Analytický nástroj

  Zadávateľ:
Národný bezpečnostný úrad
  Predpokladaná hodnota:
213.456,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.02.2022 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.12.2021
  Dátum zverejnenia:
29.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný bezpečnostný úrad
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36061701
Budatínska 30, P.O.BOX 16 , 85007 Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: npor. Miroslav Kovács
Telefón: +421 268692045
Email: miroslav.kovacs@nbu.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.nbu.gov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Analytický nástroj
Referenčné číslo: V2021655
II.1.2) Hlavný kód CPV
48460000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Dodanie softvéru pre potreby verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
213 456,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48460000-0
48461000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 851 06 Bratislava, SR
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodanie softvéru pre potreby verejného obstarávateľa.

1ks licencie D0WAYLL IBM i2 Analyst's Notebook SDK Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months
15 ks licencií D1C2BLL IBM i2 Enterprise Insight Analysis Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 Months
8ks licencií D1YCTLL IBM i2 Enterprise Insight Analysis Investigate Add On Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
213 456,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
30
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude realizovať certifikovaným aukčným systémom Aukčný modul Elektronického kontraktačného systému verzia 2.0. Podmodul elektronická aukcia je priama súčasť systému EKS a umožňuje uchádzačom v reálnom čase v rámci elektronickej aukcie upravovať svoje ponuky, ktoré boli predložené zo strany uchádzačov v rámci zadávania predmetnej zákazky, po ich vyhodnotení podľa zákona.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 01.02.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 5
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.02.2022 11:00
Miesto: Národný bezpečnostný úrad Budatínska 30, 851 06 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je vzhľadom na použitie elektronickej aukcie podľa § 54 zákona neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejná súťaž sa realizuje prostredníctvom informačného systému Elektronické obstarávanie (EO), ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS"), ktorý je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle www.eks.sk. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky uverejnené na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

3. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 zákona.

4. Úspešný uchádzač pred podpisom Zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný:

4.1) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch (podľa vzoru uvedeného v časti J. označenej ako Prílohy týchto súťažných podkladov, konkrétne v Prílohe č. 8 Zoznam subdodávateľov), v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazy subdodávateľmi,

4.2) mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

5. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je sociálne verejné obstarávanie, zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.12.2021