Rozšírenie vodovodu v obci Markušovce_2

  Zadávateľ:
Obec Markušovce
  Predpokladaná hodnota:
206.009,45 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.12.2021
  Dátum zverejnenia:
27.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Markušovce
IČO: 00329355
Michalská 51, 05321 Markušovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Balogová
Telefón: +421 905601138
Email: svt@svt.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie vodovodu v obci Markušovce_2
Referenčné číslo: 2021/VO/MARK/02
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
- Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, sv. Jána Nepomuckého (Štofan) Markušovce: je nevýrobného charakteru. Na
danom území v obci je jestvujúca zástavba IBV, kde nie je riešené zásobenie pitnou vodou, ktoré je predmetom tohto projektu. Zásobenie pitnou vodou ul. Železničnej a sv. Jána Nepomuckého (Štofan) sa plánuje rozšírením vodovodu s napojením na jestvujúci vodovodný rad zrealizovaný v minulosti. Výstavbou tejto predmetnej infraštruktúry bude vyriešený jeden zo základných článkov infraštruktúry potrebnej k budovaniu IBV.
Výstavba rozšírenia vodovodu bude realizovaná na súkromných pozemkoch a pozemkoch obce Markušovce. Výstavba bude prebiehať v danej lokalite podľa projektu stavby Rozšírenie vodovodu u. Železničná, sv. Jána Nepomuckého (Štofan) Markušovce, ktorý je riešený v nadväznosti na predchádzajúce projekty tejto lokality. Napojenie vodovodu je na jestvujúci rozvod v obci.
- Rozšírenie vodovodu ul. Odorínska Markušovce: je nevýrobného charakteru. Na danom území v obci je v súčasnosti zrealizovaná vetva 2 obecného vodovodu. Predmetom tejto PD bude rozšírenie vodovodného radu 2-1 s cieľom umožnenia napojenia sa na rozvod pitnej vody aj ďalším obyvateľom tejto lokality a jeho napojenia
na jestvujúcu vetvu 2 Výstavba rozšírenia vodovodu bude realizovaná na pozemkoch obce Markušovce. Výstavba bude prebiehať v danej lokalite podľa projektu stavby Rozšírenie vodovodu ul. Odorínska Markušovce, ktorý je riešený v nadväznosti na predchádzajúce projekty tejto lokality. Napojenie vodovodu je na jestvujúce rozvody v obci.
- Rozšírenie vodovodu ul. Sv. J. Nepomuckého časť Hamrisko, Markušovce: rieši zásobenie pitnou vodou v pokračovaní od jestvujúcej IBV (rad 3) k jestvujúcim rodinným domom, kde v súčasnosti vodovod nie je.
Stavba je nevýrobného charakteru. Na danom území v obci je v súčasnosti potrebné riešenie výstavby rozšírenia
vodovodu výstavbou nového radu. Zásobenie pitnou a požiarnou vodou, ktorá je predmetom tohto projektu sa plánuje vybudovaním nového vodovodného radu napojením na vodovodný rad 3- zrealizovaný v minulosti.
Výstavba vodovodného radu bude realizovaná na pozemkoch obce Markušovce. Výstavba bude prebiehať v danej lokalite podľa projektu stavby Rozšírenie vodovodu ul. Sv. J. Nepomuckého časť Hamrisko, Markušovce, ktorý je riešený v náväznosti na predchádzajúce projekty tejto lokality.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
206 009,45 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45332200-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
obec Markušovce
II.2.4) Opis obstarávania
- Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, sv. Jána Nepomuckého (Štofan) Markušovce: je nevýrobného charakteru. Na
danom území v obci je jestvujúca zástavba IBV, kde nie je riešené zásobenie pitnou vodou, ktoré je predmetom tohto projektu. Zásobenie pitnou vodou ul. Železničnej a sv. Jána Nepomuckého (Štofan) sa plánuje rozšírením vodovodu s napojením na jestvujúci vodovodný rad zrealizovaný v minulosti. Výstavbou tejto predmetnej infraštruktúry bude vyriešený jeden zo základných článkov infraštruktúry potrebnej k budovaniu IBV.
