Služby podpory, prevádzky SAS 9.4, SAS VIYA a príslušných modulov

  Zadávateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
7.132.535,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.02.2022 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.12.2021
  Dátum zverejnenia:
27.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00166197
Lamačská cesta 3/C, 84005 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Cholasta
Telefón: +421 254653904
Email: statistics@process-management.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://slovak.statistisc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Služby podpory, prevádzky SAS 9.4, SAS VIYA a príslušných modulov
Referenčné číslo: SUSR_SAS
II.1.2) Hlavný kód CPV
48000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Pre časť č. 1 predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného využívania platformy SAS 9.4 a SAS VIYA v podmienkach verejného obstarávateľa, ako aj možnosť aktivácie nového prostredia SAS VIYA max 16 CORE .
Predmetom zákazky je aj poskytnutie prenájmu licencií SAS VIYA a licenčný maintenance SAS 9.4
so 16 jadrami a ich modulov, s nasadením a prevádzkovaním v IKT prostredí objednávateľa a zároveň expertné činnosti podpory pri zabezpečovaní prevádzky a implementácie modulov.
Vybudovanie prostredí pre jednotlivé vecné odbory tak, aby bolo možné využívať synergické efekty jednotlivých oddelení pri zachovaní legislatívnych požiadaviek na ochranu údajov v zmysle platnej legislatívy.

Pre časť č. 2 predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb rozvoja na platforme SAS 9.4, SAS VIYA a príslušných modulov v podmienkach verejného obstarávateľa.
Činnosti expertov sú rozdelené na dva typy výkonov:
A.Výkony súvisiace s realizáciou špecializovaných agiend ŠUSR s využitím SAS platformy
v dennej prevádzke spracovania údajov
B.Výkony súvisiace so školeniami užívateľov a vzdelávaním pracovníkov ŠUSR na základe
ad-hoc požiadaviek.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
7 132 535,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Služby podpory a prevádzky platforiem SAS 9.4, SAS VIYA a príslušných modulov časť 1
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48600000-4
48800000-6
72267000-4
72600000-6
72268000-1
48810000-9
72261000-2
72254100-1
72265000-0
72311200-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
II.2.4) Opis obstarávania:
Je podrobne uvedený v súťažných podkladoch, Zväzok 3 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 913 868,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Služby rozvoja na platforme SAS 9.4, SAS VIYA a príslušných modulov časť 2
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72600000-6
72261000-2
72254100-1
72265000-0
72311200-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
II.2.4) Opis obstarávania:
Je podrobne uvedený v súťažných podkladoch, Zväzok 3 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 218 666,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2.Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.

1.3.V súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
V súvislosti s uvedeným verejný obstarávateľ uvádza, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzači nie sú povinní predložiť nasledovné doklady:
a)doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a),
b)doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b),
c)doklad podľa § 32 ods. 2 písm. c),
d)doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e).

1.4.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejný obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.

1.5.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

1.6.Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

1.7.Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.8.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Pre obe časti predmetu zákazky: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Pre prvú časť predmetu zákazky:
podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona
podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona

Pre druhú časť predmetu zákazky:
podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona
podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona

Kompletné znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch, v časti 1.4 Podmienky účasti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.02.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 08.02.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.02.2022 11:00
Miesto: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C
840 05 Bratislava 45
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, bod 28.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ nepožaduje zloženie zábezpeky na zabezpečenie ponuky uchádzačov.

Verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej zákazky použije postup nadlimitnej reverznej verejnej súťaže, podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Postup zadávania nadlimitnej zákazky bude realizovaný s využitím modernizovaného systému EVO.
Postup pre záujemcu/uchádzača:
1.V prípade, ak ste používateľ, ktorý nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet.
2.V prípade, ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať.
3.V prípade, ak je to potrebné môžete zaevidovať ďalších používateľov, ktorí budú za registrovaný hospodársky subjekt komunikovať s verejným obstarávateľom elektronicky.
4.Cez IS EVO je možné následne zaevidovať Vaše podanie k danej zákazke (budete notifikovaný o zmenách vykonaných na danej zákazke).

Príručky pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač:
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
Video návody pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač:
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje v súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní právo zmluvu nepodpísať a zrušiť verejné obstarávanie, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.12.2021