Rekonštrukcia ČOV v prostredí MRK v obci Kunova Teplica

  Zadávateľ:
Obec Kunova Teplica
  Predpokladaná hodnota:
418.827,83 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.01.2022 08:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
27.12.2021
  Dátum zverejnenia:
28.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kunova Teplica
IČO: 00328448
Kunova Teplica 127, 04932 Kunova Teplica
Slovensko
Kontaktná osoba: Eva Gyenesová
Telefón: +421 587882520
Email: obec.kunovateplica@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6033
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia ČOV v prostredí MRK v obci Kunova Teplica
Referenčné číslo: 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45252127-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce pozostávajúce z úpravy a modernizácie technologického zariadenia v existujúcom areáli ČOV v obci Kunova Teplica a to za účelom zlepšenia kvality čistiaceho procesu odpadových vôd dopravených do ČOV. Stavebné úpravy v existujúcom areáli ČOV zahrňujú objekty mechanického predčistenia, objekty biologického čistenia, objekt obsluhy ČOV, základy pod technologické zariadenia, terénne a sadové úpravy, opravu oplotenia, potrubné a káblové rozvody.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
418 827,83 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
areál ČOV Kunova Teplica
II.2.4) Opis obstarávania
SO 01 Oprava prítokovej stoky do ČOV
NIE JE PREDMETOM ZÁKAZKY

SO 02.1 Objekty mechanického predčistenia
Nádrže mechanického predčistenia odpadových vôd
Jedná sa o dva prefabrikované železobetónové podzemné objekty s vnútorným priemerom 2500 mm a svetlej výšky 6000 mm. Objekty nádrží budú realizované z prefabrikovaných dielcov (šachtového dna, skruží a stropnej dosky
Šachty prebytočného kalu
K akumulácií prebytočného kalu sa osadia dve prefabrikované betónové šachty 1000 mm, ktoré budú zrealizované z prefabrikovaných šachtových dielcov (šachtového dna, skruží, kónusu a poklopu).

SO 02.2 Objekty biologického čistenia
Jedná sa železobetónový objekt obdĺžnikového tvaru pôdorysných rozmerov v úrovni základovej dosky 20200x4800 mm, svetlá výška je 3500mm, Základová doska hrúbky 600 mm je po obvode vypustená o 300 mm. Obvodové steny výšky 3500 mm majú hrúbku 600 mm a stredová priečna stena má hrúbku 400 mm.

SO 02.3 Základy pod dúchadlá
Na osadenie dúchadiel sa zrealizuje betónová základová doska. Základová doska pre dúchadlá má pôdorysné rozmery 2100×3600mm a je hrúbky 400 mm.

SO 02.4 Objekt obsluhy
Búracie práce
V rámci búracích prác sa navrhuje odstránenie dvoch jestvujúcich objektov - unimobuniek, ktoré sa nachádzajú v rámci areálu ČOV.

SO 02.5 Terénne a sadové úpravy
Stiahne ornice v hrúbke cca 200mm z plochy cca 400 m2, ktorá sa uskladní vo vzdialenosti do 100m.
Po realizácii objektov založených pod úroveň rastlého terénu sa rrealizujú spätné zásypy s hutniteľnou zeminou.

SO 02.6 Oprava oplotenia
Demontáž existujúceho oplotenia v celkovej dĺžke 115 m. Nové oplotenie bude pozostávať z betónových stĺpikov rozmerov 100x100 mm celkovej výšky 2600 mm, osadených do betónových pätiek.

SO 02.7 Potrubné rozvody
V rámci predmetného objektu sú riešené vnútroareálové potrubné rozvody v rekonštruovanej ČOV.

SO 02.8 Káblové rozvody
Predmetný objekt rieši káblové rozvody, vonkajšie osvetlenie, uzemnenie a ochranu pred bleskom v areáli ČOV.
Hlavný rozvádzač RH
Je riešený v časti PS 02 Elektrotechnologické zariadenie ČOV.
Vonkajšie osvetlenie areálu
Svietidlá budú osadené na nových 5m bezpätkových oceľových pozinkovaných stožiaroch. Rozmiestnenie svietidiel je podľa dispozície návrhu jednotlivých komunikačných plôch s ohľadom na rovnomernosť osvetlenia. Použité budú svietidlá pre vonkajšie osvetlenie s LED zdrojmi cca 41W (typ A) pre osvetlenie technologickej časti ČOV.
Káblové rozvody
Silnoprúdové napájacie vedenia a vedenia ovládacích obvodov budú realizované celoplastovými Cu káblami príslušnej dimenzie s jednodrôtovou konštrukciou jadra s PVC izoláciou, resp. inými Cu káblami príslušnej dimenzie a konštrukcie.
Ochranné pospájanie
V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 411.3.1.2 musí mať každý objekt hlavné ochranné pospájanie. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súhrnnej technickej správe, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie.
Doplnková ochrana: Doplnkové ochranné pospájanie
V zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 415.2 doplnkové ochranné pospájanie musí zahŕňať všetky súčasne prístupné neživé časti pripevnených zariadení a cudzie vodivé časti, ak je to prakticky vykonateľné. Sústava pospájania musí byť spojená s ochrannými vodičmi všetkých zariadení vrátane ochranných vodičov zásuviek.
Areálová uzemňovacia sústava
Uzemňovaciu sústavu celého areálu ČOV budú tvoriť vzájomne prepojené uzemňovače uložené spravidla v trasách káblových rozvodov pre vonkajšie osvetlenie, príp. v trasách vnútroareálových káblových rozvodov.

PS 01 Strojnotechnologické zariadenie ČOV
V rámci predmetného prevádzkového súboru je riešená modernizácia strojnotechnologického zariadenia v existujúcej ČOV Kunova Teplica.

PS 02 Elektrotechnické zariadenie ČOV
Všetky elektrické NN obvody v ČOV budú napájané z rozvádzača RH, ktorý bude osadený v obslužnom objekte a je napojený existujúcou NN prípojkou z distribučnej siete NN. Všetky technologické zariadenia v objekte budú napájané z hlavného rozvádzača.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
418 827,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: operačný program Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2020-2
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 pís. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní
1.1 Podľa § 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z požadovaných dokladov alebo nevydáva rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.2 Podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
alebo
2.podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
2.1Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie.
2.2 Podľa § 152 ods. 3 verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
alebo
3.podľa § 114 ods. 1 vo väzbe na § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
3.1 Podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie
3.2Podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy
alebo
4.podľa § 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením
v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky, môže uchádzač realizovať v kalendárnych dňoch, mimo nedele, v čase od 6:00 hod. do 22:00 hod.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.01.2022 08:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.01.2022 09:00
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16105/summary a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom systému JOSEPIHNE on-line sprístupnením. Tohto on-line sprístupnenia sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili úspešne ponuku do tejto zákazky.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a plný priamy prístup elektronickými prostriedkami prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE na adrese https://josephine.proebiz.com.
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, s výnimkou prípadov, kedy to výslovne vylučuje zákon.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávanie prostredníctvom v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo ZAUJÍMA MA TO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.12.2021