Veľkoplošné opravy mestských komunikácií

  Zadávateľ:
Správa mestských komunikácií Poprad
  Predpokladaná hodnota:
1.764.236,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.12.2021
  Dátum zverejnenia:
29.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa mestských komunikácií Poprad
IČO: 00696463
Levočská 3312/37 , 05801 Poprad
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Fabian, Mgr. Michaela Galliková
Telefón: +421 527731526 / 527167250
Fax: +421 527731153 / 527721218
Email: michaela.gallikova@msupoprad.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§7, ods. 1, písm. d
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Veľkoplošné opravy mestských komunikácií
Referenčné číslo: 0910
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233142-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú veľkoplošné opravy mestských komunikácií na vybraných deviatich komunikáciách v meste Poprad: ul. Partizánska, ul. Traktorová, ul. Hraničná od ul. Traktorovej po ul. Podtatranskú, ul. Joliota Curie, ul. Tajovského, ul. L. Svobodu, ul. Novomeského, ul. Mnoheľova - pošta, ul. -Allendeho.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 764 236,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Poprad:ul.Partizánska, ul.Traktorová, ul.Hraničná od ul.Traktorovej po ul.Podtatranskú, ul.Joliota Curie, ul. Tajovského, ul. L.Svobodu, ul.Novomeského, ul.Mnoheľova - pošta, ul.Allendeho.
II.2.4) Opis obstarávania
Veľkoplošné opravy ciest v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch, technickej správe a vo výkaze výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 764 236,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 90
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Lehota uskutočnenia stavby začne plynúť od prevzatia staveniska.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e)ZVO doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) ZVO doloženým čestným vyhlásením.
Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.
V prípade, ak uchádzač so sídlom v SR preukazuje splnenie podmienky účasti pre požadované doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy v súlade s cit. § 32 ods. 3 ZVO podľa osobitného predpisu (napr. portál oversi.gov.sk)
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti:

A) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b ZVO): Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
B) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. ak ide o stavebné práce alebo služby, uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa bodu A:
Zo zoznamu uskutočnených prác musí vyplývať, že záujemca v relevantnom období realizoval práce (zoznam musí obsahovať min. 2 položky) rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky pričom aspoň jedna musí byť v minimálnom objeme 1 000 000 Eur bez DPH.
Za stavby rovnakého alebo podobného charakteru verejný obstarávateľ považuje pozemné práce.
Podľa bodu B:
Prílohou údajov o osobách musí byť doklad o odbornej spôsobilosti (pozemné stavby) stavbyvedúceho (ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky požiadavky na vykonanie zákazky sú obsiahnuté v súťažných podkladoch. Úspešný uchádzač najneskôr pred podpisom zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, bude povinný:
- uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2022 11:00
Miesto: Malá zasadačka - prízemie MsÚ Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť pri otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou konať za uchádzača. Uchádzač, štatutár. orgán alebo člen štatutár. orgánu uchádzača sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Z dôvodu limitovaného rozsahu znakov sú podrobnosti k otváraniu ponúk uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky v EURO s DPH vrátane prípadných ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia zmluvy.
Rozhodovacie kritérium pre prípad zhody celkovej ceny predmetu zákazky: V prípade, že komisia identifikuje po predbežnom vyhodnotení ponúk na základe najnižšej ceny zhodné návrhy na prvom, druhom alebo treťom predbežnom mieste, komisia vyhodnotí na danom mieste ako lepšiu ponuku toho uchádzača, ktorý predložil nižšiu cenu vrátane DPH za položku č.1 výkazu výmer Objekt -1. Veľkoplošná oprava MK ul. Partizánska kód položky K 113153520.S Frézovanie asf.podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 10 000m2, pruh š. do 2m, hr. 100mm 0,254 t (15 640 m2).
2. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 112 ods. 6 a § 55 ods. 1 t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.
3.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného systému ERANET na URL adrese https://obstaranie.eranet.sk. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s §64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaranie.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: http://obstaranie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/910)
Verejný obstarávateľ záujemcov zároveň upozorňuje, že súťažné podklady a súvisiace prílohy sa na verejnom profile nachádzajú v needitovateľnej podobe. Editovateľná podoba podkladov sa záujemcom sprístupní po prihlásení sa do systému v sekcii Dokumenty v predmetnom verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaranie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaranie.eranet.sk. v časti PODMIENKY a MANUÁL.
Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Lunix.
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie.
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
4. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 50 000 Eur. Bližšie podmienky k zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Lehota uskutočnenia stavby je 90 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
6. Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli https://obstaranie.eranet.sk pre uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejnení obchodné názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
7. VO nie je zelené, ani obst. inovácií a a ni zamerané na sociálne aspekty
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.12.2021