Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
736.685,19 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.01.2022 12:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.12.2021
  Dátum zverejnenia:
31.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Daniš
Telefón: +421 911483296
Fax: +421 376511931
Email: danis.lukas@msunitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú dodávky a práce na chodníkoch, verejnom osvetlení a obnove zelene na hradnom kopci v Nitre. Presné množstvá a rozsah prác je uvedený vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii k stavbe, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
736 685,19 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233161-5
77211500-7
45316100-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. Nitra územia hradného kopca v Nitre
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú dodávky a práce na chodníkoch, verejnom osvetlení a obnove zelene na hradnom kopci v Nitre. Presné množstvá a rozsah prác je uvedený vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii k stavbe, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
736 685,19 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO4-SC431-2021-65 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky musí byť dodaný v lehote do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do konca októbra 2023.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) spôsobom uvedeným v ZVO (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo zápisom v registri
hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo zápisom v obdobnom registri iného členského štátu). V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na dodržiavanie Metodického usmernenia č. 11-2019, ktorý vydal Úrad pre verejné obstarávanie dňa 22.11.2019, podľa ktorého sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten
uchádzač/záujemca, ktorý spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO, čo uchádzač/záujemca
preukazuje podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.

V prípade, ak uchádzač so sídlom v SR preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO, nie je povinný
predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), e) ZVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený
použiť tieto údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
K vyžiadaniu informácie podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO je uchádzač povinný v svojej ponuke predložiť potrebné údaje v súlade s § 32 ods. 3 ZOV.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v
ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. V prípade použitia jednotného európskeho dokumentu na preukázanie splnenia podmienok účasti bude súčasťou jeho ponuky vyplnený jednotný európsky dokument, z ktorého musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
Bod 1.) podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby záujemca preukázal dostatočné skúsenosti s realizáciou
stavebných prác na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, predovšetkým z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na riadne plnenie predmetu zákazky. Uchádzač musí zároveň na základe predchádzajúcich skúseností preukázať, že je technicky spôsobilý zabezpečiť dostatočné kapacity na zrealizovanie dôkladnej rekonštrukcie na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky, čím sa vytvorí predpoklad plnenia predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a objeme kvalitne a v primeranej lehote.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie), ktorým preukáže, že uskutočnil v referenčnom období minimálne dve zákazky na stavebné práce s predmetom rovnakým alebo obdobným ako je predmet zákazky, pričom zároveň preukáže, že predmetné zákazky boli v súhrnnej hodnote rovnakej alebo vyššej ako 60.000,00 EUR bez DPH. Uvedený zoznam musí obsahovať minimálne identifikáciu a predmet stavby, termín realizácie stavby, rozpočtový náklad stavby a kontaktnú osobu s kontakt na túto osobu pre
overenie uspokojivého dodania.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2022 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2022 13:00
Miesto: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, Nitra, zasadačka 634
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejné obstarávanie nie je s prihliadnutím na podmienky účasti, technické špecifikácie prípadne iné podmienky možné
označiť ako zelené VO, obstarávanie inovácií a ani VO zamerané na soc. aspekt.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.12.2021