Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy

  Zadávateľ:
Mesto Krompachy
  Predpokladaná hodnota:
1.127.785,43 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.12.2021
  Dátum zverejnenia:
27.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Krompachy
IČO: 00329282
Nám. Slobody 1, 05342 Krompachy
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Glitta
Telefón: +421 905786264
Email: glittaladislav@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy
Referenčné číslo: 23122021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233223-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky realizácia stavebných prác dobudovania základnej technickej infraštruktúry v
meste Krompachy pozostáva z 3 dielčích úsekov miestnych komunikácií v rámci jedného
komplexného investičného projektu. Práce budú uskutočnené podľa projektovej dokumentácie, ktorá
tvorí prílohu tejto časti súťažných podkladov v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)
spracovanej spoločnosťou KDS projekt plus, spol. s r.o. Prešov. Projektová dokumentácia bola
vyhotovená v období 09/2019. Jedná sa o projektované technické riešenia:
Modernizácia miestnej komunikácie ul. SNP,
Modernizácia miestnej komunikácie ul.29.augusta,
Modernizácia miestnej komunikácie ul. Hornádska.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 127 785,43 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233161-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Krompachy, ul. SNP, ul.29.augusta, ul. Hornádska.
II.2.4) Opis obstarávania
V rámci prác na ul. SNP, ich rozsah v stavebnom objekte SO 01 SO 01 Miestna komunikácia
pozostáva z realizácie obnovy asfaltového krytu vozovky a doplnenie konštrukcií autobusových
zastávok, parkovacích miest aj na okraji komunikácie, vrátane rekonštrukcie odvodnenia cesty. Zlepší
sa bezpečnosť dopravy doplnením zábradelného zvodidla, zvislého dopravného značenia a obnovením
vodorovného dopravného značenia. Stavebný objekt SO 02 Chodníky rieši realizáciu obnovy
asfaltového krytu chodníkov a doplnenie konštrukcií chodníkov vjazdov a na okraji komunikácie,
vrátane doplnenia osvetlenia priechodov pre chodcov.
V rámci prác na ul. 29.augusta, ich rozsah v stavebnom objekte SO 01 Miestna komunikácia ul. 29.
augusta pozostáva z realizácie obnovy asfaltového krytu vozovky a doplnenie konštrukcie vozovky
na okraji komunikácie, rekonštrukcie chodníkov, vrátane rekonštrukcie odvodnenia cesty. Zlepší sa
bezpečnosť dopravy doplnením zvodidiel a zábradlí, zvislého dopravného značenia a obnovením
vodorovného dopravného značenia, vrátane doplnenia osvetlenia priechodov pre chodcov. Stavebný
objekt SO 02 Ul. 29. augusta novostavba chodníka rieši realizáciu konštrukcií nového chodníka
na okraji komunikácie, vrátane doplnenia odvodnenia.
V rámci prác na ul. Hornádska, ich rozsah v stavebnom objekte SO 01 Miestna komunikácia ul.
Hornádska pozostáva z realizácie obnovy asfaltového krytu vozovky a doplnenie konštrukcie
vozovky na okraji komunikácie, rekonštrukcie chodníkov vrátane rekonštrukcie odvodnenia cesty.
Zlepší sa bezpečnosť dopravy doplnením zvodidiel a zábradlí a obnovením vodorovného dopravného
značenia. Stavebný objekt SO 02 Ul. Hornádska novostavba chodníkov rieši realizáciu konštrukcií
nových chodníkov na okraji komunikácie ako aj medzi rodinné domy, vrátane doplnenia odvodnenia.
Bližšie informácie sú uvedené v priloženej projektovej dokumentácii, ktorá tvorí samostatne priloženú
prílohu č.4 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 127 785,43 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 30 000,- EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32, ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 § 34 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcich ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 3.1 Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej rozhodné obdobie) uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru (t.j. stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii ciest) v minimálnej výške 1.000 000,- € bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Verejný obstarávateľ akceptuje referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, pričom v ponuke musí byť uvedená informácia o prístupe do databázy tých obstarávateľov, ktorých referencie na preukázanie technickej spôsobilosti uchádzač v tomto procese verejného obstarávania využíva.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2022 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2022 09:30
Miesto: Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy, zasadačka Mestského úradu
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ postupuje pri realizácii verejného obstarávania na Dodávateľa stavebných prác uplatnením sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o VO a ustanoveniami § 8a antidiskriminačného zákona tým, že pri realizácii stavebných prác zmluvne zaviaže úspešného uchádzača v právnom postavení zhotoviteľa stavebných prác realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia.
Prijímateľ zmluvne zaviaže Dodávateľa stavebných prác, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
Podrobné informácie o splnení tejto podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. V súlade s § 114 ods.1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
3. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente a manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html
Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
4. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť po schválení postupu verejného obstarávania Riadiacim orgánom.
5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
6. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit (predpokladanú hodnotu zákazky) vyčlenenú verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.
8. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
9.Záujemcovia sú oprávnení požiadať o obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sami overili a získal všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. O obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je možné požiadať prostredníctvom komunikačného portálu EVO. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
10. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je možná spôsobmi, ktoré sú uvedené v Súťažných podkladoch.
11.Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) cit. zákona: Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.12.2021