VECTOR INVEST s.r.o. – stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie

  Zadávateľ:
Vector Invest, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
320.178,43 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.12.2021
  Dátum zverejnenia:
31.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Vector Invest, s.r.o.
IČO: 36504343
Petrovanská 34, 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Gašparík
Telefón: +421 911304888
Email: lubomir.gasparik@ultimaratio.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18117
Hlavná adresa(URL): https://www.eggproduct.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO: 46862439
Seberíniho 1 , 82103 Bratislava 1
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Gašparík
Telefón: +421 911304888
Email: lubomir.gasparik@ultimaratio.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8 dotovaná osoba
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
VECTOR INVEST s.r.o. – stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie
Referenčné číslo: FUR000163_VECTOR_INVEST
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Cieľom navarovaných stavebných úprav a opatrení je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie pre daný výrobný podnik, ktoré spočívajú v osadení fotovoltaických panelov na plochu strešného plášťa, úpravou osvetlenia vnútorných priestorov a s tým spojená rekonštrukcia svetelných rozvodov a návrh vonkajšie osvetlenia súvisiacich exteriérových obslužných plôch.

Podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
320 178,43 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45310000-3
45320000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
STAVEBNÍK :Vector Invest, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 Prešov
MIESTO STAVBY : Haniska, okr. Prešov , č.p. 612 , 603/1
II.2.4) Opis obstarávania
Cieľom navarovaných stavebných úprav a opatrení je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie pre daný výrobný podnik, ktoré spočívajú v osadení fotovoltaických panelov na plochu strešného plášťa, úpravou osvetlenia vnútorných priestorov a s tým spojená rekonštrukcia svetelných rozvodov a návrh vonkajšie osvetlenia súvisiacich exteriérových obslužných plôch.

Podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov
Názov: Cena bez DPH
Relatívna váha: 80
Názov: Lehota výstavby v dňoch
Relatívna váha: 20
II.2.6) Predpokladaná hodnota
320 178,43 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 90
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO4-SC421-2019-59
II.2.14) Doplňujúce informácie
Od uchádzača predkladajúceho ponuku sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) vo výške: 9 000 €. Informácie o spôsobe
zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. realizovať stavebné práce, vo vzťahu k predmetu zákazky.
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa 40 ods. ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní t.j., že u uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní).

2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s § 114 ods. 1 čestným vyhlásením, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom, alebo
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

4. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Sú uvedené v Súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.02.2022 10:00
Miesto: Ultima Ratio s.r.o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Funkcionalita IS PLUTO umožňuje účasť na otváraní ponúk online.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 52 ZVO. Ďalšie informácie sú uvedené
v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.
3) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že - príde k schváleniu procesu verejného obstarávania a nadobudnutie účinnosti zmluvy o NFP.
4) Úspešný uchádzač ako dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP na financovanie predmetu zákazky a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu PLUTO na adrese https://pluto.ultimaratio.sk. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
7) Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so Zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a
centrálnom ekonomickom systéme.
8) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného finančného krytia alebo v prípade
neschválenia procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa.
9) Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.12.2021