Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s verejným osvetlením s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície

  Zadávateľ:
METRO Bratislava, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
644.341,30 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.12.2021
  Dátum zverejnenia:
29.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
METRO Bratislava, a.s.
IČO: 35732881
Primaciálne námestie 1, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miriama Ščamborová
Telefón: +421 267201111
Email: miriama.scamborova@metroba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/913
Hlavná adresa(URL): www.metroba.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
akciová spoločnosť vo vlastníctve verejných obstarávateľov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s verejným osvetlením s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície
Referenčné číslo: 006
II.1.2) Hlavný kód CPV
45300000-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii chodníka vrátane inštalácie osvetlenia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
644 341,30 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31000000-6
44300000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zákazka sa realizuje v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii chodníka vrátane inštalácie osvetlenia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
644 341,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a f). Bližší opis podmienok účasti je uvedený v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 33 ods. 1 písm. d). Bližší opis podmienok účasti je uvedený v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 34 ods. 1 písm. b). Bližší opis podmienok účasti je uvedený v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uchádzač je povinný poskytnúť súčinnosť pri podpise zmluvy v súlade s návrhom zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2022 10:00
Miesto: Otváranie ponúk komisia vykoná v súlade s ustanoveniami § 52 zákona o VO. Verejný obstarávateľ rozhodol, že s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude ponuky otvárať formou online v systéme ERANET. Každý uchádzač po prihlásení do systému v čase otvárania obálok uvidí zoznam uchádzačov a ich návrh na plnenie kritérií.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods. 2 zákona umožňuje účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Obstarávateľská organizácia týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese:
https://obstaravanie.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/913).

2. Obstarávateľská organizácia záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie nemá obstarávateľská organizácia evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti Podmienky a manuál.

4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a
vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

5. Nevyžaduje sa zábezpeka.

6. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.

7. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje na verejnom obstarávaní.

8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť toto verejné obstarávanie alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené alebo ak nastane niektorá z okolností uvedených v § 57 zákona o verejnom obstarávaní.

9. Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľská organizácia neurčí dlhšiu lehotu.

10. Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo s jedným hospodárskym subjektom.

11. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. V súlade s výzvou na predkladanie ponúk, obstarávateľská organizácia týmto informuje záujemcov, že zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom uzatvorí majetkovo a organizačne prepojená osoba Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481, DIČ: 2020372596. Úspešnému uchádzačovi teda vzniká povinnosť poskytnúť súčinnosť pri uzatváraní zmluvy s Hlavným mestom SR Bratislava, pričom znenie zmluvy sa nemení. Obstarávateľská organizácia v takomto prípade administratívne ukončí verejné obstarávanie, akoby zmluvu podpísala sama.

12. Toto verejné obstarávanie nie je zeleným VO, obstaraním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.12.2021