Využitie aerotermálnej energie pri výrobe tepla v ZŠ a MŠ Pečovská Nová Ves

  Zadávateľ:
Obec Pečovská Nová Ves
  Predpokladaná hodnota:
614.856,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.12.2021
  Dátum zverejnenia:
27.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Pečovská Nová Ves
IČO: 00327590
Hlavná 33, 08256 Pečovská Nová Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Telefón: +421 917765110
Fax: +421 514583421
Email: celonsro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.pecovska.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
CELON s.r.o.
IČO: 53133404
Volgogradská 9 , 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Telefón: +421 917765110
Email: celonsro@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.pecovska.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Využitie aerotermálnej energie pri výrobe tepla v ZŠ a MŠ Pečovská Nová Ves
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavby s názvom Využitie aerotermálnej energie pri výrobe tepla v ZŠ a MŠ Pečovská Nová Ves v zmysle projektovej dokumentácie. Na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody objektu základnej školy s materskou školou v obci Pečovská Nová Ves je navrhnutá modernizácia súčasného zariadenia kotolne s využitím nového zdroja tepla na báze OZE. Jestvujúce zariadenie kotolne sa čiastočne zdemontuje. Zdemontuje sa jestvujúci rozdeľovač a zberač, ohrievač TÚV, expanzný systém a potrubie od rozdeľovačov po výstup kotolne. Po demontáži sa zriadi nové napojenie kotlov na navrhovaný vykurovací systém, v kotolni sa osadí akumulačná nádoba a nový ohrievač vody, kombinovaný rozdeľovač - zberač, zriadi sa nové napojenie na expanzný systém, jednotlivé vykurovacie vetvy sa napoja na jestvujúci vykurovací systém. Meranie a regulácia bude zabezpečovať plnoautomatizovanú prevádzku kotolne, regulovanie vykurovania podľa vonkajšej teploty a tlmenie vykurovania v nočných hodinách. Pre vykurovanie objektov školy sú navrhnuté zostavy troch plynových absorpčných tepelných čerpadiel s termodynamickým cyklom vody a čpavku s okruhom na využívanie kondenzačného tepla spalín. Výkon jednej zostavy tepelných čerpadiel je 153,2 kW. Navyše jedna zostava bude doplnená ešte o bivalentný zdroj 2x kondenzačný plynový kotol o výkone 34,4kW. Celkový výkon navrhovaných troch kaskád tepelných čerpadiel vrátane bivalentného zdroja bude 528,4 kW. Príkon troch zostáv tepelných čerpadiel vrátane bivalentného zdroja bude 372,2 kW.

Tepelné čerpadlá budú osadené vo vonkajšom priestore pri kotolni. Prepojenie tepelných čerpadiel zo zariadením kotolne bude samostatnými vetvami. Obeh vykurovacieho média medzi čerpadlami a akumulačnou nádobou zabezpečia obehové čerpadlá, ktoré sú súčasťou jednotiek tepelných čerpadiel. Na každej vetve bude osadená expanzná nádoba s membránou, poistný ventil a potrebné armatúry. Okrem týchto zariadení bude každá prípojka tepelného čerpadla vybavená záložným obehovým čerpadlom, ktoré je napojené na záložný zdroj tepla. V prípade poruchy na dodávke plynu bude vonkajší rozvod k tepelným čerpadlám istený elektrickým splitovým tepelným čerpadlom vzduch voda. Kotolňa bude slúžiť na vykurovanie objektu a prípravu teplej úžitkovej vody. Celkový tepelný výkon plynových tepelných čerpadiel vzduch-voda bude 459,6 kW. Odvod spalín od každej zostavy je pomocou zberného potrubia, ktoré sa zaústi do spoločného vonkajšieho komínového telesa, ktoré bude osadené na vonkajšej fasáde kotolne. Odvod kondenzátu od tepelných čerpadiel a komínového telesa bude zaústené do existujúcej kanalizácie.

Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a zozname kľúčových stavebných materiálov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
614 856,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Pečovská Nová Ves
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia stavby s názvom Využitie aerotermálnej energie pri výrobe tepla v ZŠ a MŠ Pečovská Nová Ves v zmysle projektovej dokumentácie. Na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody objektu základnej školy s materskou školou v obci Pečovská Nová Ves je navrhnutá modernizácia súčasného zariadenia kotolne s využitím nového zdroja tepla na báze OZE. Jestvujúce zariadenie kotolne sa čiastočne zdemontuje. Zdemontuje sa jestvujúci rozdeľovač a zberač, ohrievač TÚV, expanzný systém a potrubie od rozdeľovačov po výstup kotolne. Po demontáži sa zriadi nové napojenie kotlov na navrhovaný vykurovací systém, v kotolni sa osadí akumulačná nádoba a nový ohrievač vody, kombinovaný rozdeľovač - zberač, zriadi sa nové napojenie na expanzný systém, jednotlivé vykurovacie vetvy sa napoja na jestvujúci vykurovací systém. Meranie a regulácia bude zabezpečovať plnoautomatizovanú prevádzku kotolne, regulovanie vykurovania podľa vonkajšej teploty a tlmenie vykurovania v nočných hodinách. Pre vykurovanie objektov školy sú navrhnuté zostavy troch plynových absorpčných tepelných čerpadiel s termodynamickým cyklom vody a čpavku s okruhom na využívanie kondenzačného tepla spalín. Výkon jednej zostavy tepelných čerpadiel je 153,2 kW. Navyše jedna zostava bude doplnená ešte o bivalentný zdroj 2x kondenzačný plynový kotol o výkone 34,4kW. Celkový výkon navrhovaných troch kaskád tepelných čerpadiel vrátane bivalentného zdroja bude 528,4 kW. Príkon troch zostáv tepelných čerpadiel vrátane bivalentného zdroja bude 372,2 kW.

Tepelné čerpadlá budú osadené vo vonkajšom priestore pri kotolni. Prepojenie tepelných čerpadiel zo zariadením kotolne bude samostatnými vetvami. Obeh vykurovacieho média medzi čerpadlami a akumulačnou nádobou zabezpečia obehové čerpadlá, ktoré sú súčasťou jednotiek tepelných čerpadiel. Na každej vetve bude osadená expanzná nádoba s membránou, poistný ventil a potrebné armatúry. Okrem týchto zariadení bude každá prípojka tepelného čerpadla vybavená záložným obehovým čerpadlom, ktoré je napojené na záložný zdroj tepla. V prípade poruchy na dodávke plynu bude vonkajší rozvod k tepelným čerpadlám istený elektrickým splitovým tepelným čerpadlom vzduch voda. Kotolňa bude slúžiť na vykurovanie objektu a prípravu teplej úžitkovej vody. Celkový tepelný výkon plynových tepelných čerpadiel vzduch-voda bude 459,6 kW. Odvod spalín od každej zostavy je pomocou zberného potrubia, ktoré sa zaústi do spoločného vonkajšieho komínového telesa, ktoré bude osadené na vonkajšej fasáde kotolne. Odvod kondenzátu od tepelných čerpadiel a komínového telesa bude zaústené do existujúcej kanalizácie.

Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a zozname kľúčových stavebných materiálov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
614 856,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO4-SC411-2019-61
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 18 000 EUR. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ má oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní, preto tieto doklady nie potrebné predkladať v ponuke.

Odôvodnenie: Podmienkou chce mať verejný obstarávateľ istotu, že uchádzač si plní všetky povinnosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, že

-uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;

-bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie a blokácie za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;

-pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.

Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyššie požadované vyjadrenie/ia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží podľa § 34 ods. 1 písm. b): zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že úspešný uchádzač má praktické skúsenosti s realizáciou podobných stavebných zákaziek.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b) Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom preukáže, že v rozhodnom období realizoval minimálne 1 zákazku, z ktorej bude jasne a určito preukázané, že predmetom boli stavebné práce na rovnakých alebo obdobných stavebných objektoch ako je predmet zákazky ( plynové absorpčné tepelné čerpadla vzduch/voda) so súhrnným výkonom minimálne 450 kW ( preukazuje sa kumulatívne).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle Zmluvy o dielo a podmienok a požiadaviek a príslušnej dokumentácie.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2022 11:00
Miesto: CELON s.r.o. Volgogradská 9, 080 01 Prešov - kancelária spoločnosti
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie je realizované prostredníctvom EVO. Súťažné podklady sa nebudú poskytovať, nakoľko budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa. Úradné hodiny spoločnosti zabezpečujúcej proces verejného obstarávania sú v pracovné dni od 09,00 - 12,00 hod.
Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj vyplnenie len globálneho údaju. Verejný obstarávateľ nepoužije reverzný postup. Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.12.2021