Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

  Zadávateľ:
Obec Bačkov
  Predpokladaná hodnota:
393.065,23 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.12.2021
  Dátum zverejnenia:
31.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bačkov
IČO: 00331287
Hlavná 201, 07661 Bačkov
Slovensko
Kontaktná osoba: Jozef Nemčík
Telefón: +421 566783451
Email: obecbackov@centrum.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6301
Hlavná adresa(URL): www.obecbackov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov
Referenčné číslo: 01/12/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
393 065,23 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45330000-9
45321000-3
45410000-4
45422000-1
45261300-7
45442100-8
45310000-3
45421100-5
45233160-8
45331100-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Košický samosprávny kraj, okres Trebišov, parc. č. 11/1, LV 482 evidované podľa C KN v k. ú. Bačkov.
II.2.4) Opis obstarávania
SO-01 Vlastný objekt
Rozšírenie kapacity materskej školy je riešená samostatnou dvojpodlažnou budovou dvomi triedami s maximálnym počtom 21 detí v jednej triede, so sociálnym zázemím a výdajnou kuchyňou s potrebným technickým zázemím(kuchyňa je prevádzkovaná v jestvujúcej materskej škole). Hlavný vstup do budovy je riešený ako bezbariérový. Vykurovanie bude zabezpečené plynového kotla. Stavba bude začlenená do triedy energetickej hospodárnosti budovy: A1.
Pôdorysný tvar budovy je písmena T. Nosný systém tvorí obvodové a nosné vnútorné priečkové murivo z keramických tvaroviek Brúsená, hr. 300 mm na stavebné lepidlo. Stropy sú vytvorené z keramických stropných vložiek a nosníkov. Nenosné priečky sú murované z pórobetónových tvaroviek hr. 100 mm. Budova je zastrešená šikmou strechou s plechovou krytinou. Schodisko je železobetónové. Výplne otvorov sú plastové a hliníkové.

SO-02 NN prívod
Pripojenie na existujúcu spojovaciu skriňu sa realizuje v káblovej ryhe 35cm širokej a 90cm hlbokej. Kábel bude uložený v pieskovom lôžku a prekrytý tehlou a riadne označený výstražnou fóliou. V spojovacej skrini dôjde k rozdeleniu siete z TNC na TNC-S zo zbernice PEN bude vyvedený vodič CY ZŽ 50mm2 cez hlavnú územňovaciu svorkovnicu ES na strojený zemnič, kde maximálna hodnota nesmie presiahnuť 10 ohm a celkový odpor vodiča PEN max 2 ohmy. Na prístupnom mieste uložiť ES v zmysle STN 33 2000-5-54 ako prostriedok vhodného rozpojenia pre možnosť merania hodnoty územnenia. Použije sa kábel CYKY 5x25mm2 uložený v ochrannej korugovanej rúrke FK50 ktorý bude zakončený v RH-1.

SO-03 Vonkajší vodovod
Pripojenie na verejný vodovod je zabezpečené pomocou jestvujúcej prípojky. Potrubie prívodu vody do objektu bude dimenzie D40, HDPE. Celková dĺžka prívodu je 11,8 m. V navrhovanom riešení sa uvažuje s materiálom HDPE tlakovej rady SDR17 (PN10).

SO-04 Vonkajšia kanalizácia a žumpa
Prípojka k novej plastovej žumpe o objeme 24 m3 je dimenzie DN 160 z plastových hrdlových rúr z PVC-U vedená cez dve revízne šachty D425 až k riešenému objektu. Celková dĺžka prípojky je 14,9 m, spád 3,0%. V navrhovanom riešení sa uvažuje s materiálom PVC-U.

SO-05 Vonkajšie priestory
Riešenie detského ihriska materskej školy vychádza z platných vyhlášok a technických noriem STN. Spevnené plochy sú vytvorené pomocou betónovej dlažby a parkových obrubníkov. Prvky detského ihriska a imobiliár nie sú predmetom zadávania tejto zákazky.

Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, v Prílohe č. 1 (Projektová dokumentácia) a Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) týchto súťažných podkladov.

Objektová stavba:

O-01 Vlastný objekt
SO-02 NN prívod
SO-03 Vonkajší vodovod
SO-04 Vonkajšia kanalizácia a žumpa
SO-05 Vonkajšie priestory
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
393 065,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 365
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: a) nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Ľudské zdroje, názov projektu Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov, kód Výzvy OPLZ-PO6-SC612-2019-2, kód projektu v ITMS2014+: 312061AQP9
II.2.14) Doplňujúce informácie
Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej
banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2021 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia vo vestníku UVO
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
1.5 Podrobnosti k týmto základným požiadavkám sú uvedené v Súťažných podkladoch.
V súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákona proti byrokracii), nepredkladajú tieto doklady:
- výpis/-y z registra trestov uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena/-ov štatutárneho orgánu, člena/-ov dozorného orgánu alebo prokuristu/-ov v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a
ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v
prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní týmito typmi dokladu.
Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu alebo prokuristu údaje v rozsahu: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo. V prípade, ak uchádzač tieto údaje neposkytne, predkladá výpis/-y z
registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena/-ov štatutárneho orgánu, člena/-ov dozorného orgánu alebo
prokuristu/-ov podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 podľa §34, ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

3.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
3.3 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
3.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.
3.6 Za stavebné práce, ako je predmet zákazky, sa považujú stavebné práce na realizácií pozemných stavieb.
3.7 Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: verejný obstarávateľ vyžaduje
predmetné doklady na preukázanie skúseností s realizáciou obdobných zákaziek a tým k zabezpečeniu predpokladu stabilného a bezproblémového plnenia predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k bodu 3.1): Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné práce s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako:
390 000 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) bez DPH.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ (ako úspešný uchádzač) je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle
všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal najneskôr ku dňu prevzatia staveniska uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH)
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2022 11:00
Miesto: Obecný úrad Bačkov, Hlavná 201, 07601 Bačkov, miestnosť: zasadačka. Otváranie ponúk sa uskutoční
elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka
ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
2.Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky požaduje dodržiavať Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnení na http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html..
3. Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného
obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
4. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných
podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
5. Predmetné obstarávanie patrí medzi obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
6. Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk u
uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
7. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazujú vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorý má subdodávateľ plniť. Zároveň verejný obstarávateľ požaduje aj uvedenie podielu, ktorú má subdodávateľ plniť.
8. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému pre VO JOSEPHINE (ďalej aj "JOSEPHINE").
Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému JOSEPHINE, kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš, +421 905127229, halgasvo@gmail.com. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme JOSEPHINE. Obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému JOSEPHINE.
9. Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
10. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky v súlade s ustanovením § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní aplikuje sociálny aspekt. Úspešný uchádzač je povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) počas doby realizácie stavebných prác minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnená budú dlhodobo nezamestnané osoby.
11. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že
dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. Schválením procesu verejného obstarávania sa rozumie skutočnosť, že verejný obstarávateľ disponuje kladným výsledkom expost kontroly verejného obstarávania.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.12.2021