Inovačno-sprostredkovateľská platforma s podporou umelej inteligencie

  Zadávateľ:
LAN Systems s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
229.666,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
21.12.2021
  Dátum zverejnenia:
27.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LAN Systems s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36674745
Bajkalská 22, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.lansystems.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
služby v oblasti informačnych technológií
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Inovačno-sprostredkovateľská platforma s podporou umelej inteligencie
Referenčné číslo: 01/2021_lansys
II.1.2) Hlavný kód CPV
72262000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vytvorenie a implementácia webovej aplikácie, ktorá umožní poskytovateľom služieb evidovať a
manažovať úlohy v rámci poskytovanych služieb zákazníkom. Platforma bude obsahovať modul umelej inteligencie,
ktory má uľahčovať a zefektívňovať proces riešenia úloh. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažnych
podkladoch a ich prílohách.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
229 666,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dlhá ulica 426/3, Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vytvorenie a implementácia webovej aplikácie, ktorá umožní poskytovateľom služieb evidovať a
manažovať úlohy v rámci poskytovanych služieb zákazníkom. Platforma bude obsahovať modul umelej inteligencie,
ktory má uľahčovať a zefektívňovať proces riešenia úloh. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažnych
podkladoch a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
229 666,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-23
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s § 46 zákona o verejnom obstarávaní požaduje zloženie zábezpeky vo výške 5000,- eur. Bližšie podrobnosti o zábezpeke a spôsoboch jej zloženia sú stanovené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom
obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina
dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti tykajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Nakoľko osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nie je oprávnená použiť údaje z informačnych systémov
verejnej správy v zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač predkladá všetky doklady v súlade s §
32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: jednotny európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorym hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené jednotnym európskym dokumentom predkladá osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní úspešny uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určenym osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Vzor jednotného európskeho dokumentu predkladá osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v prílohe súťažnych podkladov. Jednotny európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby bol jednotny európsky dokument ručne podpísany osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí odrážať skutočny stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania. Z vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky musí vyplyvať, že uchádzač za obdobie poslednych 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia banky v prípade splácania úveru dodržuje splátkovy kalendár, nebol v nepovolenom debete a peňažné prostriedky na jeho účte neboli predmetom exekúcie. Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk ako sken originálneho vyhotovenia alebo ako sken úradne osvedčenej kópie tohto dokumentu. Ak má uchádzač účty vo viacerych bankách, uchádzač predloží bankovú informáciu vo vyššie uvedenom rozsahu od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá vedené bankové účty v inych bankách než v tych, ktorych vyjadrenie predložil. Doklad musí byť podpísany uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo inym zástupcom uchádzača, ktory je oprávneny konať v mene uchádzača v záväzkovych vzťahoch.
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: jednotny európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorym hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené jednotnym európskym dokumentom predkladá osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní úspešny uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určenym osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Vzor jednotného európskeho dokumentu predkladá osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v prílohe súťažnych podkladov. Jednotny európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby bol jednotny európsky dokument ručne podpísany osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v zmysle § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a taktiež môže využiť subdodávateľov v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.01.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2022 09:30
Miesto: E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 09 Bratislava (budova ROSUM, Severná veža)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia medzi osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v
slovenskom jazyku písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu/uchádzača bude
akceptovany aj česky jazyk. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky stanovuje
elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém
EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
2. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
3. Všetky náklady a vydavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorymi preukazuje splnenie
podmienok účasti a inych dokladov súvisiacich s tymto oznámením, znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku
voči osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, a to bez ohľadu na vysledok verejného obstarávania.
4. Uchádzači predložia skeny originálov alebo úradne osvedčenych kópii požadovanych dokladov. Všetky doklady musia byť platné a odrážať skutočny stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže. Ak je doklad alebo
dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradnym prekladom do štátneho jazyka, to neplatí
pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je
úradny preklad do štátneho jazyka.
5. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinny vyslovene uviesť vo
svojej ponuke.
6. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu
so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predloženych ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.12.2021