Stavebné a inštalačné úpravy pracoviska MR

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
  Predpokladaná hodnota:
316.464,83 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
27.12.2021
  Dátum zverejnenia:
28.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IČO: 00606707
Rastislavova 43, 04190 Košice - mestská časť Juh
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivana Boháčiková
Telefón: +421 556153011
Fax: +421 556153139
Email: obstaravanie.snp@unlp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1295
Hlavná adresa(URL): http://www.unlp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné a inštalačné úpravy pracoviska MR
Referenčné číslo: UNLP-2021-35-PZ-VS
II.1.2) Hlavný kód CPV
45300000-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetné stavebno-inštalačné úpravy sa týkajú inštalácie MR zariadenia Magnetom SOLA 1,5 T Siemens a s tým spojených úprav jestvujúcich priestorov pracoviska magnetickej rezonancie v III. pavilóne Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, pracovisko Rastislavova 43.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
316 464,83 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215140-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom plnenia predmetu zákazky, t. j. miestom uskutočnenia stavebných prác je pracovisko Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, Rastislavova č. 43, Košice - III. pavilón, I. NP.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné a inštalačné úpravy pracoviska MR, UN L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice, SO-01 Stavebné a inštalačné úpravy MR v rozsahu a za podmienok:
- Projektovej dokumentácie
- Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2021/15761-8/69143/HA, DU zo dňa 6.9.2021.
Rozsah vykonania diela: Stavebné úpravy podľa architektonicko - stavebného riešenia vrátane statiky, rozvodov elektroinštalácie, slaboprúdu, zdravotechniky, vzduchotechniky, ústredného vykurovania a požiarnej ochrany ide najmä o drobné dispozičné úpravy pôvodných priestorov MR nachádzajúcich sa na I. NP, z ktorých sa vytvorí moderné pracovisko s potrebným zázemím.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
316 464,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka je stanovená vo výške 4.000 EUR (slovom: šťyritisíc eur). Formy zloženia zábezpeky sú uvedené
bode 17. časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
- Verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, telefonicky alebo e-mailom dohodnú presný termín (čas) obhliadky s kontaktnou osobou (bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch).
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: v dokumentoch k obstarávaniu v súťažných podkladoch (časť D. Podmienky účasti).
-1.1Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods.1 písm. a) ZVO: opis podmienok stanovený v dokumentoch k obstarávaniu - v súťažných podkladoch (časť D. Podmienky účasti).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania bližšie v súťažných podkladoch (časť D. podmienky účasti).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 3.4Minimálna úroveň štandardov: uchádzač predloží zoznam zrealizovaných stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorý musí obsahovať zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je obstarávaná zákazka, v minimálnej kumulatívnej hodnote 280 000,- EUR bez DPH, pričom najmenej jedna bude v minimálnej hodnote 140.000,- EUR bez DPH.
Za stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky budú akceptované stavebné práce na rekonštrukcii, modernizácii a práce súvisiace so stavebnými a inštalačnými úpravami v objektoch nemocničných/zdravotníckych zariadení.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2022 13:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v mieste sídla verejného obstarávateľa, v termíne podľa výzvy na
predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com
2) Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom požiadať o
súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania
súťažných podkladov.
3) Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému JOSEPHINE dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.
4) Verejný obstarávateľ záujemcom dôrazne odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Obhliadka bude organizovaná pre záujemcov samostatne.
5) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zábezpeku vo výške 4 000,00 € , podrobnejšie informácie sú v súťažných
podkladoch.
6) Všetky nevyhnutné informácie, verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.
7) Predmetné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstaraním inovácií, nezameriava sa na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.12.2021