Poskytovanie strážnej služby v závodoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

  Zadávateľ:
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.583.808,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.12.2021
  Dátum zverejnenia:
27.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30844363
Pražská 29, 81263 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marek Siranko
Telefón: +421 257278257
Fax: +421 252496310
Email: marek.siranko@reserves.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.reserves.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Spravovanie štátnych hmotných rezerv
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytovanie strážnej služby v závodoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
II.1.2) Hlavný kód CPV
79710000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov v závodoch verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ v rámci strážnej služby požaduje:
a)výkon strážnej služby v závodoch formou nepretržitej fyzickej ochrany závodov jednou osobou (nepretržitá 24 hodinová strážna služba denne),
b)výkon strážnej služby obchôdzkami v stanovených intervaloch s určením pevných kontrolných bodov obchôdzky,
c)výkon strážnej služby obsluhou a kontrolou prevádzky bezpečnostných a poplachových systémov (elektrické, elektronické, mechanické a ďalšie komponenty pevne zabudované), ktoré zabraňujú alebo signalizujú (obraz, zvuk, svetlo, a pod.) nepovolený vstup, vjazd, alebo iné nežiaduce vniknutie do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo výjazd z neho, pričom ide o nasledovné bezpečnostné a poplachové systémy, ktoré sú inštalované
v závodoch:
integračný bezpečnostný systém C4,
elektrická požiarna signalizácia DIGISYS 111,
kamerový systém Avigilon,
d)výkon strážnej služby inými technickými zariadeniami a prístrojmi za účelom plnenia úloh fyzickej ochrany (napr. snímač kontrolných bodov obchôdzky).
Každého zamestnanca strážnej služby, ktorý bude vykonávať stráženie a ochranu objektov verejného obstarávateľa pomocou bezpečnostných a poplachových systémoch, uvedených v písm. c), oboznámi verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie strážnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon strážnej služby a s ňou súvisiacich činností s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami verejného obstarávateľa tak, aby nedochádzalo k akýmkoľvek škodám na stráženom majetku zo strany tretích osôb alebo z iných dôvodov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 583 808,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
SK031
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Závod SŠHR SR, Borovina Vígľaš
Závod SŠHR SR Brodnianka Kysucké Nové Mesto
Závod SŠHR SR Kopaničiar Čachtice
Závod SŠHR SR Ľupčianka Slovenská Ľupča
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov v závodoch verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ v rámci strážnej služby požaduje:
a)výkon strážnej služby v závodoch formou nepretržitej fyzickej ochrany závodov jednou osobou (nepretržitá 24 hodinová strážna služba denne),
b)výkon strážnej služby obchôdzkami v stanovených intervaloch s určením pevných kontrolných bodov obchôdzky,
c)výkon strážnej služby obsluhou a kontrolou prevádzky bezpečnostných a poplachových systémov (elektrické, elektronické, mechanické a ďalšie komponenty pevne zabudované), ktoré zabraňujú alebo signalizujú (obraz, zvuk, svetlo, a pod.) nepovolený vstup, vjazd, alebo iné nežiaduce vniknutie do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo výjazd z neho, pričom ide o nasledovné bezpečnostné a poplachové systémy, ktoré sú inštalované
v závodoch:
integračný bezpečnostný systém C4,
elektrická požiarna signalizácia DIGISYS 111,
kamerový systém Avigilon,
d)výkon strážnej služby inými technickými zariadeniami a prístrojmi za účelom plnenia úloh fyzickej ochrany (napr. snímač kontrolných bodov obchôdzky).
Každého zamestnanca strážnej služby, ktorý bude vykonávať stráženie a ochranu objektov verejného obstarávateľa pomocou bezpečnostných a poplachových systémoch, uvedených v písm. c), oboznámi verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie strážnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon strážnej služby a s ňou súvisiacich činností s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami verejného obstarávateľa tak, aby nedochádzalo k akýmkoľvek škodám na stráženom majetku zo strany tretích osôb alebo z iných dôvodov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 583 808,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Verejný obstarávateľ môže uplatniť zmluvnú opciu na 24 mesiacov. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") v plnom rozsahu. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.01.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 11:00
Miesto: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 28, 812 63 Bratislava, Slovenská republika
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 druhá veta ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. superreverzná verejná súťaž).
Verejný obstarávateľ vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania IS EVO dostupného na https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača aj vtedy, ak nastanú skutočnosti podľa § 40 ods.6 písm. g) ZVO.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v súťažných podkladoch.
V zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením Jednotného európskeho dokumentu. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 46 zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou.
Zábezpeka je stanovená vo výške 50 000 EUR (slovom: "päťdesiattisíc eur")
Bližšie podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.12.2021