Stredisko triedeného zberu a kompostáreň – technológia

  Zadávateľ:
Mesto Stará Turá
  Predpokladaná hodnota:
582.821,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
20.12.2021
  Dátum zverejnenia:
27.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Stará Turá
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00312002
SNP 1/2, 91601 Stará Turá
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.staratura.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň – technológia
Referenčné číslo: ST_TECH
II.1.2) Hlavný kód CPV
42418900-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka tovaru Stredisko triedeného zberu a kompostáreň technológia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
582 821,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 9
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Teleskopický manipulátor
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42418900-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Stara Tura kompostaren, katastralne uzemie Stara Tura
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky tvorí prílohu Súťažných podkladov (Príloha č. 3).
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
73 016,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO1-SC111-2019-56 vyzva zamerana na Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verený obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 2 100 Eur. Bližšie podrobnosti o zábezpeke a spôsobu ich zloženia sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zberné vozidlo
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144511-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Stara Tura kompostaren, katastralne uzemie Stara Tura
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky tvorí prílohu Súťažných podkladov (Príloha č. 3).
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
95 516,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO1-SC111-2019-56 vyzva zamerana na Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verený obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 2 800 Eur. Bližšie podrobnosti o zábezpeke a spôsobu ich zloženia sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kolesový traktor
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Stara Tura kompostaren, katastralne uzemie Stara Tura
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky tvorí prílohu Súťažných podkladov (Príloha č. 3).
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
93 750,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO1-SC111-2019-56 vyzva zamerana na Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verený obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 2 700 Eur. Bližšie podrobnosti o zábezpeke a spôsobu ich zloženia sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Drvič kuchynského odpadu
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43414000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Stara Tura kompostaren, katastralne uzemie Stara Tura
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky tvorí prílohu Súťažných podkladov (Príloha č. 3).
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
92 333,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO1-SC111-2019-56 vyzva zamerana na Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verený obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 2 600 Eur. Bližšie podrobnosti o zábezpeke a spôsobu ich zloženia sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Geotextília
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44174000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Stara Tura kompostaren, katastralne uzemie Stara Tura
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky tvorí prílohu Súťažných podkladov (Príloha č. 3).
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 106,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO1-SC111-2019-56 vyzva zamerana na Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Hákový naťahovač kontajnerov
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Stara Tura kompostaren, katastralne uzemie Stara Tura
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky tvorí prílohu Súťažných podkladov (Príloha č. 3).
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
49 766,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO1-SC111-2019-56 vyzva zamerana na Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Časť: 7
II.2.1) Názov
Hygienizačný kontajner
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44613800-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Stara Tura kompostaren, katastralne uzemie Stara Tura
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky tvorí prílohu Súťažných podkladov (Príloha č. 3).
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
148 533,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO1-SC111-2019-56 vyzva zamerana na Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verený obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 4 300 Eur. Bližšie podrobnosti o zábezpeke a spôsobu ich zloženia sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Časť: 8
II.2.1) Názov
Navíjač geotextílie
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42419900-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Stara Tura kompostaren, katastralne uzemie Stara Tura
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky tvorí prílohu Súťažných podkladov (Príloha č. 3).
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
19 683,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO1-SC111-2019-56 vyzva zamerana na Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Časť: 9
II.2.1) Názov
Vysokotlakový čistič
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42924740-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Stara Tura kompostaren, katastralne uzemie Stara Tura
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky tvorí prílohu Súťažných podkladov (Príloha č. 3).
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 115,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
OPKZP-PO1-SC111-2019-56 vyzva zamerana na Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej v texte tohto oddielu súťažných podkladov len ZVO). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 ZVO v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradit v zmysle § 39 ZVO: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môze predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstaravateľ v prílohe Súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla ÚVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpisaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.01.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2022 10:00
Miesto: E-VO, s.r.o., Budova ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - Ružinov, 8. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO je verejné podľa § 52 ods. 2 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.12.2021