Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach

  Zadávateľ:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
5.060.794,46 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.02.2022 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.12.2021
  Dátum zverejnenia:
27.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17058520
Tajovského 28 B, 97401 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Kiedžuchová
Telefón: +421 484722046
Fax: +421 484722066
Email: iveta.kiedzuchova@sopsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.sopsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach
Referenčné číslo: ŠOP SR/1467/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Rekonštrukcia elektroinštalácie existujúcej trafostanice slúžiacej k napájaniu elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody a Demänovskej jaskyni mieru, rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody a Demänovskej jaskyni mieru a rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej ľadovej jaskyni v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou pre Demänovskú jaskyňu slobody a trafostanicu autorizovaným projektantom BBF elektro s.r.o., Spišská Nová Ves a pre Demänovskú jaskyňu mieru a pre Demänovskú ľadovú jaskyňu vypracovanou autorizovaným projektantom Petrom Janekom, Podtureň.
V zmysle § 3 písm. f) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe sa jedná o činnosti vykonávané banským spôsobom.
Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
5 060 794,46 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Elektroinštalácia v Demänovskej jaskyni slobody a Demänovskej jaskyni mieru
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45221250-9
45310000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Demänovská jaskyňa slobody, k. ú.: Demänovská Dolina, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
Demänovská jaskyňa mieru, k. ú.: Demänovská Dolina, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
II.2.4) Opis obstarávania:
Práce pozostávajú z rekonštrukcie trafostanice slúžiacej na napájanie elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody, a to: demontáže existujúcich zariadení VN rozvodne, transformátora, dieselgenerátora, predĺženie prívodného VN kábla, inštalácia nového VN rozvádzača, nového transformátora a nového dieselgenerátora, presun elektromeru a inštalácia bleskozvodu. Práce v Demänovskej jaskyni slobody pozostávajú z demontáže existujúcich káblových vedení, svietidiel a rozvádzačov, inštalácií nového LED osvetlenia vrátane svetelno-zvukových scén, inštalácie nových rozvádzačov, ovládacích skriniek, silových káblov, ovládacích káblov, optického kábla, zdrojov nepretržitého napájania, záložného dieselagregátu s automatickým štartom umiestneného v trafostanici, hlavného uzemňovacieho vedenia, rozmiestnenia kamier, komunikačných a ozvučovacích zariadení v jaskyni. V Demänovskej jaskyni mieru pozostávajú práce z rovnakých prvkov ako pri Demänovskej jaskyni slobody, okrem inštalácie ozvučovacích zariadení. Všetky odpady je nutné zlikvidovať v súlade so zákonom o odpadoch, prednostne recyklovať alebo odviezť na skládku odpadu. V zmysle § 3 písm. f) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti výbušninách a o štátnej banskej správe ide o činnosť vykonávanú banským spôsobom, a to práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 210 429,94 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP KŽP Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské jaskyne a NPP Zápoľská jaskyňa, kód ITMS 2014+: 310011V993.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou podľa § 46 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Výška zábezpeky pre Časť 1 predmetu zákazky je verejným obstarávateľom stanovená na sumu
120 000,00 EUR. Podmienky a spôsoby zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Elektroinštalácia v Demänovskej ľadovej jaskyni
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45221250-9
45310000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Práce v Demänovskej ľadovej jaskyni pozostávajú z demontáže existujúcich káblových vedení, svietidiel a rozvádzačov, inštalácií nového LED osvetlenia vrátane svetelno-zvukových scén, inštalácie nových rozvádzačov, ovládacích skriniek, silových káblov, ovládacích káblov, optického kábla, zdrojov nepretržitého napájania, záložného dieselagregátu s automatickým štartom, hlavného uzemňovacieho vedenia, rozmiestnenia kamier, komunikačných a ozvučovacích zariadení v jaskyni. Všetky odpady je nutné zlikvidovať v súlade so zákonom o odpadoch, prednostne recyklovať alebo odviezť na skládku odpadu. V zmysle § 3 písm. f) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti výbušninách a o štátnej banskej správe ide o činnosť vykonávanú banským spôsobom, a to práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
850 364,52 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP KŽP Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské jaskyne a NPP Zápoľská jaskyňa, kód ITMS 2014+: 310011V993.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou podľa § 46 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Výška zábezpeky pre Časť 2 predmetu zákazky je verejným obstarávateľom stanovená na sumu
25 000,00 EUR. Podmienky a spôsoby zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie uchádzač preukazuje spôsobom podľa § 32 ods. 2 a 3 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač, ktorý má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR môže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukázať aj spôsobom podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Ak sú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vystavované priamo v elektronickej podobe ako originál (podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom), uchádzač ich predloží elektronicky v takej podobe, v akej ich príslušná inštitúcia vydala.
Ak sa doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vydávajú len v listinnej podobe, uchádzač ich naskenuje a predloží elektronicky v needitovateľnej forme vo formáte .pdf.
Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom. Ak uchádzač predkladá JED, predkladá tento doklad v needitovateľnej forme vo formáte .pdf.
Vo vzťahu k ustanoveniu § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že je oprávnený uskutočňovať práce zodpovedajúce predmetu zákazky alebo ekvivalentné na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu montáže a opráv v objektoch pôsobnosti Štátnej banskej správy podľa § 8a zákona SNR č. 51/1988 Zb., a súčasne jeho zamestnanci majú osvedčenie na vykonávanie príslušných prác na VTZ elektrických podľa § 8a zákona SNR č. 51/1988 Zb., v súlade s príslušným osobitným právnym predpisom podľa § 3 písm. f) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov v platnom znení. Odôvodnenie: Nakoľko predmet zákazky je činnosť vykonávaná banským spôsobom, je nevyhnutné, aby uchádzač mal požadovanú činnosť uvedenú v doklade o oprávnení uskutočňovať stavebné práce.
Upozornenie:
V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1.Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo pre každú Časť predmetu zákazky zvlášť s jedným alebo s dvomi (úspešnými) uchádzačmi.
2.Osobitné podmienky plnenia zmluvy:
2.1 Zhotoviteľ bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
2.2 Úspešný uchádzač, najneskôr v čase uzavretia zmluvy, uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
2.3 Úspešný uchádzač bude povinný sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora.
3.Zhotoviteľ je povinný realizovať požadovaný predmet zákazky v súlade s harmonogramom prác, ktorý je prílohou
Zmluvy.
Podrobnosti vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.02.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2022 10:00
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ systému JOSEPHINE
a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
2. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia budú uverejnené v príslušnej zákazke v Profile verejného obstarávateľa podľa bodu I.3) tohto oznámenia, čím verejný obstarávateľ umožňuje bezplatný, neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.
3. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky použije podľa § 66 ods.7 druhá veta zákona o verejnom obstarávaní
postup nadlimitnej tzv. super reverznej súťaže, t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk. Každá časť predmetu zákazky sa bude vyhodnocovať samostatne.
4. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať elektronicky, prostredníctvom systému JOSEPHINE ver. 2.3, s využitím všetkých jeho funkcionalít na adrese https://josephine.proebiz.com/, ak nie je v týchto súťažných podkladoch výslovne uvedené inak. Podrobnosti pre registráciu a komunikáciu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome
- Microsoft Edge.
5. V prípade potreby objasniť informácie uvedené v tomto oznámení alebo v súťažných podkladoch alebo v inej
sprievodnej dokumentácii, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená iným spôsobom. Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred.
6. Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného
obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Verejný obstarávateľ umožní záujemcom obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, a to v termíne dohodnutom medzi verejným obstarávateľom a záujemcom.
8. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.12.2021