstarávania:
1. Predmetom časti I. predmetu zákazky je dodanie fotovoltaického zariadenia na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu a poskytnutie s tým súvisiacich služieb a prác (ďalej len predmet zákazky).

2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Prílohu č. B.1 Podrobný opis Časti I. predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
100 834,63 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Znižovanie energetickej náročnosti výroby spoločnosti POLYFORM
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky má byť z viac ako 50 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou pre projekt "Znižovanie energetickej náročnosti výroby spoločnosti POLYFORM" v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42123000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
POLYFORM, s.r.o., Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolínec
II.2.4) Opis obstarávania:
1. Predmetom časti II. predmetu zákazky je dodanie kompresoru na výrobu technologického vzduchu a poskytnutie s tým súvisiacich služieb (ďalej len predmet zákazky).

2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Prílohu č. B.2 Podrobný opis Časti II. predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
39 736,87 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Znižovanie energetickej náročnosti výroby spoločnosti POLYFORM
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky má byť z viac ako 50 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou pre projekt "Znižovanie energetickej náročnosti výroby spoločnosti POLYFORM" v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.
2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2
vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného
predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

6. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovaniu sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.01.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2022 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek
komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu
verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu
komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov
súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky
- pre Časť I. predmetu zákazky vo výške 1 500 EUR (slovom: tisícpäťsto euro),
- pre Časť II. predmetu zákazky vo výške 5 000 EUR (slovom: päťtisíc euro).

Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

4. Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na
vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.12.2021