Lízing prevádzkových vozidiel

  Zadávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
23.500.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2022 11:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.12.2021
  Dátum zverejnenia:
28.12.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36361518
Čulenova 6 , 81647 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Sekáč Ferdinand
Telefón: +421 917771850
Email: ferdinand.sekac@zsdis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.zsdis.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Lízing prevádzkových vozidiel
Referenčné číslo: 2021-RKsZ-03-FS
II.1.2) Hlavný kód CPV
66114000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je operatívny lízing nových prevádzkových vozidiel (prenájom vozidiel so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel). Ďalšími súvisiacimi službami sa rozumejú služby spojené s operatívnym lízingom, ktoré sú bližšie určené v špecifikácii jedná sa napr. o servis vozidiel, pneuservis, asistenčné služby, povinné zmluvné poistenie vozidiel, havarijné poistenie vozidiel ak sa bude vyžadovať, STK a EK, diaľničná známka ročná s územnou platnosťou SR, cestná daň a iné služby podrobne uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
23 500 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50110000-9
34100000-8
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
PA02-0 - Prenájom (lízing)
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Centrálnym miestom poskytnutia služieb je Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK a celkové miesto poskytnutia služieb je ohraničené distribučným územím ZSD, a.s. - Západoslovenský kraj.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je operatívny lízing nových prevádzkových vozidiel spolu v počte cca 683 kusov počas osemročného trvania rámcovej dohody (prenájom vozidiel so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel). Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
23 500 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 96
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: 1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 48 mesiacov od jej podpisu s opčnou možnosťou jej predĺženia zo strany Objednávateľa vždy o ďalších 24 mesiacov a to maximálne dvakrát.
2. Niektoré technické parametre definované v špecifikácii sú opčné t.j. pri opätovnom otváraní sa urči či sa použijú alebo nie.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Výsledkom tejto súťaže bude Rámcová dohoda o poskytovaní služieb uzavretá s úspešnými uchádzačmi. ZSD a.s. bude zadávať zákazku na základe výsledkov opätovného otvorenia súťaže pre účastníkov tejto dohody. S úspešným uchádzačom podľa výsledku opätovného otvorenia bude uzavretá Zmluva o operatívnom lízingu.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. a) doloženým výpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace.
B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace (v prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach).
C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c), nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace (v prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach).
D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d), že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.
E) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
F) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
G) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
H) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
I) Ďalšie ustanovenia súvisiace s osobným postavením sú uvedené v bode 35 súťažných podkladov
ZSD nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Všetky podmienky účasti sú stanovené v súťažných podkladoch.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ zábezpeku nevyžaduje
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Vlastné finančné prostriedky ZSD. Bližšie informácie financovania a spôsobu platieb sú uvedené v rámcovej dohode.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.01.2022 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk): 12
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Všetky ďalšie informácie k súťaži ako aj podrobnejšie informácie týkajúce sa postupu tejto súťaže sú uvedené v časti I. základných súťažných podkladov. Vzhľadom na použitý postup tejto súťaže budú ďalšie informácie neuvedené v základných súťažných podkladoch doplnené resp. upravené a bližšie špecifikované vo výzvach na predkladanie ponúk, vo výzvach na rokovanie alebo vo výzve na účasť v aukcii.
2. Obstarávateľ bude pri komunikácií v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme ERANET na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/tenders.
Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa pomocou tlačidla Registrovať cez DP na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk. Záujemca je oprávnený predložiť žiadosť o účasť až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://zsdis.eranet.sk v časti PODMIENKY.
Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
- OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
- aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
- ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku.
4. Riziko plynúce z oneskoreného doručenia žiadosti o účasť a ponúk znáša záujemca/uchádzač.
5. Všetky povinne zverejňované dokumenty zverejní obstarávateľ v súlade s §64 ods. 4 v systéme ERANET na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/tenders Základné súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1910.
O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
6. Ak záujemca hodlá predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podmienky použitia JED-u sú uvedené v súťažných podkladov.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Vzhľadom na technické špecifikácie a podmienky plnenia zo zmluvy je predmetné verejné obstarávanie s aspektami zeleného verejného obstarávania.
8. Pravidlá neuvedené v tomto oznámení, v základných súťažných podkladoch a výzvach sa riadia platným zákonom o verejnom obstarávaní.
9. Záujemca je povinný predložiť žiadosť o účasť elektronicky prostredníctvom systému ERANET. Lehotu na predkladanie žiadosti o účasť Obstarávateľ stanovil do 31.01.2022 do 11:00h miestneho času. Žiadosť o účasť musí obsahovať doklady a dokumenty požadované v bodoch 35. až 38 a 17.2 základných súťažných podkladov.
10. K bodu IV.1.4 sa upresňuje, že Obstarávateľ pripúšťa možnosť uskutočňovať rokovania o aspektoch predmetu plnenia zákazky, najmä technických, zmluvných, administratívnych a finančných podmienkach vo viacerých etapách. Pri použití rokovacieho konania uskutočneného v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách sa nebude uplatňovať zníženie počtu ponúk podľa §73 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
11. Žiadosť o účasť a ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenska.
12. Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača v zmysle §40 ods. 6 písm. g) zákona ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 , 82109 Bratislava
Slovensko
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.12.2021