Dostavba základnej školy v Bernolákove

  Zadávateľ:
Obec Bernolákovo
  Predpokladaná hodnota:
3.474.355,51 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2022 14:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.12.2021
  Dátum zverejnenia:
30.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bernolákovo
IČO: 00304662
Hlavná 111, 90027 Bernolákovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Cocherová
Telefón: +421 917866825
Fax: +421 245993763
Email: e.cocherova78@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dostavba základnej školy v Bernolákove
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214210-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na dostavbe elokovaného pracoviska základnej školy v Bernolákove, ktoré budú realizované za účelom rozšírenia kapacity školy a zlepšenia dostupnosti stravovania pre žiakov a zamestnancov školy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 474 355,51 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie Bernolákovo, parcely reg. C evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo: 2746/1, 2746/2, 2745 a 2764/1 (Poštová ulica, Viničná ulica, Školská ulica v Bernolákove).
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na dostavbe elokovaného pracoviska základnej školy v Bernolákove, ktoré budú realizované za účelom rozšírenia kapacity školy a zlepšenia dostupnosti stravovania pre žiakov a zamestnancov školy. Momentálna kapacita elokovaného pracoviska školy je 11 kmeňových tried, čo nie je postačujúce, vzhľadom na každoročne narastajúci počet žiakov školy. Projekt rieši dostavbu východného krídla tak, že bude s jestvujúcim objektom vytvárať jeden harmonický celok. Okrem vybudovania nových 10-tich kmeňových tried sa v projekte ráta aj s dobudovaním sociálnych zariadení a kabinetov. Zároveň sa v rámci dostavby vybuduje kuchyňa so zázemím a jedálňou s kapacitou 500 - 600 jedál denne. Na riešenej parcele č. 2746/1,2 sa momentálne nachádza okrem jestvujúcej budovy školy aj detské ihrisko. Hracie prvky detského ihriska sa demontujú, následne sa opätovne použijú v novonavrhovanej úprave predpolia, ktoré je súčasťou riešenia projektu. V rámci dostavby sa rieši aj statická doprava pre celý objekt. Počet navrhovaných parkovacích státí je 32.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a jeho prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 474 355,51 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 16
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Zákazka bude realizovaná z prostriedkov EÚ.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka bude realizovaná len v prípade poskytnutia nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 ZVO, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overia zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač alebo záujemca nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ZVO.
V súlade s § 152 ods. 5 ZVO je verejný obstarávateľ oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) aj v prípade, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) ZVO uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. a) až f) ZVO. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť v ponuke predložené v súlade s bodom 19.3 súťažných podkladov.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 a) až e) ZVO ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí preukázať splnenie nasledujúcich podmienok účasti týkajúcich sa jeho technickej alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) a g) ZVO.

V súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač splnenie podmienky preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác (Príloha č. 6 Zoznam uskutočnených stavebných prác); zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, tak dokladom o plnení je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač splnenie podmienky preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: §34 ods.1 písm. b) ZVO:
Minimálna požiadavka je, aby v zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov boli uvedené zákazky rovnakého alebo podobného charakteru, ktoré budú spĺňať nasledujúce podmienky:
- v zozname musia byť uvedené minimálne tri zákazky rovnakého alebo podobného charakteru,
- súhrnná hodnota zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru, uvedených v zozname musí byť vo výške
minimálne 3 200 000 EUR bez DPH,
- minimálne jedna zákazka rovnakého alebo podobného charakteru, uvedená v zozname musí byť vo výške
minimálne 2 200 000 EUR bez DPH.

Rovnakým alebo podobným predmetom zákazky sa rozumie zákazka na realizáciu stavebných prác (výstavba alebo rekonštrukcia), konkrétne stavebné práce na pozemných stavbách.

§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

a) Minimálne jedna osoba uchádzača, ktorá bude zodpovedná za realizáciu stavebných prác v pozícii
stavbyvedúceho, musí spĺňať nasledovné požiadavky:

- musí byť odborne spôsobilou osobou s odborným zameraním na pozemné stavby. Doklad o odbornej spôsobilosti musí byť v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov o vykonaní odbornej skúšky alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR. Splnenie tejto požiadavky uchádzač preukáže predložením uvedeného dokladu,

- musí mať preukázateľnú profesionálnu praktickú skúsenosť v oblasti riadenia stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Minimálna požiadavka na praktickú skúsenosť stavbyvedúceho je výkon činnosti stavbyvedúceho na realizácii stavieb rovnakého alebo podobného charakteru v sumárnej hodnote minimálne 2 500 000 EUR bez DPH.
Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže zoznamom profesijných skúseností stavbyvedúceho, z ktorého musí byť zrejmé:
- meno a priezvisko osoby zodpovednej za realizáciu stavebných prác (ďalej stavbyvedúci),
- názov a popis pozície na stavebnej akcii rovnakého alebo podobného charakteru (ďalej len stavebná akcia),
- názov stavebnej akcie,
- názov a sídlo odberateľa stavebnej akcie,
- hodnota stavebnej akcie bez DPH,
- dátum a podpis stavbyvedúceho.

b) Minimálne päť osôb uchádzača, ktoré budú realizovať fasádnu omietku, musí spĺňať nasledovné požiadavky:
- musia byť odborne spôsobilé aplikovať brizolitovú hrubovrstvú minerálnu omietku. Splnenie tejto požiadavky uchádzač preukáže za každú z piatich osôb, ktoré budú realizovať fasádnu omietku, certifikátom/ osvedčením o preškolení na spracovanie/aplikáciu brizolitovej hrubovrstvej minerálnej omietky, vystaveným výrobcom omietok alebo dovozcom omietok do SR, s uvedením minimálne mena a priezviska osôb, ktoré budú realizovať fasádnu omietku.

Podrobné informácie sú súčasťou súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazka musí byť vykonaná v súlade s projektovou dokumentáciou a s príslušnými stavebnými povoleniami. Tieto dokumenty sú súčasťou súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2022 14:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 27.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2022 14:30
Miesto: Otváranie ponúk vykoná komisia on-line formou.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou ochorenia COVID-19, sa verejný obstarávateľ rozhodol pre otváranie ponúk využiť funkcionalitu IS EVO on-line sprístupnenie ponúk. On-line sprístupnenie ponúk je automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady sú dostupné v profile verejného obstarávateľa a v dokumentoch k zákazke. Verejný obstarávateľ neposkytne súťažné podklady listinne.

Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému IS EVO. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému IS EVO ako naskenované doklady, alebo môže predložiť vyplnený elektronický formulár Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED"), ktorým môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (§ 39 ods. 1 ZVO), alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO.

Verejným obstarávateľom vygenerovaná elektronická verzia formulára JED-u s názvom súboru je súčasťou nahratých súťažných podkladov. Skupina dodávateľov predloží JED alebo čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 ZVO s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov samostatne.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:
Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti.

V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu uchádzači
kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

Na zabezpečenie ponuky je vyžadované zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 80 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch bod 18.

V zákazke neboli poskytnuté prípravné trhové konzultácie.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.
Verejný obstarávateľ v súlade s odporúčanou metodikou UVO pre Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie
uplatňuje vo verejnom obstarávaní sociálny aspekt č. SADO0002 z číselníka aspektov.
Linka: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavaniazakaziek/
spolocenskyzodpovedneverejne-obstaravanie-szvo/katalog-aspektov-szvo-637.html
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.12.2021