Dodávka elektrickej energie

  Zadávateľ:
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
  Predpokladaná hodnota:
140.040,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.12.2021
  Dátum zverejnenia:
31.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
IČO: 45736324
Litovelská 25, 05001 Revúca
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.Mariana Hanuštiaková
Telefón: +421 584833309
Fax: +421 584833312
Email: nsprevuca@nsprevuca.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/12120
Hlavná adresa(URL): http://www.nsprevuca.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka elektrickej energie
Referenčné číslo: Eleketrická energia-1/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť obstarávateľovi združené služby dodávky elektriny, t. j. dodávku silovej elektriny v predpokladanom objeme 389 MWh počas zmluvného obdobia 12 mesiacov vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberné miesto odberateľa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
140 040,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, Litovelská 25, 050 01 Revúca
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je nákup a dodávka elektrickej energie pre odberné miesto verejného obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade so zákonom č. 251/2021 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o energetike) a § 13 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (ďalej len pravidlá trhu), vrátane prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny, systémovú služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny ( ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto verejného obstarávateľa pripojené.
Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť obstarávateľovi združené služby dodávky elektriny, t. j. dodávku silovej elektriny v predpokladanom objeme 389 MWh počas zmluvného obdobia 12 mesiacov vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberné miesto odberateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
140 040,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.1.1)Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e)., resp. ods. 4. a ods. 5. zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa § 37 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.2)Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formuláru Jednotný európsky dokument podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len JED), alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2022 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2022 11:00
Miesto: Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, Litovelská 25, 050 01 Revúca, zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorý predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk sa uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1)K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami na serveri Elektronického informačného systému verejného obstarávania ver. 18.0 v systéme EVO a v profile verejného obstarávateľa na portáli ÚVO ako verejné dokumenty. Systém EVO je prevádzkovaný ÚVO a prístupný na webovej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Súťažné podklady budú verejne prístupné tak, aby k nim bol umožnený neobmedzený a priamy prístup. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
VI.3.2)Žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
VI.3.2.1)Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie požiadaviek, uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii prostredníctvom systému IS EVO.
VI.3.2.2)Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii všetkým známym záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Záujemcom sa odporúča sledovať zverejnené vysvetlenia, nakoľko každý nesie riziko prípadného nezapracovania tých skutočností, ktoré boli predmetom vysvetlenia, do svojich ponúk.
VI.3.2.3)Verejný obstarávateľ nebude v rámci dorozumievania podľa bodov VI.3.2.1 a VI.3.2.2 komunikovať so záujemcami písomne v listinnej forme.
VI.3.3)Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
VI.3.4)Požiadavky na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky:
VI.3.4.1)Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predmet zákazky:
Verejný obstarávateľ pre predmet zákazky požaduje predložiť ako naskenované originály alebo úradne overené kópie:
Platné povolenie na podnikanie v energetike Naskenovaný originál alebo úradne overenú kópiu platného povolenia o dodávke elektrickej energie, ktoré ho oprávňuje podnikať v oblasti dodávky elektriny na území SR podľa zákona č. 251/2021 z . z. o energetike a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.
Platné Rozhodnutie o pridelení EIC kódu Naskenovaný originál alebo úradne overenú kópiu platného rozhodnutia o pridelení EIC kódu, že je subjektom zúčtovania odchýlky účastníka na trhu s elektrinou v zmysle platného zákona č.251/2021 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.3.5)V rámci zadávania zákazky sa uplatňuje ustanovenie § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, teda verejný obstarávateľ vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií, a ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.12.2021