Zriadenie a poskytovanie služby zjednotenej komunikácie - otvorená hlasová virtuálna privátna sieť vrátane súvisiacich služieb

  Zadávateľ:
Technická univerzita v Košiciach
  Predpokladaná hodnota:
276.030,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.12.2021
  Dátum zverejnenia:
29.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Technická univerzita v Košiciach
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397610
Letná 9, 04200 Košice-Sever
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Branislav Ľoch
Telefón: +421 556024326
Email: branislav.loch@tuke.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.tuke.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zriadenie a poskytovanie služby zjednotenej komunikácie - otvorená hlasová virtuálna privátna sieť vrátane súvisiacich služieb
II.1.2) Hlavný kód CPV
64200000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Hlasové komunikačné a dátové služby pre Technickú univerzitu v Košiciach vo forme zjednotenej komunikačnej platformy - Otvorenej HVPS.
Pri zjednotených hlasových komunikačných, videokomunikačných, lokalizačných a dátových službách (mobilných a pevných) vo forme Otvorenej HVPS pre Technickú univerzitu v Košiciach ide o komplexné poskytovanie komunikačných služieb pre IP telefóny s aktuálnymi verejnými telefónnymi číslami (vrátane integrácie existujúcej telefónnej ústredne obstarávateľa) a služieb mobilného operátora pre Technickú univerzitu v Košiciach. Prepojenej platformy do virtuálnej ústredne a poskytovanie služieb prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, jej vytvorenie pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa, poskytovanie doplnkových verejných elektronických komunikačných služieb, aktivácia SIM kariet, nákup mobilných telefónov, záručný servis mobilných telefónov a pod.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
276 030,10 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto realizácie bude bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Hlasové komunikačné a dátové služby pre Technickú univerzitu v Košiciach vo forme zjednotenej komunikačnej platformy - Otvorenej HVPS, obsahujúce:
hlasové komunikačné, videokomunikačné, lokalizačné a dátové služby vo forme Otvorenej HVPS pre Technickú univerzitu v Košiciach pre IP zariadenia a prenosné zariadenia,
prepojenej platformy do virtuálnej ústredne a poskytovanie služieb prostredníctvom virtuálnej privátnej siete vrátane prepojenie na báze protokolu SIPtrunk,
hovory a dátové služby v rámci domácich a zahraničných sietí,
hlasové a dátové paušály resp. programy,
SMS a MMS komunikáciu,
technická podpora (aplikačná a telefónna) pre používateľov,
centrálny manažment (aplikačný a telefónny) pre správu a administráciu vybranými osobami,
poskytovanie doplnkových verejných elektronických komunikačných služieb,
aktiváciu a deaktiváciu SIM kariet,
služby spojené s nákupom mobilných telefónov,
záručný servis mobilných telefónov a pod.
V zmysle kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
276 030,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 12 000,00 EUR (slovom: dvanásťtisíc EUR).
Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, poskytnutím poistenia záruky alebo
zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa. Podmienky zloženia zábezpeky budú bližšie určené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sú bližšie definované v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ v ponuke požaduje predložiť platné povolenie alebo iný relevantný doklad na poskytovanie služieb mobilného operátora podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Bližšia špecifikácia požadovaného dokladu bude uvedená v súťažných podkladoch
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.01.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 20.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 11:00
Miesto: Bližšie informácie týkajúce sa miesta otvárania ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie informácie týkajúce sa oprávnených osôb a otvárania ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných
podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64, ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese: ttps://
tuke.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:
http://tuke.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/99 ).
2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému.
Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní.
O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému
Eranet na URL: https://tuke.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení
sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému
Eranet sú uvedené na: https://tuke.eranet.sk v časti Podmienky a manuál.
4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet: OS: MS Win 7 a vyššie,
Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35
a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s
prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to
bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
6. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné
splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným
obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého
procesu verejného obstarávania. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny
dodávateľov a predložené v ponuke ako oskenovaná kópia.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť proces verejného obstarávania za neúspešný v prípade ak
na zabezpečenie financovania predmetu zákazky nebudú pridelené finančné zdroje, resp. ak ponuka úspešného uchádzača po realizácii elektronickej aukcie presiahne hodnotu predpokladanej hodnoty zákazky.
8. Toto verejné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani medzi
obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
9. Verejný obstarávateľ bude pri tejto zákazke postupovať reverzným postupom.
10. Verejný obstarávateľ upresní spôsob predloženia dokladov na preukázanie osobného postavenia v súťažných
podkladoch.
11. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
12. Doplnkové CPV: 64212000-5, 64212100-6, 64212300-8, 64212400-9, 64212500-0, 64212700-2, 64213000-2, 64215000-6, 32250000-0, , 64214200-1, 64212600-1.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.12.2021