Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravných poukážok

  Zadávateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
295.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.12.2021
  Dátum zverejnenia:
27.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Patrícia Juríčková
Telefón: +421 259266272
Email: patricia.jurickova@land.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435711
Hlavná adresa(URL): https://www.mpsr.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravných poukážok
Referenčné číslo: 12967/2021-260
II.1.2) Hlavný kód CPV
55520000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok v papierovej podobe po dobu 12 mesiacov u zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený zmluvný vzťah.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
295 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30199770-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo verejného obstarávateľa, podľa bodu I.1 tohto oznámenia
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok v papierovej podobe pre zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 12 mesiacov, u zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený zmluvný vzťah. Predpokladané množstvo stravných poukážok odobratých po dobu 12 mesiacov je 62 750 kusov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, a to v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody o poskytnutí služieb hromadného stravovania, ktorá je neddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
295 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: OSOBNÉ POSTAVENIE
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o VO.
Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 zákona o VO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o VO.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi (ďalej len "verejný obstarávateľ" alebo "VO") a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o VO, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o VO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o VO.

Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 3 zákona o VO overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 zákona o VO cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk (. V súčasnosti má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), a e) zákona o VO. Ostatné doklady záujemca/uchádzač predloží v ponuke.

Ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") podľa zákona o VO v znení účinnom do 1. 12. 2019 nebude v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa
§ 32 ods. 1 písm. b), c) zákona o VO v konkrétnom procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne mať vykonanú predmetnú aktualizáciu v ZHS: - verejný obstarávateľ v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám prostredníctvom príslušného informačného systému - oversi.sk.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO - za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí v ponuke predložiť doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO:
1. zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO.

V prípade, ak U uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. poskytnutie S sa začalo pred 3 r., alebo nebolo skončené do vyhlásenia VO (ďalej aj ako rozhodné obdobie) U v zozname uvedie zvlášť náklad iba za tú časť poskytnutých S, ktorá bola realizovaná v rozhodnom období.

Odporúča sa, aby zoznam posk. S bol uvedený zoznamom uzavretých zmlúv (ak dokladom nie je R) a obsahoval najmä nasl. údaje:
názov a sídlo odberateľa/O,
kontaktné údaje O (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),
predmet posk. S a/alebo dodávok,
dobu a podiel na poskytovaní referenčnej dodávke S,
cenu za poskytnuté S a dodávky v eurách.
U môže uviesť aj kontaktné údaje O (dobrovoľný údaj), kde je možné uvedené informácie overiť
(meno, priezvisko, tel. č., e-mail)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k podmienke č. 1
Uchádzač musí referenciami/potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období poskytoval služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky zamerané na zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok v papierovej podobe. Uchádzač predloží referencie/potvrdenia na rovnaký alebo podobný predmet zákazky v súhrnnej výške minimálne 295.000 EUR bez DPH.

V prípade, ak U využije na preukázanie technickej al. odbornej spôsobilosti kapacity inej osoby, podľa § 34 ods. 3 zákona o VO, v takom prípade musí VO preukázať, že pri plnení Z bude skutočne používať kapacity tejto osoby. A túto skutočnosť preukáže U uzavretou písomnou zmluvou s touto osobou.

Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie tech. alebo odb. spôsobilosti, musí preukázať splnenie PÚ týkajúce sa osob. postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity U poskytnuté.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.01.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2022 10:30
Miesto: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Umožňuje sa účasť na otváraní ponúk všetkým U, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupca U sa preukáže plnou mocou konať v jeho mene, ktorú mu vystavil a podpísal U. Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s COVID 19, VO neodporúča účasť na otváraní ponúk, z otvárania ponúk bude zaslaná zápisnica v zmysle podmienok zákona o VO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.VO pri zad. zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (EK), ktorá sa realizuje cez systém elektr. verej. obstarávania (IS EVO verzia 18.0) - https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo-5f6.html.

2.Postup je upravený v príručke pre záujemcu/uchádzača (Z/U), ktorá je zverejnená na stránke portálu EVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html .

3.Pre účasť v tejto zákazke je potrebné, aby si Z vytvoril účet v IS ÚVO https://www.uvo.gov.sk/registracia. V prípade, ak hosp. subjekt/HS, za ktorého Z predkladá dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné HS po prihlásení do IS ÚVO zaregistrovať https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty.

4.Súťažné podklady/SP sú prístupné v profile VO a v IS EVO. Z/U má priamy a neobmedzený prístup k SP, a preto ich VO nebude poskytovať v listinnej podobe.

5.Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektr. cez IS EVO verzia 18.0. Telef. kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti IS, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.

6.EK môže prebiehať aj cez iné IS alebo podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektr. podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a dopl. niektorých zákonov do elektronickej schránky U.

7.V prípade otázok týkajúcich sa IS EVO môžu Z/U požiadať o pomoc s prácou v IS EVO elektr. na e-mail. adrese helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

8.VO odporúča Z/U sledovať aktualiz. info týkajúce sa IS EVO na web sídle ÚVO.

9.VO upozorňuje Z/U, že ponuky sa predkladajú elektr. výlučne cez IS EVO verzia 18.0. V prpade, ak ponuku cez IS EVO predkladá iná osoba ako osoba oprávnená konať za U, potom súčasťou ponuky musí byť splnomocnenie na tieto úkony.

10. Zákazka sa realizuje podľa § 66 ods. 7 zákona o VO (reverzná súťaž), nakoľko vyhodnotenie splnenia PÚ podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.

11. Z/U môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia PÚ určené VO Jednotným európskym dokumentom - JED v zmysle § 39 ZVO. JED je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/
jednotny-europsky-dokument-605.html, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky PÚ určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré JEDom nahradil.

12. Ak U preukazuje splnenie PÚ JED, v časti IV JED môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky PÚ bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV JED.
13.V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie PÚ skôr podľa § 55 ods.1 ZVO, VO bude po vyhodnotení ponúk vyhodnocovať PÚ stanovené v tomto oznámení u U, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

14. VO vylúči z ver. obstarávania U/Z, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že U/Z uzavrel v danom VO s iným HS dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

15. Doklady a dokumenty, ktorými záujemca preukazuje podmienky účast musia byť v ponuke predložené ako sken originálu (listinného) alebo ako sken ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.

16. Ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu.

17. Toto verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obsarávania, ani obstarávanie inovácií.

18.V tejto zákazke boli aplikované sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.12.2021