Výstavba rozšírenia vodovodu bude realizovaná na súkromných pozemkoch a pozemkoch obce Markušovce. Výstavba bude prebiehať v danej lokalite podľa projektu stavby Rozšírenie vodovodu u. Železničná, sv. Jána Nepomuckého (Štofan) Markušovce, ktorý je riešený v nadväznosti na predchádzajúce projekty tejto lokality. Napojenie vodovodu je na jestvujúci rozvod v obci.
- Rozšírenie vodovodu ul. Odorínska Markušovce: je nevýrobného charakteru. Na danom území v obci je v súčasnosti zrealizovaná vetva 2 obecného vodovodu. Predmetom tejto PD bude rozšírenie vodovodného radu 2-1 s cieľom umožnenia napojenia sa na rozvod pitnej vody aj ďalším obyvateľom tejto lokality a jeho napojenia
na jestvujúcu vetvu 2 Výstavba rozšírenia vodovodu bude realizovaná na pozemkoch obce Markušovce. Výstavba bude prebiehať v danej lokalite podľa projektu stavby Rozšírenie vodovodu ul. Odorínska Markušovce, ktorý je riešený v nadväznosti na predchádzajúce projekty tejto lokality. Napojenie vodovodu je na jestvujúce rozvody v obci.
- Rozšírenie vodovodu ul. Sv. J. Nepomuckého časť Hamrisko, Markušovce: rieši zásobenie pitnou vodou v pokračovaní od jestvujúcej IBV (rad 3) k jestvujúcim rodinným domom, kde v súčasnosti vodovod nie je.
Stavba je nevýrobného charakteru. Na danom území v obci je v súčasnosti potrebné riešenie výstavby rozšírenia
vodovodu výstavbou nového radu. Zásobenie pitnou a požiarnou vodou, ktorá je predmetom tohto projektu sa plánuje vybudovaním nového vodovodného radu napojením na vodovodný rad 3- zrealizovaný v minulosti.
Výstavba vodovodného radu bude realizovaná na pozemkoch obce Markušovce. Výstavba
bude prebiehať v danej lokalite podľa projektu stavby Rozšírenie vodovodu ul. Sv. J. Nepomuckého časť Hamrisko,
Markušovce, ktorý je riešený v náväznosti na predchádzajúce projekty tejto lokality.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
206 009,45 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP: Ľudské zdroje, kód projektu: 312060ARR5
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.
2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.
3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto
podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.
4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom,
b) čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods. 1 ZVO alebo
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu Európskej únie.
5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
7) Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať podľa § 112 ods. 6 ZVO a podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude
vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v
poradí.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO: b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
-bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je referencia,
-bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
uskutočnené.
Odôvodnenie: Účelom tejto požiadavky je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v sledovanom období
dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
Preukázanie úspešnej realizácie min. počtu zákaziek má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období zrealizoval minimálne 3 stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Jedna stavba v minimálnej hodnote 100 000 € s DPH.
Zoznam stavebných prác má obsahovať:
- názov a sídlo objednávateľa,
- kontaktné údaje objednávateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),
- predmet stavebných prác,
- doba realizácie,
- cena stavebných prác bez DPH
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2022 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2022 13:00
Miesto: SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom informačného systému EVO. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné
predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude
odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a
odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú
zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk).
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme a manuál k vyplneniu JED je možné stiahnuť z webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie na nasledovnom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/
jednotnyeuropskydokument-%20pre%20verejne%20obstaravanie-553.html JED musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
4. Úspešný uchádzač - dodávateľ aj subdodávatelia sú povinní mať zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu podpisu zmluvy.
5. Nepoužije sa elektronická aukcia.
6. Nepoužije sa zábezpeka.
7. Úspešný uchádzač je povinný mať poistenie zodpovednosti voči tretím osobám - voči škodám spôsobeným počas
výstavby v hodnote min. 200 000,- €.
8. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať podľa § 112 ods. 6 ZVO a podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude
vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v
poradí.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.12.2021